Unie malých a středních podniků kritizuje zpoždění čerpání z evropských fondů

Unie malých a středních podniků ČR zveřejnila ve středu 3. října 2007 stanovisko, ve kterém kritizuje pomalý postup při schvalování operačních programů, zejména Operačního programu Podnikání a inovace.

Souvislosti:

Česká republika na současné programovací období definovala 24 operačních programů, v rámci kterých budou využívány prostředky ze dvou strukturálních fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu – a Fondu soudržnosti. Zájemci mohou navíc využít dvou specifických operačních programů – ESPON 2013 a INTERACT II.

Aby mohla Česká republika skutečně začít čerpat přidělené finanční prostředky (752,7 miliard Kč pro celé sedmileté období), musí Evropská komise schválit Národní strategický referenční rámec a operační programy. Národní strategický referenční rámec (NSRR) je základním strategickým dokumentem pro využívání peněz z evropských fondů. Evropská komise jej nakonec po intenzivních jednáních s českou stranou schválila v červenci 2007.

V současné době probíhají jednání o finálních verzích jednotlivých operačních programů. Očekává se, že během dvou až tří týdnů budou schváleny tři programy – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační program Praha Adaptabilita. Následovat pravděpodobně budou některé regionální operační programy, z nichž nejdříve bude pravděpodobně schválen Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod.

Témata a stanoviska:

Unie malých a středních podniků (SME Union) se ve své kritice zaměřila na operační program, který se nejvíce zaměřuje na podporu malých a středních podniků, tedy Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Bylo to právě MPO, které jako první už v březnu 2007 vyhlásilo první výzvy v rámci dvou programů – Rozvoj a Marketing, které jsou součástí OPPI. Na počátku července vyhlásilo další výzvy v úvěrových a záručních programech Start, Progres a Záruka. V obou dvou případech jasně deklarovalo, že zahájení čerpání prostředků v rámci OPPI bude možné až po schválení tohoto operačního programu Evropskou komisí. Na druhé straně ale předpokládalo, že OPPI bude Komisí odsouhlasen a podepsán v září. Podle nejnovějších informací by měl být Operační program Podnikání a inovace schválen na přelomu listopadu a prosince letošního roku.

Podle SME Union žadatelé, kteří předkládali projektové žádosti v rámci otevřených výzev OPPI, „obdrželi oznámení, které odsouvá termín zahájení vlastního hodnocení žádosti až do doby, kdy budou finálně schválena pravidla ze strany Evropské komise“. Předpokládají, že informace o podpořených projektech budou k dispozici nejdříve na konci roku 2007.

Předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich uvedl: „S politováním konstatujeme, že chyby některých operačních programů brzdí administraci žádostí i u již otevřených programů a dále odkládají vypsání dalších programů, přestože byly na vysoké kvalitativní úrovni připraveny s dostatečným časovým předstihem. Jedná se například o jednotlivé dílčí programy v rámci OP Podnikaní a inovace připraveného a realizovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest.“

Další kroky:

Operační program Podnikání a inovace by měl být schválen na přelomu listopadu a prosince letošního roku.