Umělci pomáhají rozvoji regionu na západě Irska

Tímto článkem EurActiv zahajuje seriál, který bude každý měsíc přinášet informace o vybraných úspěšných projektech, které vznikly za podpory evropských fondů. Tentokrát se podíváme na západ Irska, kde neziskové sdružení Leitrim Design House rozjelo s pomocí evropských peněz projekt, který regionálním umělcům pomáhá zakládat firmy a prezentovat výsledky jejich práce.

Souvislosti:

Evropská politika soudržnosti (kohezní politika) představuje po společné zemědělské politice druhou největší položku v rozpočtu Evropské unie. V období 2007-2013 na realizaci této politiky Unie věnuje více než třetinu svých rozpočtových výdajů.

V rámci tzv. Cíle 1 (Konvergence) mají na podporu z evropských fondů nárok „hospodářsky zaostalé regiony“. Podle unijních měřítek jde o regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU. Patří k nim i irský region Border, Midlands and Western (BMW) ležící na severozápadním okraji Irska, u hranic se Severním Irskem.

Na svém berlínském summitu Evropská rada v březnu 1999 rozhodla, že zvláštní program určený na podporu míru v Severním Irsku a příhraničních okresech Irska bude pod názvem PEACE II prodloužen do roku 2004. Od té doby došlo k jeho dalšímu rozšíření a zvýšil se i objem prostředků, které na něj EU uvolnila.

Program PEACE spadá do Cíle 1 a jeho úkolem je podpořit přeshraniční spolupráci mezi Severním Irskem (které je součástí Spojeného království) a příhraničními okresy Irské republiky, k nimž patří i okres Leitrim.

Cílem programu je podporovat pokrok na cestě k mírumilovné a stabilní společnosti a usmíření v regionu.

Témata:

Leitrim Design House, sídlící v jedné z historických budov západoirského městečka Carrick-on-Shannon, patří dnes mezi oblíbené cíle turistů. Dům je místem, kde místní umělci (básníci, výtvarníci, výrobci keramiky nebo fotografové) prezentují veřejnosti svoji tvorbu.

Majitelé ale svůj projekt považují za něco více než jen obchod s uměním. Jejich cílem je „poskytovat širší komunitě přínosy ze sociálního, ekonomického i ekologického hlediska“ (jinými slovy, fungovat na základě principů udržitelnosti) a za tím účelem nabízejí širokou škálu tréninkových programů a příležitostí k vyhledávání vhodných obchodních partnerů.

Leitrim Design House je neziskové sdružení, které se prezentuje jako organizace, která je odhodlána podporovat rozvoj a úspěchy místních designerů, umělců a uměleckých řemesel.

Rozvojové strategie, které si nechaly vypracovat tamní úřady již v roce 1996 naznačovaly, že by se bohatství, které představují místní umělci, mohlo stát základem čile produktivního odvětví. Úřady si tenkrát uvědomily, že pokud má dojít k využití tohoto skrytého potenciálu, je třeba připravit komplexní rámec, který vhodnou podporu umožní.

Leitrimský panel pro podporu podnikání (LCEB) (organizace, která se skládá z představitelů místních zastupitelstev, zástupců zájmových sdružení a podnikatelů; jejím úkolem je podpora malého podnikání, pozn. red.) následně ve spolupráci s odborníky z řad místních umělců přišel se strategickou iniciativou, která vedla k vytvoření (oborově pestrého) sdružení výrobců. Členové této skupiny získali právo prodávat svá díla a umělecké předměty pod společnou značkou Visual Leitrim. V roce 2000 přišli se společným nápadem vytvořit společnost Leitrim Design House (LDH), která by měla za úkol řídit a provozovat jejich marketingový program. LDH měla mít na starosti i galerii, kde by místní umělci mohli svá díla prezentovat.

LDH se dnes považuje za „jeden z nejprogresivnějších irských klastrů v oblasti umění a designu“. Podle majitelů dává „jasný příklad jak se talent místních lidí může stát základem úspěšného podnikání“.

Přeshraniční spolupráce

„Díky fondům zaměstnáváme specialistu na rozvoj řemesel a to nám také umožnilo realizovat většinu našich projektů“, vysvětlila EurActivu manažerka LDH Geraldine Gray.

Poprvé získala LDH evropské peníze v rámci programu PEACE, jehož prostřednictvím se Unie snaží naplňovat jeden z cílů regionální politiky, kterým je posilování územní spolupráce.

Gray přiznává, že vzhledem k tomu, že program kladl důraz na přeshraniční spolupráci, LDH v rámci tehdejšího projektu spolupracovala s řadou uměleckých řemeslníků ze Severního Irska. To podle ní „vytvořilo obrovské vazby a sítě pro místní řemeslníky, kteří díky tomu mohli své produkty nabízet na severu a naopak“.

„Spousta tréninkových programů, které jsme v několika uplynulých letech realizovali, by se bez podpory evropských fondů nikdy neuskutečnila,“ přiznává. LDH tak prý díky programům rozvoje nových produktů a programů pro rozvoj podnikání mohla v regionu několikanásobně rozšířit schopnosti a dovednosti v kreativních oborech.

Kreativní sektor jako motor růstu

Podle Gerryho Finna, který stojí v čele regionu Border, Midlands and Western, může rozvoj kreativního sektoru skutečně často vést k rozvoji dalších odvětví.

„Rozvoj uměleckých a kreativních oborů a současně podpora jejich rozvoje podnikání patří mezi klíče ke skutečnému a udržitelnému růstu,“ řekl Finn EurActivu.

"Pokud se rozhlédnete po světě, můžete si všimnout, že v místech, kde jsou umělecká odvětví silná, prosperují často i ostatní obory. Je to proto, že aktivní kreativní sektor má tendenci podporovat kreativní myšlení, lepší design a inovace a lepší chápání otázek souvisejících s kvalitou života“.

„Pokud chcete vytvořit moderní a pulzující komunitu, jsou všechny tyto věci důležité. Podíváte-li se na to z ekonomického pohledu a z hlediska cestovního ruchu, pokud u vás prosperují umělecké obory a kultura, ostatní sektory se je snaží následovat,“ dodal.

Reforma politiky soudržnosti by se měla zaměřit na udržitelnost

Jak Gray tak Finn jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti hrála v jejich regionu pozitivní roli. Na druhou stranu ale také připouštějí, že k tomu, aby evropská regionální politika byla schopná svůj potenciál plně využít, bude zapotřebí provést některé změny.

Finn, který si prostudoval jak nedávnou zprávu vypracovanou na žádost Komise generálním ředitelem italského ministerstva hospodářství a financí Fabriziem Barcou (známou též pod názvem Barcova zpráva), tak první návrh strategie EU 2020 (která má nahradit Lisabonskou strategii) říká, že by EU především měla přijít na to, jak řízení evropských fondů co nejvíce zjednodušit.

„Řídící a implementační procedury jsou velice komplexní a to může čas od času vést k velkému podílu chyb“, dodává a připomíná, že na to ostatně „znovu a znovu upozorňuje i Evropský účetní dvůr“.

Geraldine Gray si zase myslí, že by EU měla dávat přednost projektům, které jsou udržitelné, což podle jejích zkušeností zatím neplatí. „Často se stává, že je životnost projektu omezená. Jakmile financování skončí, projekt zanikne,“ říká.

Manažerka LDH si myslí, že hodně projektů vznikne jen proto, že nabídka evropských peněz existuje. „My jsme ale peníze využili k posílení svého potenciálu a neustále jsme měli na paměti, že hodláme fungovat i poté, co financování skončí. Řekla bych ale, že jsme v tomto ohledu výjimkou.“

„Financování nám každopádně pomáhá, ale používáme jej k tomu, abychom s jeho pomocí rozjeli udržitelný byznys,“ říká Gray závěrem.

Stanoviska:

Gerry Finn EurActivu řekl, že „Irsko je v oblasti evropských fondů poměrně úspěšné, a to jak z hlediska čerpání, tak z pohledu využití evropských peněz. Nedošlo k žádnému závažnějšímu podvodu, případům špatného hospodaření nebo špatné alokace prostředků. Většina financování směřovala do podpory infrastruktury“.

Obecně lze podle jeho mínění prohlásit, že dopady regionální politiky a evropských fondů jsou v Irsku pozitivní a cíle se do značné míry podařilo splnit.

Dodal, že obecné povědomí o Evropské unii, ale i o financování z evropských fondů a jeho významu pro rozvoj regionů, je v Irsku celkem vysoké. Důvodem je podle něj zejména skutečnost, že všechny projekty, zejména infrastrukturní jako jsou například silnice, bývají označeny velkými cedulemi, na nichž je uvedeno, že byly spolufinancovány z peněz EU.

„Povědomí i znalosti jsou jsou v Irsku pravděpodobně vyšší než v jiných evropských zemích, protože lidé mají informace o tom, že grantová pomoc, kterou dostávají je částečně financovaná z EU,“ uvedl.

Finn dodává, že evropskému financování se dostalo publicity dokonce do té míry, že si lidé stále myslí, že EU na projekty přispívá více než národní pokladna, což už ale dávno neplatí. Irsko z Unie dostává daleko méně peněz než v roce 2000 a je dnes čistým plátcem.

„Všechny evropské programy byly nezávisle vyhodnocené a jejich dopad je obecně vnímán jako poměrně úspěšný. Pro BMW to platí také, růst byl docela vysoký, tedy alespoň před krizí,“ povzdechl si regionální politik.

Pokud jde o budoucnost evropské regionální politiky, Finn si myslí, že lze očekávat volání po strukturálních změnách. „Myslíme si, že strukturální přístup k evropskému financování, kdy programy vznikají na národní úrovni, je dobrý a rádi bychom jej zachovali,“ říká.

Evropská politika by se podle něj dále měla zjednodušit tak, aby řízení fondů na úrovni regionů bylo snazší.

Podle Geraldine Gray je Leitrim nyní z hlediska cestovního ruchu přitažlivější. „V regionu se o nás ví jako o známé turistické destinaci a z Leitrimu se stále více a více stává centrum umění, řemesel a designu. Je to zdrojem našeho regionu a myslím, že se nám hodně lidí podařilo přesvědčit, aby k nám přijeli.“

LDH před několika lety za účelem informování vydala také pod titulem „V Leitrimu“ publikaci, která představuje 26 místních malých podniků, které v kreativním odvětví působí. „Snažíme rozvoj těchto malých podniků podporovat jak jen to je možné a spolupracujeme na tom s Irským panelem pro podporu podnikání,“ dodává Gray.

Krom vlastních programů rozvoje nových produktů a programů na podporu podnikání prý zafungovalo velmi dobře i vytvoření obchodu, kterým LDH poskytuje umělcům, designerům a uměleckým řemeslníkům další příležitost k prodeji jejich produktů. Manažerka LDH dodává, že „není snadné se tímto typem podnikání uživit. Naším prostřednictvím tito lidé mohou ale také učit a pořádat workshopy“.

Z programu PEACE III nyní LDH financuje projekt určený ženám. Mezi školiteli je hodně našich výrobců, říká Gray. „Myslím si, že tady na venkově jsme velice silným zdrojem,“ uzavírá.