STEM: Strukturální fondy mohou přispět k posílení konkurenceschopnosti ČR

zdroj: CreativeCommons.org

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zadalo agentuře STEM průzkum mínění zainteresované veřejnosti, státní správy a samosprávy o problematice čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU.

Průzkum názorů zainteresované veřejnosti, státní správy a samosprávy na čerpání prostředků z fondů EU probíhá v rámci tří „výzkumných akcí“. První a největší je internetová anketa, která se uskutečnila 19.–26. října 2007 a zaměřila se na nejvyšší představitele krajů, krajských úřadů, měst a obcí. Celkem se této ankety zúčastnilo 887 respondentů.

Ti odpovídali na otázky týkající se přínosu finančních prostředků z evropských fondů pro Českou republiku, účelu jejich využití, připravenosti žadatelů o dotace, názoru žadatelů na proces zpracování a vyhodnocení žádosti atd.

Podle výsledků internetové ankety se 66% respondentů domnívá, že „využití strukturálních fondů významně napomůže posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky“. Naopak 34% dotázaných je přesvědčeno o tom, že strukturální fondy „pomohou jen jednotlivým úspěšným žadatelům“.

Co se týče informovanosti o možnostech čerpání evropských peněz, 58% respondentů uvedlo, že je dobře informováno, a 46% soudí, že se v dané problematice dobře orientuje.

V otázce zpracování projektových žádostí většina dotázaných uvedla, že by bylo dobré umožnit osobní konzultace jednotlivých projektů na ministerstvech, přičemž by 83% respondentů rádo při vypracovávání žádosti využilo pomoci úředníků na krajských úřadech a více než 60% na ministerstvech a obcích s rozšířenou působností.

Přes 70% dotázaných označilo pravidla pro čerpání finančních prostředků a jejich kontrolu jako příliš přísná. „Měla by se především zjednodušit administrativa, zpřehlednit vypisování termínů jednotlivých kol a zajistit průběžné financování projektů,“ tvrdí.

Zajímavý je názor na celkovou připravenost České republiky na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Pouze 13% dotázaných uvedlo, že naše země je dobře připravena.

Dalšími akcemi jsou cílený výzkum obecních a městských samospráv (celkem 400 osobních rozhovorů se starosty, místostarosty, radními, řediteli odborů zabývající se čerpáním peněz z evropských fondů) a hloubkové šetření elit (individuální hloubkové rozhovory s poslanci, hejtmany, primátory, starosty, či jejich zástupci).

Výsledky všech tří výzkumných akcí by měly být k dispozici do konce listopadu tohoto roku.