STEM: Obcím chybí prostředky na spolufinancování projektů

Představitelé měst a obcí v průzkumu agentury STEM uvedli, že nemohou využít všech nabízených finančních prostředků z fondů EU z důvodu nedostatku vlastních peněz na spolufinancování projektů.

Souvislosti:

Agentura STEM provádí pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) průzkum mínění zainteresované veřejnosti, státní správy a samosprávy o problematice čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Průzkum je rozdělen na tři výzkumné akce. První proběhla 19.–26. října 2007 formou internetové ankety a zaměřila se na nejvyšší představitele krajů, krajských úřadů, měst a obcí. Předmětem výzkumu byly otázky týkající se přínosu čerpání evropských peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro Českou republiku, účelu jejich využití, připravenosti žadatelů a jejich názoru na celý proces administrace projektových žádostí v ČR (více viz článek STEM: Strukturální fondy mohou přispět k posílení konkurenceschopnosti ČR

Další dvěma akcemi jsou cílový výzkum obecních a městských samospráv a hloubkové šetření elit.

Témata:

Výsledky druhé výzkumné akce zveřejnila agentura STEM tento týden. Průzkum probíhající formou osobních rozhovorů se starosty, místostarosty, radními, řediteli odborů zabývající se čerpáním peněz z evropských fondů se uskutečnil ve dnech 26. října–7. listopadu 2007. Celkem se ho zúčastnilo 366 představitelů státní správy a samosprávy v celé České republice, z toho 160 respondentů zastupovalo obce s rozšířenou působností, které podle MMR „budou zřejmě nejčastějšími a finančně nejsilnějšími žadateli“.

Na otázku týkající se největších problémů pro využití prostředků z evropských fondů na realizaci projektů 82% dotázaných uvedlo nedostatek peněz na spolufinancování, přičemž 47% respondentů to považuje za velmi závažný problém a35% za dosti závažný. Za závažný tento problém považují nejvíce představitelé malých obcí (92% dotázaných).

Viz následující tabulka:

„Zamyslete se nyní nad realizací záměrů, které by Vaše obec či město v nejbližších cca 10 letech nutně potřebovalo uskutečnit z pohledu evropských dotací. V čem spatřujete největší problémy pro Vaši obec v tom, aby při jejich realizaci prostředků ze strukturálních fondů EU využila? U každého z následujících důvodů označte jeho závažnost.“

Velmi závažný

%

Dosti závažný

%

Málo závažný

%

Zcela nepodstatný

%

47

35

14

4

18

38

34

10

7

35

42

16

10

30

39

21

9

30

42

19

9

24

35

32

7

24

37

32

7

22

42

29

Pramen: STEM pro MMR 11/2007

Další otázka se týkala připravenosti projektů pro současné programovací období. Zde 67% dotázaných prohlásilo, že má připravený „již alespoň jeden konkrétní projekt k podání žádosti do některého z programů financovaných z evropských fondů“. Pouze 4% respondentů uvedlo, že žádný projekt nechystá. Na jaké oblasti se projekty zaměřují? Téměř polovina projektových žádostí (46%) se zaměřuje na oblast životního prostředí, 32% pak na regionální rozvoj. Představitelé obcí s rozšířenou působností podle průzkumu „častěji uváděli projekty z oblasti dopravy“.

Zajímavé je srovnání výsledků průzkumu první a druhé výzkumné akce v názoru na připravenost ČR na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zatímco v internetové anketě pouze 13% respondentů uvedlo, že ČR je dobře připravena, ve druhé výzkumné akci to bylo 28%, ale jen 3% jsou o dobré připravenosti naší země přesvědčena pevně.

Výsledky průzkumu také ukázaly, že 76% dotázaných je přesvědčeno o tom, že Česká republika v přípravách na čerpání z fondů EU zaostává za ostatními novými členskými zeměmi EU. Na druhé straně 52% respondentů uvedlo, že ČR nakonec dokáže plně využít nabízených finančních prostředků.

Průzkum se zaměřil také na připravenost jednotlivých ministerstev zapojených do čerpání evropských peněz. Kolem 60% dotázaných je přesvědčeno, že ministerstva jsou připravena dobře. Nejlépe bylo hodnoceno Ministerstvo zemědělství ČR, následuje Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo průmyslu ČR.

Další kroky:

Výsledky třetí výzkumné akce by měly být známy do konce listopadu tohoto roku.