Šlechtovou čeká nelehký úkol, musí zajistit včasné čerpání

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová; zdroj: Úřad vlády ČR.

Před novou ministryní pro místní rozvoj, kterou je od minulého týdne Karla Šlechtová, stojí řada úkolů, které tu pro ni zanechalo předchozí vedení rezortu. Kromě dočerpání alokace z období 2007-2013 bude podle oslovených odborníků představovat velkou výzvu i včasné zahájení čerpání dotací z příští „sedmiletky“.

Ministerstvo pro místní rozvoj má od minulého týdne novou ministryni. Věru Jourovou, která rezort spravovala posledních osm měsíců a nyní odchází za další kariérou do Bruselu, nahradila Karla Šlechtová.  

Nová šéfka ministerstva sdělila novinářům, že mezi její hlavní priority bude patří dočerpání prostředků, které jsou pro Českou republiku k dispozici v evropských fondech z období 2007-2013. Podle posledních informací to vypadá, že Česko v letošním roce přijde o méně než 20 miliard korun.  

Dalším úkolem, který na novou ministryni čeká, je i včasné zahájení čerpání unijních dotací z balíku pro období 2014-2020. Finální podoba alokace ještě nebyla stanovena, ale dá se počítat přibližně s 20,5 miliardami eur. 

Podle odborníků na čerpání dotací, které EurActiv oslovil, bude velkou výzvou i efektivita celého procesu a komunikace s řídícím orgány příštích operačních programů. 

Radomír Věntus, Cyrrus Advisory:

Mezi největší výzvy nové ministryně Šlechtové bude patřit především dohled nad správnou koordinaci operačních programů a komunikace s příslušnými ministerstvy, pod které tyto programy spadají. Teprve až první výzvy a realizované projekty ukáží, nakolik se povedlo naplnit cíl zjednodušení celého procesu získání dotace a především následné realizace projektů.  

Další výzvou pro novou ministryni bude akceschopnost Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který bude spadat přímo pod MMR. Tento program vznikl v podstatě sloučením regionálních operačních programů, kde existovaly již v minulosti problémy ohledně možné korupce či špatnému čerpání. Na druhou stranu je nutné rovněž říci, že s těmito problémy se potýkala pouze menšina těchto regionálních operačních programů. Bude tedy zajímavé pozorovat, jak si tento (staro)nový program povede.
 

Jiří Pavlíček, eNovation:

Za žádnou cenu bych nechtěl být ministrem v organizaci, která sice odpovídá za čerpání evropských fondů, ale na skutečné řízení celého systému dotací nemá příliš účinné páky. MMR sice vyjednává s Evropskou komisí, analyzuje a vyhodnocuje, v realitě však nejen, že nezvládá efektivně přinutit ostatní rezorty k čerpání, ale není schopno uvést do života ani své vlastní projekty v rámci operačního programu Technická pomoc bojujícího s vysokým procentem nevyužitých prostředků. Nové paní ministryni proto upřímně přeji, ať se jí povede pozvednout ministerstvo alespoň v tomto ohledu a ať má odvahu rozhodovat a čerpat dotace. Dosavadní liknavost nás všechny stojí nemalé peníze.

Kateřina Procházková, Grant Consulting:

Ministerstvo pro místní určuje nové platformy zaměřené na jednotlivé kroky příprav podkladů pro nové programové období. Největší výzvou bude a je nastavit efektivní kroky fungování celého procesu, jelikož se jedná o velký kolos všemožných a jednotlivě navazujících kroků, které do sebe musí navzájem zapadat.
 

Jan Polák, Direkta Group:

Za výzvy v oblasti evropských fondů považuji mj. nový zákon o výběrových řízeních, sledování čerpání jednotlivých programů a včasné přesuny z těch programů, kde se málo čerpá, tam, kde to jde lépe. V neposlední řadě také vytvoření zpětné vazby tak, aby se informace o nedostatcích a chybách v průběhu období dostávaly tam, kde to někdo chce slyšet a může s tm něco dělat. Musí to být od žadatelů o dotace nebo odborné veřejnosti a nikoliv od poskytovatelů a jejich implementačních agentur.

 

Zvládnuté krizové řízení?

Věra Jourová působila v čele rezortu pro místní rozvoj od ledna do října letošního roku. Co se jí za tu dobu podařilo zlepšit? Kde naopak zůstává práce po jejím odchodu do Evropské komise rozdělaná? 

Radomír Věntus, Cyrrus Advisory:

Z hlediska snahy o dočerpání evropských prostředků z programového období 2007-2013 lze působení hodnotit pozitivně. Bylo vyhlášeno a administrováno velké množství výzev. Druhou stranou mince je fakt, jak se k vyhlášeným výzvám staví některá administrující ministerstva, která, ač mají dostatek přijatých žádostí o dotace, mohou říci, že přijaté projekty nejsou dostatečně kvalitní a raději peněz nevyužijí.  

Věra Jourová nastupovala do funkce ve velmi turbulentním období, kdy se ČR umisťovala na posledních místech v rámci čerpání peněz z EU a ještě stále zde působily negativní faktory patrné z pozastavení čerpání peněz z některých regionálních operačních programů. Z mého úhlu pohledu se jít tedy podařilo relativně dobře zvládnout „krizové řízení“ agendy evropských fondů. Mezi splněné úkoly je možné zařadit i vyjednávání Dohody o partnerství s Evropskou komisí, která je jedním z klíčových dokumentů ovlivňující agendu evropských fondů do roku 2020. Částečně se jí podařilo rovněž upravit agendu operačních programů v oblasti důrazu na vzdělávání či životní prostředí. Přínosem byla i práce na technické novele zákona o veřejných zakázkách.  

I přes velkou snahu ale nelze hodnotit rychlost čerpání finanční alokace jako dostatečné, i když oproti předchůdcům byly učiněny značné pokroky vedoucí k akceleraci čerpání.

Jiří Pavlíček, eNovation:

Ministryně Jourová nemohla za osm měsíců ve své funkci zásadně ovlivnit to, k čemu se tu schylovalo několik let – neuvěřitelně špatnému hospodaření s veřejnými prostředky. Současná vláda sice stanovila jednou ze svých priorit dočerpání EU fondů, zároveň však nechala ve funkcích vysoké státní úředníky, kteří by měli být za tak rozsáhlé škody osobně odpovědní. Je to pro mě nepochopitelné a ukazuje to, že implementace strukturálních fondů je buď stále vysoce politizovaná, nebo jsou dotyční lidé neschopní a bojí se o čemkoli rozhodovat.  

Za úspěch považuji, že na rozdíl od ostatních programů byla v porovnání s právě končícím dotačním obdobím navýšena alokace pro OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Podle mého je OPPI, potažmo OPPIK, jediný program, který v praxi prokazatelně funguje. Většina projektů společnosti skutečně něco přináší. Abych byl ovšem upřímný, navýšení rozpočtu je spíše zásluhou Ministerstva průmyslu obchodu a agentury CzechInvest. 

Největším problémem jsou nepochybně úřední zvůle při kontrolách a vyměřování sankcí za chyby v projektech. Dotační pravidla, která jsou úzce provázána s pravidly pro veřejné zakázky, jsou vinou státu stále extrémně složitá. Dokonce sami úředníci se často neshodnou na stabilní výkladové praxi. Jedna novela střídá druhou, neorientují se v nich ani právníci, natož žadatelé o dotace. Naprosto běžně se stává, že různé instance státní kontroly dojdou u stejného projektu k naprosto protichůdným závěrům. A tím to nekončí. Stejný úředník pak od stolu příjemcům vyměří natolik vysokou sankci nebo dokonce vrácení celé dotace, že pro řadu podniků se z podané žádosti o dotaci stává „il bacio della morte“.

Kateřina Procházková, Grant Consulting:

Základním úkolem pro paní Jourovou bylo zachránit značnou část nevyčerpané alokace z EU pro rok 2007-2013. MMR proto nachystalo novou metodiku a změny, které mají čerpání peněz z EU podstatně zrychlit. Rezortu se podařilo snížit schodek čerpání evropských dotací pro letošní rok o tři miliardy korun. 

Nyní by bylo na místě využít i tyto poznatky pro nové programové období 2014-2020 a nastavit již od počátku efektivní čerpání peněz z EU. Základem efektivního čerpání jsou kvalitní projektové záměry a kvalitní tým administrující tyto žádosti o dotaci ze strany státní správy. Zde musí vzniknout silná vazba synergie. 

Autor: Lucie Bednárová.