ČR vyčerpala finanční prostředky z programu SAPARD

venkov, zemědělství

Podle informací Ministerstva financí Česká republika ukončila čerpání finančních prostředků z tzv. Zvláštního předvstupního programu pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské unie (program SAPARD).

Souvislosti:

Program SAPARD byl schválen na summitu EU v Berlíně v březnu 1999 jako předvstupní nástroj pomoci kandidátským zemím na vstup do Evropské unie. Oficiálně byl program SAPARD v České republice zahájen v roce 2000.

Cílem tohoto programu bylo pomoci uchazečským zemím s implementací evropského práva v oblasti Společné zemědělské politiky, strukturálních změn v jednotlivých sektorech zemědělství a také venkova. Program SAPARD byl v ČR realizován na základě Plánu rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 – 2006. Někdy se hovoří také o Plánu SAPARD. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, výzkumnými ústavy, ČSÚ a dalšími institucemi. Evropská komise jej schválila v říjnu 2000.

Důležitou podmínkou spuštění programu SAPARD byla akreditace implementační agentury SAPARD (Státní zemědělský intervenční fond) na Ministerstvu zemědělství u Evropské komise. Stalo se tak v dubnu 2002.

Témata:

Plán rozvoje zemědělství a venkova definoval tři priority programu SAPARD:

  • zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu (investice do zemědělského majetku, restrukturalizace, zlepšení struktur pro kontrolu kvality, zlepšení marketingu, meliorace a pozemkové úpravy)

  • zajištění trvale udržitelného rozvoje venkovských oblastí (obnova a rozvoj vesnic, rozvoj a diverzifikace hospodářských činností)

  • vytvoření podmínek pro plné využití plánu – zlepšování profesního vzdělávání, technická pomoc

Ministerstvo financí uvedlo, že koncem roku 2005 byly proplaceny poslední projekty v rámci programu SAPARD. ČR tak vyčerpala přidělenou částku 92,8 milionů eur. Finanční prostředky v rámci tohoto programu bylo možné čerpat do konce roku 2006. Česká republika se stala první zemí z nových členských států EU, která tento program ukončila.

V rámci programu SAPARD bylo k realizaci vybráno více projektů, než jich mohlo být z tohoto programu proplaceno. Tyto projekty budou realizovány v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova, který je financován ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu.

Další kroky:

K úplnému uzavření programu dojde ale až po schválení konečné zprávy o realizaci programu SAPARD Evropskou komisí a vydání Rozhodnutí o schválení účtů. Poté bude převedeno zbývajících 5% alokace, kterou ČR hradila ze státního rozpočtu.