ČR čerpá správně dotace z EU u dvou programů

audit

Závěrečná zpráva nezávislého auditu ukázala, že Česká republika dodržuje pravidla pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pouze u dvou programů z celkových deseti.

Nezávislý audit zadalo Ministerstvo financí s cílem prověřit si, jak jsou jednotlivé instituce v České republice, které se na čerpání finančních prostředků podílejí, připraveny na příjem této pomoci. Auditem prošlo celkem šedesát institucí od řídících orgánů přes platební orgány, zprostředkující subjekty, útvary pro interní audit a kontrolu, platební jednotky až po vybrané konečné příjemce.

Zprávy auditorů k jednotlivým programům analyzují situaci k 31.7. 2004. Pouze dva programy – Operační program Průmysl a podnikání a Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – získaly kladné hodnocení. Nedostatky byly zjištěny u zbylých osmi programů (Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Operační program Infrastruktura, Kohezní fond, Equal, Interreg, Společný regionální operační program, JPD 2, JPD 3).