První výzvu vyhlásila také Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila v pondělí 24. září 2007 první výzvu pro předkládání projektů v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě.

Regionální rada (RR) regionu soudržnosti Jihozápad rozhodla o vyhlášení první výzvy v pátek 21. září. Následuje tak regiony soudržnosti Morevskoslezsko, Střední Morava, Severovýchod a Jihovýchod, které první výzvy vyhlásily již dříve.

První výzva je vyhlášena v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Týká se prioritní osy 1 Dostupnost center, oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě.

Cílem tohoto opatření je zlepšit „propojení center a jejich napojení na silniční síť“, zlepšit dostupnost hraničních přechodů, venkovských a příhraničních oblastí a jejich napojení na centra a také „snížit negativní vliv dopravy na obyvatelstvo“.

Regionální rada vyčlenila na první výzvu téměř 704 milionů korun. Platí pravidlo, že Regionální rada může poskytnout dotaci na realizaci projektu maximálně do výše 92,5% nákladů projektu. Zbylých 7,5% musí žadatel hradit ze svých zdrojů. RR dále rozhodla, že výše minimálních celkových způsobilých výdajů na jeden projekt bude pět milionů korun. Naopak maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt nebyla stanovena. Realizace projektů musí proběhnout do 30. června 2010.

V rámci první výzvy mohou projektové žádosti podávat kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji. Projekty by měly být realizovány na území regionu soudržnosti Jihozápad, který tvoří Jihomoravský a Plzeňský kraj.

Projektové žádosti by měly spadat do následujících podporovaných aktivit:

  • Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť
  • Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. třídy k hraničním přechodům
  • Odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy (např. křižovatky, přejezdy, mosty)
  • Výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě
  • Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení nových rozvojových ploch
  • Modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.)

Žádosti o podporu je možné předkládat od 24. září do 23. listopadu 2007 do 12:00 hodin osobně v zalepené obálce na Územní odbor implementace programu České Budějovice, Oddělení administrace žádosti, Jeronýmova 1750/21, nebo na Územní odbor implementace programu Plzeň, Oddělení administrace žádosti, Americká 2719/3.

Více informací poskytne pro žadatele z Jihočeského kraje Územní odbor implementace programu České Budějovice Mgr. Hana Schättingerová, schattingerova@rr-jihozapad.cz, tel: 389 058 603 a Mgr. Matouš Radimec, radimec@rr-jihozapad.cz, tel: 389 058 613; a pro žadatele z Plzeňského kraje Územní odbor implementace programu Plzeň Ing. Eva Jindrová, jindrova@rr-jihozapad.cz, tel: 724 525 200 a Mgr. Daniel Svoboda, svoboda@rr-jihozapad.cz.