Program rozvoje venkova ČR schválen

Výbor pro rozvoj venkova, který se skládá ze zástupců všech členských zemí Evropské unie, včera odsouhlasil programy rozvoje venkova České republiky a Švédska. Příští týden by oba programy měly být schváleny Evropskou komisí.

Program rozvoje venkova České republiky se zaměřuje především na podporu udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a lesnictví.

Z tohoto důvodu je program rozdělen do čtyř základních os, které se dále dělí na priority a opatření, prostřednictvím kterých budou moci žadatelé čerpat finanční prostředky na realizaci svých projektů.

Osa 1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

V rámci této osy chce program podporovat inovace, vznik kvalitního průmyslu zemědělských výrobků, a modernizovat zemědělské podniky. Dále je cílem rozšířit školící a poradní služby pro zemědělce a podporovat zapojení mladých lidí do zemědělství, a tak snižovat průměrný věk pracovníků.

Projekty by měly být realizovány prostřednictvím následujících priorit:

  • Modernizace, inovace a kvalita
  • Přenos znalostí

Osa 2: Zlepšování životního prostředí a krajiny

Tato osa se zaměřuje na podporu ochrany kvality povrchových a podzemních vodních zdrojů, krajiny, půdy, zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí, a zachování biologické rozmanitosti a na využívání obnovitelných zdrojů energie.

Priority:

  • Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin
  • Ochrana vody a půdy
  • Zmírňování klimatických změn

Osa 3: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

V rámci osy 3 budou podporovány aktivity na vytváření pracovních míst, podmínek růstu ve venkovských oblastech a na zvyšování úrovně vzdělanosti a uplatnění obyvatel žijících na venkově na pracovním trhu.

Priority:

  • Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE
  • Podmínky růstu a kvalita života na venkově
  • Vzdělávání

Osa 4: Leader

Cílem této osy je zlepšení kvality života na venkově a posílení jeho ekonomického potenciálu. Důraz je kladen na spolupráci místních partnerství a vytváření rozvojových strategií.

Celkem je na Program rozvoje venkova vyčleněno 3.615 milionů eur, přičemž nejvíce prostředků je určeno na osu 2 (55%).