Program Phare byl ukončen

Česká republika byla úspěšná v čerpání finančních prostředků v rámci programu Phare, jehož druhá fáze probíhala v letech 1998 – 2006. ČR se podařilo vyčerpat přes 90% všech prostředků.

Souvislosti:

Program Phare vznikl na základě rozhodnutí Rady ministrů EU z července 1989. Evropská unie tak reagovala na politické změny, které proběhly v Polsku a Maďarsku. V rámci programu Phare měla být poskytnuta těmto zemím pomoc na podporu ekonomických a politických reforem. Odtud také název programu: z fran. Pologne – Hongrie Actions pour la Reconversion Economique (angl.: Poland and Hungary: Action for the Reconstruction of the Economy). Samotné slovo Phare ve francouzštině znamená maják, což mělo symbolizovat charakter pomoci EU. Po politických změnách i v ostatních zemích komunistického bloku byla pomoc v rámci programu Phare rozšířena i na další země střední a východní Evropy.

Program Phare představoval hlavní nástroj financování integrace jednotlivých zemích do Evropské unie a základ pro příhraniční spolupráci regionů, které sousedí s Evropskou unií. Zaměřil se také na projekty ohledně životního prostředí, dopravy, rozvoje infrastruktury, oblasti telekomunikací, jaderné bezpečnosti.

Od roku 1998 se změnil v programu Phare v souvislosti s transformačními změnami v kandidátských zemích a reformami uvnitř Evropské unie dosud používaný přístup – tzv. demand-driven approach (1990 – 1997), který byl založen na požadavcích jednotlivých zemí střední a východní Evropy na tzv. accession-driven approach (od roku 1998), který se zaměřil na přípravu kandidátských zemí na vstup do Evropské unie. Hlavní oblasti podpory byly orientovány na proces přijímání podmínek nutných pro členství zemí v EU. Na ty země, které nepožádaly o vstup, ale nadále na programu participovaly – Albánie, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Bosna a Hercegovina – se program Phare orientoval i nadále, zejména na podporu tržního hospodářství a posilování demokratických institucí.

Existovaly čtyři základní kategorie programu:

  • Národní programy Phare

  • Programy přeshraniční spolupráce

  • Mnohonárodní programy implementované Evropskou komisí

  • Mnohonárodní programy implementované v ČR

Témata:

Česká republika byla úspěšná v čerpání finančních prostředků v rámci programu Phare. V oblasti národních programů se podařilo vyčerpat přes 88% všech prostředků, u programů přeshraniční spolupráce to bylo necelých 95%. Poslední peníze z tohoto programu byly žadatelům vyplaceny k 30. listopadu 2006.

Program Phare napomohl také ke zřízení dvou implementačních agentur – Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR). Obě organizace získaly zkušenosti s rozdělováním a řízením evropských peněz a jsou podle Ministerstva financí ČR proto schopny „úspěšně implementovat i budoucí náročnější programy“.

Ministerstvo financí zdůraznilo, že finanční prostředky v rámci programu Phare byly vhodně využity na rozvoj Národního vzdělávacího fondu.

Další kroky:

NROS bude dále spravovat finanční prostředky v rámci Globálního grantu a také se podílet na rozdělování peněz z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. CRR bude nést určitý díl odpovědnosti za realizaci projektů podpořených ze strukturálních fondů v novém programovacím období 2007 – 2013.