Přesun nevyčerpaných dotací EU čeká tři operační programy

zdroj: Pixabay; autor: Geralt.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje kvůli riziku ztráty nevyčerpaných prostředků z evropských fondů v letošním roce realokaci ze tří tématických operačních programů – Životní prostředí, Technická pomoc a ROP Severozápad. Prostředky mají být podle informací EurActivu přesunuty jak do tematických operačních programů, tak do regionálních. Návrh je nyní v připomínkovém řízení.

Letošní rok je pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti klíčový. Jedná se totiž o rok, v němž dojde k souběhu pravidla n+3 pro alokaci určenou pro rok 2010 a pravidla n+2 pro alokaci z roku 2011. Ukazuje se, že pro řadu programů to bude znamenat zřejmě nepřekonatelnou překážku. 

„Již před dvěma lety jsme říkali, že z hlediska tohoto pravidla, kdy dotace musí být vyplacena do n-tého roku od jejího přislíbení, bude rok 2013 oříšek. To můžu teď jen zopakovat,“ uvedl v nedávném rozhovoru 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun

Situaci navíc výrazně zhoršily i systémové problémy, které vedly k tomu, že Evropská komise v loňském roce na několik měsíců pozastavila proplácení již schválených projektů, a také individuální potíže některých operačních programů (EurActiv 15.3.2012 a EurActiv 19.3.2012).

Vzhledem k tomu, že rok 2013 představuje ke všemu poslední rok, v němž může dojít k tzv. realokaci (tj. k přesunu prostředků, jimž hrozí, že v případě jejich nevyčerpání na ně Česko ztratí nárok), ministerstvo připravilo návrh, jak to provést. Dokument, který musí schválit vláda, se od tohoto týdne nachází v připomínkovém řízení. 

Jak se redakci podařilo zjistit, přesun nevyčerpaných prostředků do jiných operačních programů se tak s největší pravděpodobností nevyhne programům Životní prostředí (OP ŽP), Technická pomoc (OP TP) a Regionálnímu operačnímu programu Severozápad (ROP SZ). 

Rozvoj a modernizace pražského metra 

I přesto, že OP ŽP, který představuje druhý nejobjemnější program z hlediska finanční alokace na programové období 2007-2013, na konci roku 2012 zmiňované pravidlo pro zajištění kontinuity čerpání splnil, v letošním roce se mu to ale zřejmě nepovede. Včasnému dočerpání alokace totiž brání pomalé administrativní procesy a nedostatek schválených velkých projektů, tj. projektů, které překračují celkové náklady ve výši 50 milionů eur, a musí být proto schvalovány Evropskou komisí.  

Prostředky, kterým kvůli tomu hrozí, že si na ně příjemci dotací v rámci tohoto programu nesáhnou, mají být proto podle informací EurActivu přesunuty do Operačního programu Doprava. Tam podpoří modernizaci a rozvoj pražského metra. 

Celková realokace z tohoto programu by se měla podle dobře informovaného zdroje pohybovat kolem tří miliard korun. 

Technická pomoc a regiony 

Nízká míra čerpání trápí i Operační program Technická pomoc, z něhož se financuje technická podpora a koordinovaný přístup při řízení ostatních operačních programů. Aby program na konci roku 2013 splnil, co má, musel by čerpat minimálně stejně rychle jako v uplynulých letech. Podle Ministerstva pro místní rozvoj ale tento scénář není pravděpodobný.  

Nicméně důvodem pomalého čerpání nejsou podle rezortu administrativní kapacity či jiné překážky, ale zjištění, že program prý dokáže plnit své cíle i s menším objemem financí. Faktem totiž zůstává, že program vykazuje nejnižší chybovost ve srovnání s ostatními operačními programy (EurActiv 18.3.2013).  

Ministerstvo proto podle informací EurActivu uvažuje o přesunech mezi prioritními osami v rámci programu a na pořadu dne je prý i přesun do jiných operačních programů. 

Podle informací redakce by společně s realokací prostředků z OP TP mělo dojít i k přesunů prostředků z ROP Severozápad, kde v současné době neprobíhá kvůli policejními šetření proplácení.  

Programu byla navíc ze strany Evropské komise vyměřena plošná finanční korekce, která zatím nebyla uhrazena (více EurActiv 27.3.2013). Moment, kdy dojde k obnovení procesu certifikace, a částka, která musí být zaplacena jako korekce, je ale pro stav čerpání v roce 2013 zásadní a na plnění pravidla n+3 se zcela jistě podepíše. 

EurActivu se podařilo zjistit, že ve hře je přesun ve výši alokace pro rok 2013. Prostředky by měly být rozděleny mezi jiné operační programy: regionální operační programy a kvůli zachování poměrů mezi cíli Konvergence a Regionální konkurenceschopnost i OP Praha-Konkurenceschopnost.

Konkurenceschopnost, bezproblémovost a kontinuita

Informovaný zdroj EurActivu prozradil, že zmíněné programy byly pro realokoaci vybrány z toho důvodu, že oblasti, které mohou být z jejich alokace podpořeny, ve velké míře přispívají ke konkurenceschopnosti České republiky, zaměstnanosti a také ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva.

Důležitým kritériem pro výběr vhodných programů byl i fakt, že tyto programy umějí čerpat a nepotýkají se s problémy. 

V neposlední řadě byl prý brán ohled i na aktuální fázi jednání o přípravě budoucího programového období 2014-2020. Smyslem realoakce proto bylo i zajištění kontinuity s prioritami kohezní politiky po roce 2013.