Na další programové období se musíme pořádně připravit

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Před zahájením příštího programového období v roce 2013 musí proběhnout důkladná příprava, shodují se zástupci řídících orgánů českých operačních programů. Bude potřeba se soustředit nejen na usnadnění a uspíšení čerpání evropských dotací, ale i na efektivnost vynakládaných prostředků.

Pro současné programové období, které skončí v roce 2013, si Česká republika vyjednala celkem 26 operačních programů, jejichž řídícími orgány jsou buď jednotlivá ministerstva (v případě tématických programů) nebo regionální rady (v případě regionálních programů). 

Administrace programů není v žádném případě jednoduchá a s překážkami nejrůznější povahy se dennodenně setkávají jak žadatelé a příjemci dotací, tak i pracovníci řídících orgánů.  

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které plní úlohu Národního orgánu pro koordinaci v oblasti harmonizace a zjednodušování pravidel pro poskytování dotací z evropských fondů (strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU) si to uvědomuje, a rozhodlo se proto vyzpovídat žadatele a příjemce prostředků z fondů EU z řad resortů, neziskového sektoru, podnikatelských uskupení apod. (EurActiv 9.6.2011).  

Zároveň plánuje rozeslat dotazníky i institucím, které v České republice odpovídají za čerpání z evropských fondů a řídí jednotlivé operační programy. 

Efektivnější administrativa, aktivnější žadatelé

„Je nutné věnovat velkou pozornost přípravné fázi na další programové období,“ radí Michaela Jendeková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí, které představuje řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.  

„Důležitá je intenzivní komunikace se zainteresovanými subjekty na národní úrovni a s Evropskou komisí ve věci koncepčních materiálů pro žadatele, aby byly připraveny v dostatečném předstihu, tj. před zahájením dalšího programového období v roce 2014, a bylo možné připravovat kvalitní projekty v souladu se stanovenými národními i evropskými prioritami,“ dodává.

Zajištění potřebných dokumentů je nejen administrativně, ale i časově náročně obzvláště v případě projektů, které vyžadují objemné investice. Jendeková se domnívá, že v tomto případě je nutné apelovat na potenciální žadatele, aby již v počátečních fázích projektové přípravy konzultovali své kroky s odpovědnými orgány na národní úrovni. 

„Žadatelé tak mohou získat jasnější představu o tom, zda je vůbec smysluplné usilovat o získání podpory, orgány odpovědné za přípravu programů zase ucelenější představu o tom, kterým směrem by mohlo být vhodné nasměrovat dostupné finanční prostředky a na co se zaměřit pro formulaci podmínek pro čerpání dotace,“ říká Jendeková. 

A jaká konkrétní opatření ministerstvo v předchozích letech zavedlo, aby se situace zlepšila? Rezort podle Jendekové průběžně prověřuje lhůty administrativních opatření, například došlo na zkrácení lhůty pro proplácení předložených faktur, a také požadavky na předkládání potřebných podkladů.  

„Druhou stranou mince jsou pak pravidla pro čerpání dotačních prostředků v komunitární legislativě, která je nutné respektovat,“ dodává Jendeková. 

Nejen rychleji, ale i lépe

Zrychlení a zjednodušení čerpání finančních prostředků z evropských fondů může být jednou stranou mince. Druhou je pak efektivnost jejich vynakládání. 

K přijetí opatření, která mají za cíl zvýšit smysluplnost vynakládání evropských dotací, se hlásí například Regionální operační program (ROP) NUTS II Střední Čechy. Zástupci středočeského ROPu jako příklad konkrétního opatření, které v programu zavedli, označili vytvoření limitů na maximální výši podpory u projektových žádostí a zvýšení spoluúčasti ze strany příjemce. 

„Z tohoto důvodu může být uspokojeno větší množství projektových žádostí a rozšíří se řady příjemců,“ řekla EurActivu Irena Dudová, vedoucí oddělení Technické pomoci a publicity na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. 

Další příklad, které ROP Střední Čechy uvádí, se týká stavebních projektů, u nichž řídící orgán nyní hodnotí hospodárnost rozpočtu. „Máme jednotný systém kontroly stavebních rozpočtů dle systému RTS, který je dostupný všem stavařům, kteří rozpočty připravují,“ vyjmenovává další pomocná opatření Dudová. ÚRR Střední Čechy tak podle jejích slov uspořil půl miliardy korun na celkové částce rovnající se pěti miliardám Kč.

Vedle hospodárnosti se prý pozornost úřadu zaměřuje i na co nejvíce měřitelná kritéria – například na výši míry nezaměstnanosti v daném okrese, kdy žadatel z méně rozvinutého okresu získá více bodů. Dalším kritériem pak může být spádovost zařízení, například více obcí u mateřské školky, a dostupnost služeb. „Náš úřad se snaží podporovat projekty, které nemají ve svém okolí alternativy,“ uvedla Dudová.