MPSV vypsalo výběrové řízení na projekt týkající se vyloučených romských komunit

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na zpracování projektu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit (komunit) a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“.

Hlavním cílem projektu je zanalyzovat situaci sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a získat tak informace pro vhodné nastavení systému čerpání finanční pomoci v následujícím programovém období 2007 – 2013. Zohledněny by měly být také dosavadní zkušenosti z čerpáním finančních prostředků v rámci ESF v současném programovacím období. Současně se řešitel projektu musí zaměřit na možnosti a míru absorpční kapacity subjektů, které působí v této oblasti. Jedná se zejména o nestátní neziskové organizace, organizace zřizované obcemi a kraji, obce, kraje, úřady práce, podnikatelské subjekty a fyzické osoby.

Ministerstvo definovalo také několik specifických cílů projektu:

  • definování základních pojmů nutných k provedení analýzy;
  • sběr a sumarizace existujících dokumentů a materiálů vztahujících se k dané problematice;
  • zmapování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských komunit a lokalit;
  • zmapování relevantních subjektů působících v této oblasti;
  • vytvoření přehledu lokalit, ve kterých je potřebná a možná pomoc z ESF a přehledu subjektů, které by mohly být potenciálními žadateli v programovém období 2007 – 2013, popř. které již žádaly v současném programovém období.

Projekt by měl být realizován od září 2005 do června 2006. Konečný termín pro podávání projektových nabídek je stanoven na 22. srpna 2005. Více informací poskytne paní Mgr. Zdeňka Kučerová, e-mail: zdenka.kucerova@mpsv.cz.