MŠMT organizuje veřejná projednávání OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) se rozhodlo v rámci příprav na nadcházející programovací období uspořádat veřejnou diskusi k operačním programům (OP) Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které spadají do jeho kompetence.

V současné době v České republice probíhají přípravy na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007 – 2013. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo, aby v nadcházejícím sedmiletém období ČR využívala finanční pomoc z evropských fondů v rámci 24 operačních programů. Jejich konečná podoba je nyní předmětem diskusí. Z tohoto důvodu se MŠMT rozhodlo projednat dva operační programy v rámci veřejné debaty.

Obecným cílem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je zvýšení výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky tak, aby byl zajištěn hospodářský růst, konkurenceschopnost a vytváření nových pracovních míst v sedmi regionech soudržnosti ČR (neplatí pro Prahu). Tohoto cíle chce program dosáhnout podporou činnosti vysokých škol, výzkumných institucí a „dalších relevantních subjektů“. Operační program bude financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program je členěn do tří priorit:

  • Priorita 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
  • Priorita 2 – Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji pro inovace
  • Priorita 3 – Technická pomoc

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou ústřední orgány státní správy, krajů, měst, obcí, škol, nevládní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace, vědecké a výzkumné instituce a další organizace, které působí v oblasti vzdělávání, čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Veřejné projednání Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace proběhne 22. května 2006 od 10:00 hodin a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od 13:00 hodin v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici 7. O dva dny později – 24. května budou tyto programy diskutovány v Brně v Interhotelu Voroněž.