MMR zveřejnilo údaje o stavu čerpání z evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) informovalo o stavu čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie k 30. červnu 2007. Česká republika do daného data vyčerpala 20,5 miliardy korun.

Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj vyčerpala Česká republika do letošního června téměř polovinu všech prostředků z evropských fondů, které byly pro ČR alokovány na zkrácené programovací období 2004–2006. Žadatelé využili kolem 20,5 miliardy korun z celkových 52 miliard. Podle pravidla N+2 musí být všechny peníze ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčerpány do konce roku 2008.

Čerpání prostředků z jednotlivých fondů se liší. U Evropského zemědělského garančního a podpůrného fondu (EAGGF) množství vyčerpaných peněz dosáhlo 63,9% všech prostředků určených pro období 2004–2006, u Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) se jedná o 52,4%, u Finančního nástroje na podporu rybolovu (FIFG) o 29,1% a Evropského sociálního fondu (ESF) o 20,5%. MMR zdůraznilo, že „objem prostředků krytých smlouvou se již u všech fondů blíží či přesahuje alokaci 2004–2006, pouze v rámci FIFG je objem prostředků krytých smlouvou mírně nižší“.

V programovacím období 2004–2006 mohli žadatelé žádat o finanční prostředky na realizaci projektů v rámci pěti operačních programů (Společný regionální operační program, OP Infrastruktura, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, OP Rozvoj lidských zdrojů, OP Průmysl a podnikání), dvou jednotných programových dokumentů pro Prahu a Iniciativ Společenství.

V současném období 2007–2013 se budou peníze čerpat prostřednictvím 24 operačních programů. Celková částka určená pro ČR na sedmileté období činí 752,7 miliard korun. Čerpání evropských peněz bude ale možné až po schválení jednotlivých operačních programů (OP). První programy by měla Evropská komise schválit v září nebo v říjnu.