MMR zveřejnilo Zprávu o realizaci Rámce podpory Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako Řídící orgán Rámce podpory Společenství (RPS) včera uveřejnilo Zprávu o realizaci Rámce podpory Společenství, která informuje o průběhu a stavu implementace RPS od vstupu České republiky do Evropské unie, tedy od 1. května 2004 do počátku prosince 2004.

Tento dokument se vždy předkládá všem členům Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství na jeho zasedání. Předpokládá se, že budoucí zprávy se budou zabývat zejména pokrokem ve využívání strukturálních fondů Unie, kterého bylo dosaženo od předcházejícího zasedání Monitorovacího výboru.

Zpráva je rozdělena do několika kapitol. V první jsou rozebrány hlavní makroekonomické ukazatele vývoje české ekonomiky, jako je hrubý domácí produkt, míra nezaměstnanosti, míra inflace, souhrnná produktivita práce, průmyslová produkce a další. Zdůrazňuje se v ní, že ekonomický vývoj jednotlivých regionů NUTS 2 byl různý. Zpráva se také zabývá hodnocením Konvergenčního programu ČR, jehož plnění je určující pro vstup České republiky do eurozóny.

Další kapitoly se věnují působení Rámce podpory Společenství (řízení a koordinace, realizace a naplňování cílů). Konkrétně pátá kapitola se zabývá finančním provedením pomoci. Shrnuje, kolik peněz celkově bylo na jednotlivé programy pro období 2004 – 2006 vyčleněno a mapuje, kolik jich bylo dosud na projektové žádosti vydáno. Následující kapitola analyzuje problematiku finanční kontroly. Sedmá kapitola se věnuje monitorovacímu systému strukturálních fondů. Poté následují kapitoly týkající se hodnocení dosavadních aktivit a komunikační akční plán, v jehož rámci je pozornost věnována komunikační strategii Rámce podpory Společenství a jednotlivých operačních programů. Celou zprávu uzavírá kapitola Realizace technické pomoci, která popisuje současný stav této realizace pro Rámec podpory Společenství a plán technické pomoci na letošní rok.