MMR zveřejnilo informace o čerpání finančních prostředků z evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dnes zveřejnilo přehled o čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie k 30. listopadu 2004.

Dokument „Průběh čerpání strukturálních fondů“ byl vypracován na základě informací, které poskytly řídicí orgány jednotlivých operačních programů. Pro Společný regionální operační program je řídicím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj, pro OP Průmysl a podnikání tuto funkci vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), pro OP Rozvoj lidských zdrojů je řídicím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Ministerstvo zemědělství (MZE) je řídicím orgánem pro OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spravuje OP Infrastruktura.

Operační programy spadají do tzv. Rámce podpory Společenství, který byl vypracován jako základní strategie pro rozvoj jednotlivých regionů ČR v letech 2004 – 2006. Jeho řídicím orgánem je MMR, které koordinuje řízení všech operačních programů a je odpovědné za veškeré finanční prostředky plynoucí do České republiky ze strukturálních fondů EU.

Operační programy se ale nevztahují na území hlavního města Prahy. Pro Prahu jsou pro čerpání peněz ze strukturálních fondů vypracovány Jednotné programové dokumenty (JPD) pro Cíl 2 a Cíl 3 regionu soudržnosti Praha. Řídicím orgánem pro JPD Praha Cíl 2 je MMR a pro JPD Praha Cíl 3 je to MPSV.

Dokument MMR obsahuje informace jak k operačním programům, tak k jednotným programovým dokumentům. Poskytuje přehled o schválených finančních alokacích pro rok 2004 a o prostředcích, které požadovali žadatelé. Jedná se o údaje týkající se pouze strukturálních fondů, a ne prostředků ČR, jež jsou určeny pro spolufinancování projektů. Ve druhé části dokumentu jsou přehledy vyhlášených výzev, počet podaných žádostí a schválených projektů s uzavřenou smlouvou.