MMR vypsalo výběrové řízení na zpracování studie týkající se implementace strukturálních fondů

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyhlásil otevřené výběrové řízení na zpracování projektu „Studie – Pravidlo n+2“.

Hlavním záměrem MMR je předcházet případným komplikacím, které by nastaly v případě nedodržení Pravidla n+2 při implementaci strukturálních fondů. V podstatě toto pravidlo znamená, že členský stát EU, který v určitém roce nasmlouvá jistou sumu peněz na realizaci projektů v dané zemi, musí tyto finanční prostředky vyčerpat do dvou let.

Výsledná „Studie – Pravidlo n+2“ by se měla zabývat všemi aspekty vztahujícími se k tomuto pravidlu a vycházet vstříc požadavkům Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, přičemž by měla být zohledněna aplikace tohoto pravidla v implementačních strukturách evropských fondů. Zpracovatel studie by měl navrhnout také konkrétní kroky, jak nedodržení Pravidla n+2 předcházet. Napomoci by mu měly informace z Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF).

MSSF vznikl na základě požadavku Evropské komise a zajišťuje monitoring projektů, které jsou spolufinancovány z evropských fondů (strukturálních a Fondu soudržnosti). Řídí se komunitárním i českým právem vztahujícím se ke strukturálním fondům.

Více informací a zadávací dokumentaci poskytne Mgr. Tomáš Havlík, tel.: 224 861 271, e-mail: Tomas.Havlik@mmr.cz . Zájemci své dotazy mohou podávat do 3. února 2005 do 16:15 hodin. Konečný termín pro předkládání projektů na Ministerstvo pro místní rozvoj je stanoven na  9. února 2005 do 16:15 hodin.