Ministerstvo zemědělství vyhlásilo Program LEADER ČR 2007

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Programu LEADER ČR pro rok 2007. Žádosti je možné podávat do 10. srpna.

V rámci Programu LEADER ČR budou podporovány aktivity místních partnerství venkovských území (místních akčních skupin) realizujících společné rozvojové strategie – tzv. aktivita 1 – Realizace strategie rozvoje území působnosti místní akční skupiny, a záměry a také místní subjekty podnikatelského i nepodnikatelského charakteru, které jsou nositeli konkrétních projektů – tzv. aktivita 2 – Projekty spolupráce. Tyto aktivity budou podporovány ve třech dotačních titulech:

  • Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
  • Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce
  • Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů

Ministerstvo zemědělství chce v rámci Programu LEADER ČR pro letošní rok podpořit přibližně dvacet místních akčních skupin a 100 projektů realizovaných ve dvaceti územích. Program je určen pro území působnosti místních akčních skupin o velikosti 10.000–100.000 obyvatel, přičemž zvýhodněna budou území potýkající se s problémem dlouhodobého vylidňování. V případě projektů podnikatelských, či nepodnikatelských subjektů budou zvýhodněny projekty realizované v obcích do 2.000 obyvatel.

Hlavním cílem programu je „je podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských území a aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě. Zaměřuje se především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví“.

Žádosti s požadovanými doklady a přílohami je možné podávat osobně na Ministerstvo zemědělství, samostatné oddělení koncepcí rozvoje venkova, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 do 10. srpna 2007 do 15:00 hodin.

Více informací poskytnou Hana Havelková, tel. 221812234, e-mail hana.havelkova@mze.cz a Ing. Markéta Landová, tel.: 221812623, e-mail marketa.landova@mze.cz.