Magistrát hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na hodnocení SEA

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil podmínky veřejné zakázky na projekt „SEA – Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II – hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 – 2013 na životní prostředí“ (hodnocení SEA).

Hlavním cílem této zakázky je posouzení dopadu operačního programu (OP) Konkurenceschopnost realizovaném na území regionu soudržnosti hlavní město Praha v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 na životní prostředí a veřejné zdraví. Pozornost by měla být zaměřena také na hodnocení vlivu tohoto programu na udržitelný rozvoj v souladu s Lisabonskou strategií a s cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Realizátor projektu by měl vypracovat expertizu, která by sloužila jako podklad pro rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Výsledná odborná analýza dopadu OP Konkurenceschopnost na životní prostředí (ŽP) a veřejné zdraví (VZ) by měla obsahovat:

  • popis a hodnocení trendů ve vývoji ŽP, které souvisí s dosavadním rozvojem
  • zapracování cílů ochrany ŽP do cílů OP Konkurenceschopnost
  • soulad navrhovaných řešení problémů OP Konkurenceschopnost s cíli ochrany ŽP a s limity pro využívání území, které byly stanoveny ve schválené územně plánovací dokumentaci ČR
  • vliv specifických aktivit a projektů na ŽP dle požadavků zákona
  • návrhy indikátorů (ukazatelů) OP Konkurenceschopnost zahrnující problematiku ŽP a návrhy systému sledování pravděpodobných vlivů dokumentu na ŽP a VZ a návrh pro zajištění jeho environmentálně šetrné realizace

Realizační tým by měl mít už zkušenosti s realizací a posuzováním strategických plánovacích dokumentů v posledních třech letech. Alespoň jeden člen týmu by měl být držitelem autorizace pro posuzování vlivů na ŽP. Samozřejmostí by měla být znalost ochrany ŽP a rámcových programů na evropské a národní úrovni.

Realizace projektu by měla být ukončena nejpozději do 24.6.2006.

Projektové žádosti je možné předkládat do 24. února 2006 do 14:00 hodin na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.