Komise schválila první tři operační programy ČR

Komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla; zdroj: Evropská komise

Evropská komise v pátek 12. října schválila tři operační programy (OP) České republiky, prostřednictvím kterých budou žadatelé čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF).

Souvislosti:

Česká republika může v současném programovacím období 2007–2013 vyčerpat z evropských fondů celkem 752,7 miliard korun. Aby mohla ČR prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti využívat, musí jí Evropská komise schválit Národní strategický referenční rámec (NSRR) a operační programy. ČR bude čerpat peníze z fondů EU v rámci 24 operačních programů.

Pro vyjednávání s Evropskou komisí o těchto dokumentech vytvořil ministr pro místní rozvoj tým, který svoji činnost zahájil na jaře 2007. Členy vyjednávacího týmu jsou: náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček, náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová, exministryně zemědělství Milena Vicenová, děkan Dopravní fakulty ČVUT Petr Moos, zástupce regionálních rad, které jsou odpovědné za řízení regionálních operačních programů, Ivan Matulík (působí jako vedoucí odboru strategického rozvoje Zlínského kraje) a ředitel Národního fondu Jan Gregor.

NSRR byl nakonec schválen na konci července tohoto roku. Za jednání o operačních programech, v jejichž rámci se budou čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu, byla odpovědná generální sekretářka Miroslava Kopicová.

Témata:

Schválení OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita dnes v Praze oznámí evropský komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla. V úterý 16. října budou všechny programy podepsány komisařem Špidlou a zástupci České republiky. Jejich podpisem tak dochází k oficiálnímu schválení operačních programů a otevírá se cesta k čerpání finančních prostředků. Jednotlivé řídící orgány ale musí mít připraveny všechny relevantní dokumenty (např. Příručku pro žadatele).

Řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Na realizaci projektů v rámci tohoto programu je vyčleněno kolem 1,84 miliard eur z ESF. Dalších 0,32 miliard eur by mělo plynout z veřejných zdrojů České republiky.

OP LZZ má celkem osm prioritních os (pět v rámci Cíle Konvergence a tři v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Program se zaměřuje na podporu adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, otázky zaměstnanosti, integraci skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovné příležitosti, dále také na modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráci týkající se rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spadá do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na tento program bylo alokováno kolem 1,83 miliard eur z ESF, z českých zdrojů pak dalších 0,32 miliard eur. OPVK má celkem pět prioritních os, v jejichž rámci bude podporovat aktivity zaměřené na „zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji“.

Řídícím orgánem Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) je Magistrát hl. m. Prahy. Program na realizaci projektů disponuje částkou 108,39 milionů eur z ESF a 19,13 milionů eur alokovanou z národních zdrojů. OPPA je rozdělen do čtyř prioritních os. V rámci programu budou podporovány projekty neinvestičního charakteru, které se budou realizovat na území hlavního města a budou se týkat vzdělávání, sociální integrace, podpory zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Stanoviska:

Už dříve, kdy bylo jasné, že Evropské komise jako první schválí právě tyto operační programy, Miroslava Kopicová prohlásila: „Evropské fondy umožní investovat do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace.“ A náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček uvedl: „Uzavřela se jedna ze čtyř kapitol vyjednávání s Evropskou komisí. Tyto tři operační programy mají za cíl podpořit rozvoj vnitřně různorodé, sociálně citlivé a soudržné společnosti. Jde o příspěvek členských států Evropské unie ke zvyšování kvality života obyvatel České republiky.“

Další kroky:

V úterý 16. října 2007 budou slavnostně podepsány tři operační programy komisařem Vladimírem Špidlou a ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem. Schválení dalších operačních programů (např. OP Podnikání a inovace) se očekává na přelomu listopadu a prosince. Integrovaný operační program a OP Výzkum a vývoj pro inovace budou schváleny až v roce 2008.


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt Institut, o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.