Hübner vyzvala k předložení plánů na čerpání peněz z fondů EU

Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner pobídla členské země EU, aby zaslaly své národní strategické referenční rámce Evropské komisi k posouzení. Jako první tak učinily Rakousko a Lotyšsko.

Národní strategický referenční rámec (NSRR) vypracovává každá členské země EU a schvaluje jej Evropská komise. Jedná se o důležitý dokument obsahující priority a opatření, na které by daný stát chtěl využít finanční prostředky ze strukturálních fondů. Měl by být úzce navázán na národní program reforem beroucí v úvahu plnění cílů obnovené Lisabonské strategie. V NSRR jsou také stručně popsány jednotlivé operační programy, prostřednictvím kterých se evropské peníze v jednotlivých zemích čerpají. Proto také společně s NSRR vlády Komisi předkládají i podrobnější návrhy operačních programů.

První verzi národních strategických referenčních rámců Komise obdržela během léta a v září vydala poziční dokumenty ke každé zemi. Její připomínky měly vlády zapracovat do konečné verze.

Novinkou oproti současnému programovacímu období je, že členské země EU musí tyto dokumenty zasílat Evropské komisi elektronickou cestou v rámci systému SFC2007 a nikoli poštou. V případě, že je některý stát pošle normální poštou, nebude brát Komise na takto zaslané dokumenty zřetel.

Rakousko a Lotyšsko jsou prvními zeměmi, které své dokumenty Evropské komisi už zaslaly. Rakousko v následujícím programovacím období chce evropské finanční prostředky čerpat v rámci devíti operačních programů, Lotyšsko prostřednictvím dvou. V porovnání s Českou republikou je to mnohem méně. ČR totiž navrhuje 24 operačních programů. Členské země by měly dokumenty Komisi zaslat do konce listopadu.

Komisařka prohlásila: „Kohezní politika je moderní, flexibilní a jasně zaměřenou politikou, která motivuje všechny zapojené strany a má výsledky.“ Dále uvedla: „To nás všechny v Komisi, kdo tvrdě pracovali, motivovalo, aby bylo všechno na místě a nová politika mohla začít včas. Motivovalo to rakouské a lotyšské úřady, které připravily návrhy a zaslaly nám své strategické referenční rámce. Doufám, že všechny ostatní země je budou brzy následovat. Je v jejich nejlepším zájmu uplatnit právo na část největší investice v historii naší Unie.“