Finální verze OP Výzkum a vývoj pro inovace by měla být hotova do konce února

Podle informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) se v současné době dokončuje finální verze Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jediným operačním programem České republiky, který nebyl Evropskou komisí dosud schválen. Program se zaměřuje na posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky. Tohoto cíle by se mělo dosáhnout prostřednictvím spolupráce vysokých škol a výzkumných institucí se soukromým sektorem. Na realizaci projektů v rámci OP VaVpI je vyčleněno 2,07 mld. eur z evropských fondů a 0,36 mld. eur z českých veřejných zdrojů.

Program by měl také přispět k plnění vládního programu, ve kterém je jako jeden ze závazků uvedena podpora „vědy, výzkumu a školství rozvíjením společnosti znalostí, rozšířením přístupu občanů k celoživotnímu vzdělávání a vyššími investicemi státu do vědy, výzkumu a vývoje“.

V lednu tohoto roku byla Evropské komisi zaslána další verze operačního programu, do které byly zakomponovány připomínky Komise k předchozí verzi programu. Ministerstvo počítá s tím, že finální verze dokumentu bude do Bruselu zaslána ještě do konce února 2008.

Z důvodu zpožděni schvalování tohoto programu se MŠMT rozhodlo připravit tzv. Projektový list, prostřednictvím kterého mohou zájemci o podporu v rámci OP VaVpI konzultovat s pracovníky MŠMT své zamýšlené projekty. Ministerstvo tak na druhé straně získá přehled o projektových záměrech a obecně o zájmu žadatelů o tento program. „Aby předkladatelé projektů byli co nejlépe připraveni na první výzvy, chce  odbor řízení OP VaVpI získat představu o aktuálním stavu projektových záměrů. V souladu se zjištěnými problémovými aspekty bude MŠMT organizovat tematicky zaměřené semináře, workshopy, a bude nabízet odborná školení a individuální konzultace.“

Projektový list by schválen včera (14. února 2008) na zasedání pracovní skupiny OP VaVpI. Brzy by měl být dostupný také na internetových stránkách MŠMT.