EP vydal studii o reformě politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Evropský parlament zveřejnil minulý týden studii, ve které se zabývá budoucností politiky hospodářské a sociální soudržnosti po rozšíření EU s ohledem na plnění lisabonských a göteborských cílů.

Zpráva Evropského parlamentu (EP) zdůrazňuje, že rozšířením Evropské unie o deset nových zemí politika hospodářské a sociální soudržnosti čelí čtyřem hlavním výzvám: prohloubení regionálních a sociálních rozdílů, vzniku nových územních nerovností, přetrvávání sociálního vyloučení a nedostatečného zahrnutí občanů do evropského projektu.

Kromě problematiky rozšíření a Lisabonské strategie zpráva analyzuje návrh Komise na následující programové období 2007 – 2013. Vytyčuje deset doporučení pro další diskusi o budoucí podobě politiky soudržnosti a čtyři výzvy, které by měly být brány v potaz při schvalování rozpočtu.

Parlament má zájem na obnovení programů z iniciativy Společenství v rámci cíle spolupráce, které spadají do sekce meziregionální spolupráce. Z důvodu zmírnění dopadů rozšíření usiluje o rovné zacházení s regiony postiženými statistickým efektem jako s regiony, které mají oprávněný nárok na financování z politiky soudržnosti. Má zájem také na tom, aby opět došlo k zavedení programů se souhrnnými výdaji, které budou zahrnovat i soukromé zdroje. Návrh Komise totiž vyloučil možnost soukromého spolufinancování. Ve zprávě EP dále navrhuje vypracovávání zpráv o pokroku členských států během dvouletého období a každé čtyři roky provést hodnocení priorit Společenství a regionální strategie z pohledu dosaženého pokroku nebo vzniklých problémů.

Podle Evropského parlamentu je nutné politiku hospodářské a sociální soudržnosti chápat jako „nástroj sloužící coby vzor rozvoje, v němž hraje aktivní roli solidarita a spolupráce“.