Boj o financování regionální politiky EU bude tvrdý, říká Komise

Zatímco se Evropská komise chystá uveřejnit své představy o regionální politice EU po roce 2013, politická debata o financování strukturálních fondů je již v plném proudu.

Evropská komise má 10. listopadu uveřejnit 5. zprávu o ekonomické, sociální a územní soudržnosti (Cohesion Report on economic, social and territorial cohesion). Dokument, který má načrtnout hlavní cíle budoucí evropské regionální politiky, je napjatě očekáván v Bruselu i v jednotlivých členských státech.

Tři zástupci Evropské komise odhalili na konferenci o strukturálních fondech, která se konala v polovině října v Paříži, své představy o tom, jak by evropská regionální politika po roce 2013 měla vypadat.

Pascale Beauchamp z generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální politiku a rovné příležitosti uznala, že „se bude debatovat především o financích.“ 

„Rozhodnutí bude záviset na našich centrálních bankách,“ dodal Michael Dewit z generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova.  

Peter Berkowitz z generálního ředitelství pro regionální politiku promluvil až překvapivě upřímně na téma unijního rozpočtu. „Vzhledem k situacím v jednotlivých členských státech očekáváme velmi tvrdá jednání. Francie si bude muset zvolit své priority, což pro ni bude velmi obtížné,“ upozornil Berkowitz s tím, že klíčovými oblastmi bude společná zemědělská politika a politika soudržnosti. 

„(Francii) půjde spíše o udržení statu quo než o získání více peněz,“ dodal Berkowitz.  

V polovině roku 2011 spustí EU jednání o finančním rámci pro období od roku 2014 do roku 2020. Financování jednotlivých politik bude muset být schváleno Evropským parlamentem, vládami a parlamenty členských států. 

Regionální politika spolkne přibližně třetinu rozpočtu EU (50 miliard eur ročně). Tři evropské fondy distribuují 80 % z těchto prostředků 99 nejchudším regionům. 16 % je určeno na projekty, které posilují konkurenceschopnost a vytvářejí pracovní místa, ve všech ostatních regionech. Zbylá 3 % ze strukturálních fondů financují přeshraniční spolupráci mezi regiony (EurActiv 8.9.2010).                                                          

Konzultační období 

Představitelé Evropské komise také připomněli, že je nejvyšší čas promýšlet o budoucím směřování evropské regionální politiky. „Stále pouze debatujeme, ještě jsme se nepohnuli z období konzultace,“ uvedl Berkowitz. 

Uznal ale, že jistého pokroku již dosáhla diskuse o fondech pro bohatší regiony EU (v rámci posilování konkurenceschopnosti). „Evropa 2020 (nová hospodářská strategie EU; pozn. red.) se musí dotýkat všech oblastí,“ upozornil Berkowitz.  

Dále prosazoval, aby se Unie „zaměřila spíše na výsledky než na prostředky.“ Takovouto změnu přístupu totiž vidí jako recept pro zvýšení efektivity regionální politiky po roce 2013. 

Každý fond musí mít značný účinek, zdůraznila Beauchamp. „Evropský sociální fond má význam pouze tehdy, pokud podpoří projekty, které by s pouhým národním financováním neuspěly,“ řekla.  

Národní procedury 

Další klíčovou otázkou je zjednodušení složité procedury pro čerpání z regionálních fondů. „Musíme být pružnější a nepřistupovat ke všem programům automaticky stejným způsobem,“ uvedl Peter Berkowitz, který by uvítal změny pravidel vypočítávání nákladů a řízení rozpočtů jednotlivých projektů.  

Díky opatřením, která zavedla Evropská komise v reakci na globální finanční krizi, byl učiněn první krok. Avšak některé členské státy, například Francie, tato opatření ještě plně nepřijala. „Samozřejmě, že by se měly zjednodušit procedury EU, to samé by však také mělo platit o procedurách národních,“ uvedl Berkowitz.  

Podle Pascale Beauchamp se musí zjednodušit pravidla pro kontrolu výdajů a pro automatické vrácení peněz v případě, že prostředky z fondů nejsou vyčerpány včas. V současnosti mohou členské státy z evropských fondů čerpat o dva roky déle. Beauchamp navrhuje prodloužit toto období ještě o jeden rok.