Příprava operačních programů 2014-2020

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: m_bartosch.

Česká republika už brzy zašle aktualizované operační programy pro období 2014-2020 ke konečnému schválení do Bruselu. Dokončují se vypořádání připomínek a probíhají formální jednání k jednotlivým operačním programům s Evropskou komisí. Počítá se, že během prvního pololetí 2015 by se měly programy rozeběhnout.

(Zveřejněno: 15.12.2014)

Příprava na programové období 2014-2020 započala v Česku již za vlády Petra Nečase, která koncem léta roku 2011 schválila tzv. národní rozvojové priority. Později byly národní rozvojové priority rozpracovány do tematických okruhů, které se staly podkladem pro vznik Dohody o partnerství, která obsahuje i seznam operačních programů, jejichž prostřednictvím budou podporovány jednotlivé projekty. Více o přípravách na národní úrovní najdete v jiném factsheetu EurActivu.

Dohoda o partnerství, která shrnuje národní strategii České republiky, byla s Evropskou komisí uzavřena 26. srpna 2014. Bez tohoto dokumentu by nebylo možné v období 2014-2020 čerpat přibližně 24 miliard eur, které jsou pro Česko připraveny v evropských strukturálních a investičních fondech (ESIF). Kromě zmiňované částky může země do roku 2020 získat dvě miliardy eur (asi 56 miliard korun) na rozvoj venkova a 31 milionů eur (přibližně 870 milionů korun) na rybolov.

Strategie se snaží o posun k dlouhodobě udržitelné ekonomice založené na znalostech, která bude podporovat sociální i územní začleňování.

Programové dokumenty byly schváleny vládou v červenci 2014 a poté byly oficiálně odeslány Evropské komisi, čímž bylo zahájeno formální vyjednávání o znění operačních programů. Evropská komise má na schválení programů lhůtu šest měsíců od jejich předložení, ve které může zaslat své připomínky. Po jejich vypořádání a zaslání Evropské komisi může dojít k jejich finálnímu schválení.

Do konce roku 2014 se to nepodařilo u žádného z českých operačních programů. Podobná situace panuje i v dalších členských státech EU. Z více než 530 operačních programů, jejichž prostřednictvím má do členských zemí přitéct až 350 miliard eur, se dosud podařil schválit pouze zlomek.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které přípravu období 2014-2020 koordinuje, usiluje o to, aby bylo za splnění určitých podmínek možné vyhlásit první výzvy podávání projektů ještě před oficiálním schválení programů.

Schvalování operačních programů

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Prioritní osy:

 • Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 • Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
 • Technická pomoc

Zaměření programu: Program podporuje rozvoj znalostní ekonomiky, zaměřuje se proto na inovace a technologický posun a umožňuje uskutečnit podnikatelské záměry tak, aby se místní firmy mohly prosadit na světových trzích, vytvářely dostatek pracovních míst a byly navíc dlouhodobě konkurenceschopné a chránily životní prostředí. Velká část finanční podpory půjde na modernizaci energetiky, na obnovitelné zdroje a přeměnu v účinné, nízkouhlíkové hospodářství. Další podpora se investuje do moderních informačních a komunikačních technologií, nejen kvůli rozvoji podnikání, ale také u služeb státu.

Řízení: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO); web

Podpora: 4,3 miliard eur

Aktuální stav jednání: Evropská komise zaslala své připomínky v září, MPO je vypořádalo v průběhu října a listopadu 2014. V listopadu se konala další jednání s Evropskou komisí, poté byla aktualizovaná verze operačního programu odeslána Brusel. Nyní se čeká na zahájení schvalovací procedury.

Mezi sporné body v jednání s Komisi byla podpora velkých podniků. Česká republika se s Bruselem nakonec dohodla na podpoře těchto podniků (v rámci prioritní osy věnované energetice) – avšak jen do určité výše alokace operačního programu. Česko chtělo v rámci této podpory zavádět chytré prvky do přenosových sítí. Jedná se také o možné podpoře fyzických osob, které Evropa zatím převážně z legislativních důvodů nepodporovala. Určité vyjasnění požadovala Evropská komise i v otázce podpory zásobování teplem. „Komise požadovala, abychom se zaměřili spíše na menší celky a soustředili se místo výstavby nových rozvodů na modernizaci těch stávajících. Vyhověli jsme,“ řekl EurActivu Martin Ptáčník z Řídícího orgánu OP PIK.

Spuštění prvních výzev: Schválení operačního programu se očekává buď do konce roku, nebo na začátku příštího roku. První výzvy by se mohly začít vyhlašovat zhruba na konci prvního čtvrtletí příštího roku.


OP Doprava (OPD)

Zaměření programu:

Program bude zaměřen na budování transevropské dopravní sítě TEN-T, a to jak v železniční a vodní dopravě, tak v silniční. Program přednostně podpoří elektrizovanou dopravu, metra, tramvaje, trolejbusy a tzv. vlakotramvaje, které propojují tramvajové tratě s železnicí. Myšleno je i na bezpečnost dopravy a na dobré spojení z center do regionů. Pozornost je rovněž věnována vozidlům na alternativní pohon. Díky podpoře informačních a komunikačních technologických systémům ITS, se doprava dočká bezpečnějšího a efektivnějšího řízení. 

Prioritní osy:

 • Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
 • Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
 • Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
 • Technická pomoc

Řízení: Ministerstvo dopravy, web

Podpora: 4,7 miliard eur

Aktuální stav jednání: Připomínky ze strany Evropské komise obdržel řídící orgán programu ve druhé polovině září. V listopadu probíhalo s Evropskou komisí oficiální jednání. Připomínky by měly být vypořádány do konce letošního roku, nejpozději do začátku roku příštího.

Některé body, které se projednávaly, se týkaly strategie připravovaných projektů na podporu městské mobility, podpory infrastruktury vnitrozemských vodních cest a podpory železnice mimo Transevropskou dopravní síť (TEN-T). Podle informací redakce se stále jedná o drážní dopravě ve městech a podpoře infrastruktury vnitrozemských vodních cest. 

„Již v tuto chvíli se ukazuje poměrně zřetelně, že před vlastní realizací projektů bude potřeba dopracovat klíčové projekty na síti vnitrozemských vodních cest v ČR tak, aby byly akceptovatelné z hlediska ekonomické efektivity i z hlediska požadavků na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí,“ řekl EurActivu Tomáš Lukašík z Řídícího orgánu OP D. „Současný postoj Evropské komise v této věci je možné označit jako poměrně nekompromisní,“ dodal s tím, že Komise trvá na tom, že před rokem 2016 nebude možné žádné stavby na vnitrozemských vodních cestách financovat. Poté bude zvážena revize programového dokumentu.

Spuštění prvních výzev: V tuto chvíli se předpokládá, že u specifických cílů, ve kterých nebude potřeba řešit problematické aspekty (jako např. problematiku veřejné podpory), budou moci být první výzvy vyhlášeny přibližně polovině roku 2015.


OP Zaměstnanost (OPZ)

Zaměření programu: Program se zaměřuje na co největší zaměstnanost a také na to, aby ženy a muži dostávali stejné příležitosti. OP ZP podporuje vzdělávání, schopnost zaměstnanců a zaměstnavatelů přizpůsobit se nárokům pracovního trhu, sociální začleňování a boj s chudobou. Dále je zacíleno na sociální inovace ve všech jmenovaných oblastech a na modernizaci veřejné správy a služeb.

Prioritní osy:

 • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Efektivní veřejná správa
 • Technická pomoc

Řízení: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV); web

Podpora: 2,1 miliard eur

Aktuální stav: Připomínky ze strany Evropské komise obdržel řídící orgán OPZ v říjnu 2014. V listopadu proběhlo technické jednání a následně formální jednání k zapracování připomínek Komise.

Podle Petra Kociána z tiskového oddělení MPSV Evropská komise požaduje, aby OPZ zvýšil finanční

příspěvek na zaměstnanost, účast nezaměstnaných mladých lidí na individualizovaných službách, dostupnost zařízení a služeb péče o děti se zaměřením na děti do 3 let, zaměstnatelnost starších pracovníků a efektivní veřejnou správu, tedy na body, které zmiňuje Specifické doporučení.  V současné době se hledají možná řešení.

Spuštění prvních výzev: Počítá se s tím, že by první výzvy mohly být spuštěny v dubnu 2015.


OP Životní prostředí (OPŽ)

Zaměření programu: Program se zaměří na ochranu životního prostředí a tím zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky. V jeho rámci by mělo být podporováno efektivní využívání zdrojů a snaha zabránit negativním dopadům lidské činnosti na životní prostředí. Důležitým cílem je také zmírňování dopadů změny klimatu.

Prioritní osy:

 • Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Energetické úspory
 • Technická pomoc

Řízení: Ministerstvo životního prostředí; web

Podpora: 2,6 miliard eur

Aktuální stav: OPŽ byl oficiálně zaslán Evropské komisi v listopadu poté, co byly vypořádány připomínky k první oficiální verzi. V tuto chvíli jsou vyjednávány některé nedořešené oblasti. Ministerstvo životního prostředí má obdržet rozhodnutí o schválení operačního programu do konce března 2015.

Mezi projednávané body patří v tuto chvíli zejména možnost výměny starých kotlů na pevná paliva za nové kombinované kotle na uhlí a biomasu.

Spuštění prvních výzev: Ministerstvo životního prostředí chce vyhlásit výzvy co nejdříve v prvním pololetí příštího roku.


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Zaměření programu: Z tohoto operačního programu bude možné podpořit projekty vedoucí k ekonomice postavené na vzdělaných, motivovaných a kreativních lidech. Program se bude soustředit na výzkum a využití výsledků v praxi a zaměří se na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Díky programu by se měla snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání.

Prioritní osy:

 • Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
 • Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 • Technická pomoc

Řízení: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT); web

Podpora: 2,8 miliardy eur

Aktuální stav jednání: Ministerstvo školství jednalo s Evropskou komisí o programu na začátku prosince. Hlavní připomínky ze strany Evropské komise se týkaly tří oblastí: infrastruktury pro vědecké účely, infrastruktury pro vysoké školy a začlenění intervencí na podporu vzdělávání Romů. Zásadním požadavkem Evropské komise je, aby intervence v OP VVV v co největší míře směřovaly k naplňování Specifických doporučení. Finální verze programu by měla být do Bruselu ke schválení odeslána v průběhu ledna.

Spuštění prvních výzev: První výzvy by se mohly podle předpokladu řídícího orgánu vyhlašovat po prvním čtvrtletí 2015.


OP Praha- Pól růstu

Zaměření programu: Díky programu bude umožněna podpora investičních projektů na území Prahy. Program se bude soustředit na rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a rovných příležitostí a na potenciál v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Zároveň se zaměří na podporu malých a středních podniků, na energetické úspory a posun směrem k nízkouhlíkovému hospodářství.

Prioritní osy:

 • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 • Udržitelná mobilita a energetické úspory
 • Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
 • Vzdělání a vzdělanost
 • Technická pomoc

Řízení: Magistrát hl. m. Praha; web

Rozpočet: 0,2 miliard eur

Aktuální stav jednání: Praha obdržela ze strany Evropské komise připomínky v říjnu a nyní na nich pracuje. Předpokládá se, že Evropská komise by měla program schválit v polovině roku 2015. Připomínky byly různého charakteru a týkaly se celkového nastavení strategie, jednotlivých prioritních os, finančního plánu, územní dimenze či potřeb skupin s rizikem diskriminace a vyloučení.

Spuštění prvních výzev: OP Praha-pól růstu pravděpodobně vyhlásí první výzvy ve druhé polovině roku 2015.


Integrovaný regionální operační program (IROP)

Zaměření programu: V rámci programu má být podporován vyvážený rozvoj území, zlepšení veřejné správy a služeb a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Snaha je dosáhnout snížení územních rozdílů, zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti v regionech. Program se zaměří i na zvyšování zaměstnanosti a zkvalitnění vzdělání.

Prioritní osy:

 • Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Komunitně vedený místní rozvoj

Řízení: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR); web

Podpora: 4,6 miliard eur

Aktuální stav jednání: MMR obdrželo k programu připomínky ze strany Evropské komise v říjnu, některé přijalo, k jiným má výhrady. Mezi hlavními připomínkami, se kterými rezort nesouhlasí, je příliš široké vymezení podpory kulturního a přírodního dědictví a nastavení, jak program bude fungovat. „Komise není spokojená se způsobem, jak se zapracovávají předběžné podmínky na úrovni České republiky a jak jsou nastaveny koordinační mechanismy pro podporu regionálního školství a u investic do modernizace veřejné správy a rozvoje eGovernmentu,“ řekl redakci Karel Dlabač z tiskového oddělení rezortu.

Spuštění prvních výzev: Ministerstvo počítá s tím, že první výzvy budou spuštěny v polovině roku 2015. 


Operační program Technická pomoc (OP TP)

Zaměření programu: Program má za úkol vytvářet příznivé prostředí, které umožní a zjednoduší uskutečnění Dohody o partnerství a tematických operačních programů, například tím, že odstraní překážky u ostatních programů a podpoří činnosti, které k jejich naplňování přispějí, ať už v rovině řízení nebo zavedením jednotného monitorovacího systému.

Prioritní osy:

 • Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
 • Jednotný monitorovací systém

Řízení: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Podpora: skoro 224 milionů eur

Aktuální stav jednání: Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo připomínky k programu během srpna a září. První formální jednání mají s Evropskou komisí proběhnout do konce roku či v lednu příštího roku.

Připomínky Komise se týkaly především monitorovacího systému a administrativní kapacity programu.

Spuštění prvních výzev: První výzvy mají být spuštěny na jaře 2015.