Michal Sedláček: Ambice nesmí zůstat pouhým „administrativním cvičením“

Michal Sedláček, náměstek pro evropské záležitosti; zdroj: Úřad vlády

„Makroregionální strategie by měly být především nástrojem pro efektivnější spolupráci a využívání stávajících zdrojů,“ říká o financování Dunajské strategie, která je po vloni schválené strategii pro Pobaltí druhou z evropské úrovně iniciovanou a koordinovanou regionální strategií, náměstek pro evropské záležitosti Michal Sedláček. EurActiv u něj zjišťoval, jak proběhlo setkání, které se k Dunajské strategii konalo na začátku týdne v Bělehradě a jehož se Sedláček zúčastnil.

  • Co bylo podstatou pondělního setkání Národních koordinátorů k Dunajské strategii?

Nejednalo se o klasické jednání Národních koordinátorů Dunajské strategie, které formálně svolává Evropská komise, ale o setkání na vysoké úrovni, jehož cílem bylo poskytnout prostor k politické diskuzi nad problematikou financování a implementace připravované Dunajské strategie. Důležitým aspektem pondělního setkání bylo také to, že jej iniciovala srbská strana. Protože zapojení do Dunajské strategie je pro Srbsko další příležitostí, jak posílit své vztahy s EU.  

  • K čemu setkání dospělo a jaké jsou jeho výstupy?

Cílem jednání bylo mimo jiné seznámit aktéry s různými možnostmi financování projektů v rámci budoucí Dunajské strategie. Strategie si vytýčila konkrétní cíle. Nyní je v rámci její přípravy nutné zabránit tomu, aby tyto ambice zůstaly pouhým „administrativním cvičením“ bez hmatatelných výsledků. Jednání se proto zúčastnili zástupci řady finančních institucí (např. Evropské investiční banky, Světové banky).

  • Je již jasno v tom, jakým způsobem bude strategie financovaná?

Stále platí Radou schválený princip tzv. „3 NE“ – rozpočtová, legislativní, administrativní neutralita, který je pro Českou republiku zásadním momentem tohoto nového konceptu. Jsme toho názoru, že makroregionální strategie by měly být především nástrojem pro efektivnější spolupráci a využívání stávajících zdrojů.

  • Jakou prioritu bude mít v novém rozpočtu EU?

Prozatím je předčasné odhadovat, zda vůbec a případně jakou pozici budou mít makroregionální strategie v nadcházející finanční perspektivě. Jasnější bude situace poté, co Komise vydá dlouho očekávané Sdělení k revizi rozpočtu.

  • Jak se do jednání zapojila Česká republika?

Česká republika zpracovala a Evropské komisi zaslala národní příspěvek k přípravě Strategie, který obsahuje východiska našich pozic a na základě výsledků konzultačního procesu také dílčí prioritní projekty, jejichž realizaci by Česká republika ráda spojila se Strategií. Zástupci České republiky se samozřejmě účastní všech relevantních a se Strategií souvisejících jednání.

  • Co se bude dít nyní?

V současné době Komise dokončuje druhou verzi návrhu tzv. Akčního plánu Dunajské strategie. První verzi Komise projednala bilaterálně v průběhu léta se všemi členskými státy zapojenými do přípravy Strategie. Na základě připomínek, které členské státy uplatnily, tedy Komise nyní projedná aktualizovaný text znovu se všemi členskými státy. Finální verze Sdělení i Akčního plánu by měly být hotovy v prosinci tohoto roku a během maďarského předsednictví bude Strategie schválena Radou pro obecné záležitost (GAC), resp. dále Evropskou radou. Není náhodou, že Dunajská strategie je jednou z hlavním priorit předsednictví Maďarska v Radě EU v 1. polovině roku 2011.