Daniel Braun: Komise je v jednáních o fondech EU přísnější než dřív

Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj; zdroj: MMR.

„Evropská komise je nekompromisní v prosazování nových požadavků, zejména v koncentraci podpory na omezený počet priorit, které jsou navázány na cíle strategie Evropa 2020, nebo na řešení předběžných podmínek, ke kterým můžeme řadit i zákon o úřednících,“ říká v rozhovoru pro EurActiv 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.

  • Vedle jednání o podobě kohezní politiky po roce 2013, která se vedou mezi unijními institucemi na evropské úrovni, probíhají i jednání mezi členskými státy EU a Evropskou komisí především o tzv. Dohodě o partnerství a také o operačních programech. Zajímalo by mne, v jaké fázi se nyní tyto rozhovory nacházejí?  

Jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí probíhají zatím pořád v tzv. neformální rovině, protože zatím není k dispozici oficiální právní základ, tedy schválený balíček nových nařízení EU, která obsahují podmínky čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů pro všech 28 členských států EU.  

  • Pokud stále není schválen právní rámec, čeho si při jednáních s Komisí držíte?  

S ohledem na to, že se postupně, v rámci tzv. trialogů s Evropským parlamentem, dojednávají finální podoby jednotlivých textů, vycházíme teď při koncipování národních podmínek z předběžně dohodnutých textů. Oficiálně však bude možné předložit Evropské komisi návrh Dohody o partnerství, jejíž obsah a struktura určuje evropské nařízení, až toto nařízení nabude účinnosti. To se dá očekávat nejdříve na podzim tohoto roku.  

  • Jak do toho zasahuje dosud definitivně neschválená podoba víceletého finančního rámce pro období 2014-2020? 

Pokud jde o evropský rozpočet, tak jeho podoba již byla finálně dohodnuta mezi všemi třemi stranami – Radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem a hlasování pléna Evropského parlamentu tuto dohodu stvrdí.  

Takže shrnu-li výchozí podmínky: přestože unijní instituce ještě podmínky projednávají, myslíme si, že nemá smysl na nic čekat, a proto ani nečekáme. Obsah Dohody o partnerství i podobu jednotlivých programů intenzivně se všemi příslušnými partnery na národní úrovni připravujeme, abychom mohli tyto návrhy během podzimu oficiálně předložit Evropské komisi.  

  • Čeho se Vám při jednání o dohodě a operačních programech podařilo dosáhnout? 

Dovolil bych si zhodnotit, že jsme dosáhli významných pokroků v hledání shody s Evropskou komisí o prioritách financování. Teď ale přijde fáze, kdy se budou projednávat jednotlivé programy, a tady budou muset naše instituce prokázat jasný posun a poučení ze současného období, včetně mechanismů, jak lépe zajistit efektivitu výdajů, zlepšit kontroly a synergie s dalšími podporami.  

  • Mohl byste prozradit přibližný harmonogram jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí? 

Jednání probíhají průběžně. Setkáváme se každý měsíc, přičemž během srpna mají všechny evropské úřady dovolenou. Jak jsem již uvedl, neoficiální jednání budou pokračovat do podzimu tak, aby ihned poté, co budou nařízení EU publikována v Úředním věstníku a nabudou účinnosti, byly návrhy za Českou republiku připraveny k oficiálnímu předložení. 

  • Kdy k tomu přesně dojde? 

Podle mého odhadu k tomu může dojít v listopadu. Bude ale také záležet na mandátu nové vlády, kterou budeme během září informovat o stavu vyjednávání i o obsahu navržených a vyjednávaných dokumentů, tedy Dohody o partnerství a programů.  

S ohledem na zpoždění na evropské úrovni není možné tento proces nijak urychlit na národní úrovni. Rád bych ale zdůraznil, že Česká republika patří mezi státy, které jsou v přípravě na období 2014-20 nejdále.  

  • Proč tedy tak spěcháte a jednáte neformálně? 

Ptáte se, proč je to důležité? Tím, co se nám podaří vyjednat v neformální fázi, získá Česká republika čas navíc. Pokud se teď s Evropskou komisí na některých věcech shodneme, nebudeme se k nim muset vracet a budou moci být dříve spuštěny nové programy.  

  • Očekáváte v jednání s Komisí nějaké komplikace? 

Veškeré „komplikace“ musíme řešit průběžně. Jde o vyjednávání v plném smyslu tohoto slova – obě strany si navzájem vyjasňují a zdůvodňují své postoje a požadavky. Že to není jednoduchý proces, je zřejmé, protože každé úspěšné vyjednávání směřuje ke sbližování pozic jen na základě dobře připravených argumentů. Na kvalitní přípravu na národní úrovni proto klade Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako národní koordinátor příprav velký důraz a snažíme se vést všechny partnery k pečlivým analýzám a argumentům pro navrhovaná opatření. 

  • Na co je podle Vás nejdůležitější se soustředit? 

Zejména je důležité dobře definovat očekávané výsledky a jejich měřitelnost, detailně identifikovat splnění tzv. předběžných podmínek a všech rizik spojených s jejich aktuálním neplněním, což je podle nás v případě některých oblastí poměrně velké riziko, ať už v nepřipravenosti strategických dokumentů, nebo v nejasnosti souladu naší legislativy s evropskou. Stejně tak je důležité přesvědčivě definovat návaznost a komplementaritu opatření, a to včetně jejich územích dopadů. Evropská komise je nekompromisní v prosazování nových požadavků, zejména v koncentraci podpory na omezený počet priorit, které jsou navázány na cíle strategie Evropa 2020, nebo na řešení zmíněných předběžných podmínek, ke kterým můžeme řadit i zákon o úřednících.  

Víme i od kolegů z jiných zemí, že vyjednávání je velmi komplikované a přísnější než dřív. Věřím ale, že se na národní úrovni najde konsenzus, který budeme prosazovat při vyjednávání a pro nové období to bude znamenat dobré východisko. Není to v žádném případě jednoduché a jistě nemusím dodávat, jak důležitá je v této přípravě odbornost a návaznost na strategická východiska. Jsme připraveni řídit tento přípravný proces tak, aby mohlo být v příštím roce zahájeno čerpání prostředků určených pro příští programové období.

Rozhovor připravila Lucie Bednárová.