Od cyklostezek až po nové metody kompostování. Přeshraniční projekty zlepšují život v pohraničí

© Shutterstock

Česko může čerpat až 675 milionu eur na projekty přeshraniční spolupráce. Peníze využívá na podporu inovací a výzkumu, na ochranu životního prostředí, kulturních a přírodních památek nebo na podporu vzdělávání.

Cyklostezky z Pálavy do Rakouska, turistické trasy z Šumavy do Německa nebo studijní projekty českých a polských škol. Právě na takové aktivity může Česká republika čerpat dotace z programů přeshraniční spolupráce, a to až ve výši 675 milionů eur (18,2 miliardy korun).

„Přeshraniční spolupráce přinesla řadu příležitostí pro rozvoj pohraničí. Vedla zejména k posilování mezilidských vazeb napříč státní hranicí, budování sociálních sítí napříč hranicemi, porozumění kultuře a mentalitě druhé země a posilování dobrých sousedských vztahů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Přidělená alokace pro jednotlivé programy přeshraniční spolupráce. Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj.

Studenti měří prach na česko-polských hranicích

Už více jak 15 let jsou z prostředků EU podporovány projekty česko-polské spolupráce. Jedná se o program s největším objemem dotačních prostředků a je současně jediným projektem přeshraniční spolupráce, kdy je řídící orgán na české straně. Projekty jsou financovány z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a zbytek z vlastních zdrojů.

Projekty musí přinášet užitek obyvatelům a mít dopad na obou stranách hranice, musí řešit společný problém a podílet se na něm musí oba státy.

Program je rozdělen do 4 prioritních os:

 1. Společné řízení rizik (podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám apod.)
 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
 3. Vzdělání a kvalifikace
 4. Spolupráce institucí a komunit

Dotační území česko-polské spolupráce. Zdroj: dotaceeu.cz.

Významným projektem v oblasti vzdělávání je „Ovzduší pro praxi – Zvyšování kvalifikace absolventů v oblasti enviromentu,“ který je financován z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Cílem projektu je vzdělávat studenty středních škol a připravovat absolventy pro praxi. Studenti budou s pomocí speciálně vyrobených prachoměrů sledovat koncentraci prachu v ovzduší a jeho vývoj v souvislosti se zdrojem.

„Vyzkouší si vliv kouře, koberců, lakování na koncentrace prachových částic ve vzduchu a naučí se také porovnat vnější a vnitřní prostředí,“ uvedla Petra Mitrengová, projektová manažerka Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. Na závěr proběhne společná konference, kde si budou moci žáci své výsledky porovnat.

Špatný vzduch zabíjí. Pomoci má lepší kontrola kotlů i aut

Znečištění ovzduší má celou řadu viníků – od domácností přes dopravu a průmysl až po zemědělství. V Česku má pomoci výměna kotlů, lepší kontrola aut nebo ukončování výroby elektřiny z uhlí. Snažit by se ale mělo i sousední Polsko, odkud k nám část znečištění přichází.

„Program česko-polského příhraničí velmi úspěšně pokračuje. Díky novým schváleným projektům jistě dojde k dalšímu zvýšení atraktivity pohraničí, a to zejména pro cykloturisty,“ uvedla ministryně Dostálová. Podpořen bude například projekt česko-polské Hřebenovky realizovaný na české straně zejména na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. „Díky projektu dojde k proznačení turistické hřebenové trasy, na níž bude vybudováno několik nových rozhleden,“ dodala Dostálová. 

Na kole podél Baťova kanálu

Program česko-slovenské spolupráce je zaměřen na podporu investic podniků do výzkumu a inovací, investic do vzdělávání, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví a podporu spolupráce mezi občany a institucemi.

Objem finančních prostředků na celé období 2014-2020 tvoří více než 90 milionů eur. Míra podpory z ERDF byla stanovena na 85 %.

Program je rozdělen do 4 prioritních os:

 1. Využívání inovačního potenciálu (podpora projektů zaměřených na vzdělávání)
 2. Kvalitní životní prostředí (projekty na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek)
 3. Rozvoj místních iniciativ (rozvoj spolupráce institucí veřejné správy)
 4. Dopravní dostupnost (rekonstrukce mostních prvků, silničních úseků a zvyšování přepravní kapacity dopravní sítě)

Dotační území česko-slovenské spolupráce. Zdroj: dotaceeu.cz.

V rámci česko-slovenské spolupráce stojí za zmínku projekt „Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech.“ Jedná se o novou cyklostezku v příhraničních oblastech kolem Baťova kanálu, Myjavské pahorkatiny, Malých a Bílých Karpat a Povážského Inovca. Nachází se zde spousta přírodních a kulturních památek a díky projektu dojde k propojení cyklostezky na české i slovenské straně. Cyklostezka rovněž nabídne nové možnosti pro turisty a zvýší jejich povědomí o okolí. Projekt vyšel téměř na 775 milionu eur, přičemž ERDF poskytl 658,6 milionu eur.

Sladění českého a rakouského zdravotnictví

Program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika navazuje na úspěšný projekt AT-CZ z předešlého období 2007-2013. Výše finančních prostředků poskytnutých z ERDF činí 97 milionu eur a míra podpory 85 %.

Prioritou programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi. Prioritní osy programu jsou definovány následovně:

 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (posilování a podpora investic do výzkumu, vytváření vazeb mezi podniky a univerzitami)
 2. Životní prostředí a zdroje (ochrana biologické rozmanitosti půdy, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví)
 3. Rozvoj lidských zdrojů (investice do vzdělávání, školení, celoživotní učení)
 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce (podpora spolupráce mezi občany a institucemi)

Dotační území česko-rakouské spolupráce. Zdroj: dotaceeu.cz.

V rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika poskytl ERDF dotaci ve výši 370 tisíc eur na projekt „Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj,“ jehož cílem je podpořit zdravotní spolupráci mezi danými regiony a umožnit vzájemnou výměnu zkušeností i praktickou spolupráci. Má tak dojít ke sladění služeb příslušných systémů zdravotní péče s potřebami místních obyvatel, a umožnit tak rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranice.

Zajímavý je i projekt „Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochrana půdy,“ na kterém spolupracuje Mendelova univerzita v Brně spolu s rakouskými partnery. Projekt tak reaguje na zhoršující se stav půdy v Evropě. Hlavním cílem projektu je inovativní technologie kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu, jelikož umožní recyklovat fosfor a dusík z organických odpadů. Základem inovace je nová metodika objektivního posouzení zralosti kompostu a jeho kvality. Rakouští partneři přinášejí do projektu své know-how ohledně určování kvality a zralosti kompostu. Přínos českých partnerů spočívá v nové iontoměničové technologii, kterou vyvinuli vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Díky projektu by mělo v budoucnu dojít ke zlepšení stavu půdy v celém Podunají.

Půda čelí degradaci. Pomoci může precizní zemědělství

Stav půdy v EU ohrožuje vodní a větrná eroze, zhutnění, kontaminace, úbytek organické hmoty, desertifikace a další půdní procesy, které vedou k její degradaci. Proto ochrana půdy a životního prostředí je jedním z cílů SZP po roce 2020.

Projekty česko-rakouské přeshraniční spolupráce budou pokračovat i po roce 2020. „V rámci přeshraničního programu Česká republika – Rakousko existuje dlouhodobá vzájemná spolupráce, během které už došlo k realizaci mnoha zajímavých projektů a především pak k sblížení obyvatel obou zemí,“ uvedl náměstek pro řízení sekce Evropských programů ministerstva pro místní rozvoj Zdeněk Semorád. „Těší mě, že má i rakouská strana zájem v této naší společné cestě pokračovat i nadále,“ dodal.

Česko-bavorská spolupráce chrání kulturní dědictví

Program navazuje na úspěšné programy na podporu přeshraniční spolupráce fungující na česko-bavorském území už více než 25 let. Za tu doby byly podpořeny stovky projektů s přeshraničním významem.

V současném programovém období je na program alokováno 103,4 miliony eur. Míra podpory projektů ze strany ERDF dosahuje 85 %. Cílem programu je:

 1. Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 2. Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů
 3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení
 4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

Dotační území česko-bavorské spolupráce. Zdroj: dotaceeu.cz.

Za zmínku stojí projekt „KAPLAN/ka“, jehož cílem je zachování kulturního dědictví měst Aš a Selb. Díky podpoře ERDF ve výši 1,4 milionu eur dojde k revitalizaci historického kamenného mostu, sochy Martina Luthera a prostoru bývalého historického centra města Aš se zaniklým Kostelem Nejsvětější Trojice a bývalým hřbitovem. Zaniklé objekty si budou moci návštěvníci prohlédnout pomocí nejmodernějších informačních technologií.

Také česko-bavorská spolupráce bude v následujícím období 2021-2027 pokračovat. Svými podpisy to stvrdili Zdeněk Semorád a státní tajemník bavorského Státního ministerstva hospodářství Roland Weigert v lednu letošního roku.

Spolupráce českých a německých hasičů

V současném období podporuje program česko-saské spolupráce projekty typu ochrana proti povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrana společného přírodního a kulturního dědictví, cestovní ruch, vzdělávání, podpora dialogu mezi kulturami a partnerská spolupráce.

Celková alokovaná částka programu je 186 milionu eur, z toho ERDF poskytne 157,9 milionu eur. Prioritními osami programu jsou:

 1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
 2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
 4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

Dotační území česko-saské spolupráce. Zdroj: dotaceeu.cz.

Od svého počátku v roce 2014 podpořil program na 126 přeshraničních projektů. Jedním z významných projektů česko-saské spolupráce je vybudování přeshraniční cyklotrasy „Karlova stezka“. Výstavba cyklostezky započala již v předešlém programovém období, kdy došlo k vytvoření stezky mezi městy Karlovy Vary a Aue v délce 60 kilometrů a k napojení 4 vedlejších tras. Po ukončení projektu a následných pozitivních ohlasech, začaly v roce 2016 práce na rozšíření trasy. Výše dotace činila 3,3 miliony eur a do projektu se zapojilo 12 obcí, měst a partnerů. Díky projektu „Karlova stezka II“ došlo k prodloužení trasy o 50 kilometrů v úseku od Aue přes Hartenstein a Oelsnitz/Erzgeb až do města Chemnitz. Celková délka trasy se tak zvýšila na cca 110 km, což přiláká více turistů v regionech.

Dalším projektem na území Česka a Saska je „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl“. Díky dotaci z ERDF ve výši 850 000 eur došlo k účinnějšímu řešení krizových a mimořádných události. To zahrnuje nejen nové vybavení, ale i společné výcviky, kde se hasiči mohli seznámit s taktikou a postupy svým přeshraničních kolegů. V neposlední řadě zahrnoval projekt i jazykové kurzy zaměřené na požární názvosloví a situace při zásahu.

Také tento projekt bude po roce 2020 pokračovat. „Přeshraniční spolupráce je pro nás i pro naše sousedy velice důležitá. Projekty na obou stranách hranice přinášejí nejen konkrétní užitek, ale spojují obyvatele obou zemí,“ uvedla ministryně Dostálová. Prohlášení o pokračování česko-saské spolupráce podepsali v listopadu loňského roku v Drážďanech náměstek Semorád a státní tajemník ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství Dr. Frank Pfeil.

Článek vyšel v rámci projektu Proměny českých regionů, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.