Východní partnerství se neobejde bez pomoci občanské společnosti, tvrdí experti

Ve dnech 5.-6. května 2009 se v Praze uskutečnila mezinárodní expertní konference „Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum“, která poskytla doporučení pro čtvrteční setkání politiků Unie s postsovětskými partnery. Klíč ke sbližování podle odborníků leží ve spolupráci občanských sdružení.

Souvislosti:

Mezinárodní konference s názvem „Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum“ byla doprovodnou akcí evropského summitu „Východní partnerství“, jehož cílem je prohloubit stávající spolupráci Evropské unie se šesti zeměmi regionu – Běloruskem, Ukrajinou, Moldavskem, Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií.

Na Východní partnerství Evropská unie vyčlenila 600 milionů eur. Mají sloužit na podporu demokratických reforem, hospodářské integrace a posilování energetické bezpečnosti v šesti postsovětských republikách.

Konference „Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum“ se zúčastnilo přes 160 hostů a expertů z regionu Východního partnerství i Evropské unie. Doporučení formulovaná pracovními skupinami byla předána delegacím oficiálního summitu Východního partnerství, který se konal 7. května 2009 v Praze.

Témata:

Co se týká demokracie, správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, doporučují experti Unii, aby zavedla jasné a průhledné nástroje pro měření pokroku v demokratizačním procesu a vymahatelnosti práva, a to za úzké spolupráce s Radou Evropy, OSN a dalšími mezinárodními organizacemi.

Po vyhodnocení pokroku ve sledovaných oblastech je podle studie nutné přistoupit k metodě „cukru a biče“ – úspěšným státům nabídnout asociační dohody, těm, co zůstávají v demokratických standardech pozadu, pohrozit snížením podpory nebo sankcemi, které by se ale neměly dotknout občanské společnosti.

K jejímu rozvoji, který je podle expertů zásadní pro přibližování postsovětských republik k Unii, má posloužit především nově vytvořené „Fórum pro občanskou společnost“, v němž budou zasedat (v rámci čtyř tématických platforem) odborníci z Unie i šesti zemí Východního partnerství.

„Občanská společnost je nejdůležitějším činitelem pro udržování míru, má eminentní zájem na řešení konfliktů a přispívá k demokratizaci a rozvoji,“ dočteme se v doporučení expertů. Pro úspěch Východního partnerství je podle nich naprosto nezbytné, aby do této iniciativy byla zapojena občanská sdružení ve všech postsovětských republikách, jež hrají důležitou roli při monitoringu a hodnocení demokratizačního procesu.

Ekonomika: východ potřebuje pomoc západu

V hospodářské oblasti experti radí Unii, aby státům východního partnerství poskytla potřebnou podporu, jinak hrozí problémy „s makroekonomickou a sociální stabilitou“. Prohlubování spolupráce by přitom mělo kvůli propastným rozdílům mezi jednotlivými postsovětskými republikami probíhat především na bilaterální bázi. Dlouhodobým cílem je vzájemné otevření trhů nejen pro zboží a služby, ale i pro pracovníky.

Lepší propojení z východními partnery

„Současná situace charakterizovaná vízovou povinností pro občany postsovětských republik a nízkou frekvencí kontaktů těchto lidí s občany Unie, špatnými možnostmi dopravního spojení a obtížným překonáváním hranic je naprosto neuspokojivá,“ dočteme se v závěrech konference.

Dlouhodobým cílem by podle expertů mělo být odstranění vízové povinnosti a než k němu dojde, aspoň zjednodušení celé procedury (nabídnutí víz pro vícenásobný vstup, podávání žádostí přes internet, zaměstnání školených odborníků na ambasádách apod.). K zintenzivnění vzájemných kontaktů by dále měly přispět: posílení studentské výměny, podpora investic do dopravní infrastruktury a liberalizace leteckého provozu, shrnují experti svá doporučení.