Aktuální situace, vývoj, trendy a budoucnost energetického využití odpadů v EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

[© Shutterstock/hiv360]

Lineární ekonomický model vytváří hory odpadu. Zahrnuje těžbu a zpracování primárních surovin, které, jakmile jsou použity, jsou následně vyhozeny.

Článek původně vyšel v červnovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborného měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii.

Systémy, které byly zavedeny v posledních desetiletích, nebyly dostatečně schopny vytvořit reálné materiálové cykly. Donedávna Evropa posílala miliony tun papíru, lepenky, plastů a textilií do zahraničí za účelem recyklace různé úrovně. To se však změnilo začátkem roku 2018, kdy Čína nastolila přísné limity pro kvalitu importovaných recyklovaných materiálů. Evropa tak musela zlepšit svůj přístup, zlepšit kvalitu třídění a začít sama recyklovat odpad.

K posunu od lineárního ekonomického modelu přijala EU v roce 2018 balíček pro oběhové hospodářství. Balíček zavádí nové cíle pro nakládání s komunálním odpadem: strop ve výši 10 % pro skládkování a cíl pro recyklaci ve výši 65 % pro rok 2035.

Infografika: Oběhové hospodářství EU je tady

Odpad nemusí vždy nutně končit v koši, ve spalovnách nebo na skládkách, ale může se recyklovat a znovuužívat. 4. července vstupují v platnost v celé EU nová pravidla a cíle, kterými mají členské státy přeměnit své hospodářství na oběhové.

Současná situace v odpadovém hospodářství v Evropě

Přechod k cirkulární ekonomice teprve začíná. V roce 2017 bylo recyklováno nebo kompostováno méně než polovina komunálního odpadu v Evropě, zatímco čtvrtina byla skládkována. Téměř polovina členských států EU je stále silně závislá na skládkování. Cenné zdroje jsou tak pohřbeny s rizikem kontaminace půdy a podzemních vod. Rozklad odpadu na skládkách také vytváří metan – skleníkový plyn, který je 28krát účinnější než CO2.

Oficiální míra recyklace komunálního odpadu v EU je 46 %, ale v průměru se v ekonomice používá pouze 12 % materiálů. Pro zlepšení tohoto stavu je nezbytné vytvořit důvěru spotřebitelů v používání recyklovaných materiálů a pro dosažení tohoto cíle je klíčová kvalita.

Není vždy nejlepší recyklovat směsné materiály z důvodu jejich komplexního složení nebo znečišťujících látek, zejména v případě některých plastů. Některé materiály jsou po několika recyklacích kontaminovány nebo degradovány tak, že jejich opakované použití nebo recyklace nepřináší nejlepší environmentální výsledky.

Jsou recyklované plasty bezpečné pro balení potravin? EU si zřejmě myslí, že ano

Unie se připravuje na zrychlené schválení 140 procesů recyklace plastů určených k balení jídla a nápojů, a to navzdory varováním, že takto recyklované plasty mohou obsahovat toxické chemikálie škodící lidskému zdraví.

Papír lze například recyklovat pouze omezeně. Kromě toho papírenský průmysl počítá, že 22 % všech papírových výrobků není možné sbírat nebo recyklovat. Třídění a recyklace odpadů tak musí být zlepšeny, aby se dosáhlo kvalitní recyklace. Oběhové hospodářství však také potřebuje zajistit odbyt pro zbytkový (nerecyklovaný) odpad.

Z těchto důvodů jsou členské státy EU, které mají vysokou recyklaci a nízký podíl skládkování, také těmi, které široce využívají přeměnu odpadu na energii. V souladu s hierarchií odpadů je energetické využití odpadů ekologicky nejvýhodnější pro využití zbytkového odpadu.

Energetické využití odpadů je určeno k termickému zpracování zbytků z domácností, průmyslu nebo obchodu spalováním za přísně kontrolovaných podmínek za současné produkce energie. To navíc pomáhá zajistit, aby cyklus recyklace či znovu použití nebyl kontaminován polutanty, a působí jako koncovka pro znečišťující látky, které musí být bezpečně odstraněny, jako například infekční odpad z nemocnic. To zaručuje spolehlivé nakládání s odpady 24 hodin denně po celý rok a současně dodávku energie.

V současné době je v celé Evropě provozováno okolo 500 zařízení na energetické využívání odpadů, které ročně zpracovávají více než 90 milionů tun odpadu.

Radka Trylčová: Energetické využití odpadu nás posouvá blíž k vyspělým zemím

Dosud se veškerý směsný komunální odpad v Plzeňském kraji ukládal do země s veškerými problémy s tím spojenými. I po splnění vysokých recyklačních požadavků by mělo zbývat dostatečné množství nerecyklovatelného odpadu, který je určitě vhodnější využít pro teplo a elektřinu, říká radní Radka Trylčová.

Odpadové hospodářství v Evropě v roce 2035 a energetické využití odpadů

Očekává se, že opatření v oblasti ekodesignu přispějí v budoucnu ke snížení produkce odpadů. Vzhledem k demografickým a ekonomickým změnám je však nejasné, do jaké míry je snížení produkce odpadů skutečně reálné. Například nedávná publikace Světové banky naznačuje, že produkce odpadů v Evropě bude i nadále růst (a celosvětově ještě více).

Kromě toho se cíle balíčku opatření pro oběhové hospodářství na rok 2018 týkají pouze komunálního odpadu, který je jen malou částí celého objemu odpadu, a to přibližně 10 %. Například v průmyslově vyspělých zemích přibližně 50 % odpadu zpracovaného v ZEVO pochází z komerčního a průmyslového odpadu. Pro tento odpad nejsou v současné době stanoveny žádné cíle.

Dosáhneme-li cílů v oblasti recyklace stanovených v balíčku pro oběhové hospodářství, bude stále třeba zpracovávat odpady z recyklačních a třídicích zařízení a zbytkový odpad, který zůstane po oddělení zdrojů způsobem šetrným k životnímu prostředí. Podle Eurostatu se každý rok vyprodukuje více než 91 milionů tun tříděných zbytků.

Kam s odpady a druhotnými surovinami. Doporučení pro přechod k oběhovému hospodářství

Přechod k oběhovému hospodářství je jednou z hlavních cest, jak úsporně využívat omezené přírodní zdroje, které musí Evropská unie ve velké míře dovážet. Členské země a Evropský parlament v současné době projednávají rozsáhlý legislativní balíček, který má EU na přechod …

CEWEP posoudil všechny různé toky odpadů (kromě hlavních frakcí minerálních odpadů) a stanovené cíle a zhodnotil potřebu pro zbytkové kapacity na zpracování odpadu v Evropě v roce 2035. Za předpokladu, že by bylo dosaženo cíle recyklace komunálního odpadu ve výši 65 % a ještě ambiciózněji 68 % neobchodního a průmyslového odpadu, který není nebezpečný, by bylo recyklováno, tak v roce 2035 by bylo zapotřebí téměř 142 milionů tun kapacity na zpracování zbytkového odpadu (výpočty byly přezkoumány společností Prognos, 2019).

Současná kapacita zařízení k energetickému využití odpadů (ZEVO) v EU je přibližně 90 milionů tun a kapacita pro spoluspalování (např. v cementářských pecích) činí přibližně 11 milionů tun. To ponechává mezeru přibližně 40 milionů tun, která musí být vyplněna.

Je třeba diskutovat o tom, jak tuto mezeru v Evropě vyřešit, aby se předešlo neudržitelným cestám pro tyto toky odpadů, jako je např. skládkování nebo otevřené požáry. Neexistence řádné kapacity pro zpracování tohoto zbytkového odpadu by bránila dosažení ambiciózních cílů v oblasti recyklace a snižování množství skládek.

K naplnění této mezery bude potřeba této kapacity ZEVO nejzřetelnější v jižní a východní Evropě. Bude také nutné udržovat vysoce kvalitní recyklační toky. Pokud by do roku 2035 byl tento nedostatek vyřešen, CEWEP odhaduje, že odvětví by mohlo přispět k udržitelnému trhu s energií tím, že bude dodávat teplo 22 milionům lidí a elektřinu 27 milionům lidí. 115 milionů tun CO2 eq by mohlo být ušetřeno zpracováním odpadu v zařízeních na zpracování odpadu. To je více než celková roční emise CO2 z fosilních paliv v Belgii.

Výroba obnovitelné energie a poskytování recyklovaných materiálů

V současné době vyrábějí ZEVO v EU-28 elektřinu pro téměř 18 milionů lidí. ZEVO mohou být lokálními zdroji energie, které doplní přerušované dodávky energie z obnovitelných zdrojů, například z větru nebo slunce, a zároveň tak učiní Evropu méně závislou na dovozu fosilních paliv.

Většina zařízení na energetické využívání odpadů kombinuje výrobu tepla a elektřiny, takže vedle elektřiny dodávají i teplo do městských teplovodních sítí. V současné době jsou v EU-28 ZEVO schopné poskytovat ročně teplo asi 15 milionům lidí. Kromě toho energie vyrobená v ZEVO je částečně obnovitelná.

Navíc vedle bezpečného zpracování zbytkového odpadu a spolehlivé produkce energie energetické využití odpadů aktivně přispívá i k recyklaci. Ložový popel či struska jsou zdrojem železných a neželezných kovů, které mohou být z nich získány a recyklovány a které by jinak byly nenávratně ztraceny. Více než 3 miliony tun emisí CO2 eq se každoročně ušetří zpětným získáváním kovů z popele. Po odstranění kovů lze ložový popel či strusku použít jako druhotné suroviny při výstavbě silnic nebo jako krycí vrstvu na skládkách.

Kovy získané v zařízeních na energetické využívání odpadů jsou zahrnuty do cílů recyklace EU. CEWEP spolupracuje s evropskými politickými činiteli, aby získané nerostné suroviny byly na stejné úrovni jako alternativa k primárním zdrojům, jako je písek a štěrk.

Lepší nakládání s odpady a dalšími zdroji je byznysová příležitost, které se ČR musí chopit, zaznělo na debatě v Plzni

Politici i odborníci debatovali u kulatého stolu o nákladech a možnostech, které přináší takzvané oběhové hospodářství. Do budoucna musí mít Česko jasný plán, jak zacházet s odpady a efektivně využívat veškeré zdroje, které má k dispozici.

Závěr

I když existuje zjevná politická a společenská vůle přejít na cirkulární ekonomický model, změna se nestane přes noc. Evropa musí mezitím učinit vše, aby zajistila, že se zbytkový odpad, který není recyklován, bude zpracovávat nejhygieničtějším a nejudržitelnějším způsobem.

Aby se cyklus úspěšně uzavřel, musíme se zaměřit na kvalitu i kvantitu. Vzhledem k tomu, že se Evropa snaží řešit své problémy s odpady, ZEVO budou i nadále základem pro nakládání s odpady tam, kde recyklace není vhodná, a nabízet se jako zdroj druhotných surovin a energie pro cirkulární hospodářství.

Problematika cirkulární ekonomiky a účinného využívání zdrojů

Téma cirkulární ekonomiky, nebo-li oběhového hospodářství, je v současnosti komunikováno v mnoha oblastech. Celý proces přechodu k cirkulární ekonomice je potřeba vnímat v širším kontextu.