Pravidla EU pro biomasu nebudou závazná

Evropská komise ve čtvrtek 25. února vyloučila přijetí závazných unijních kritérií pro udržitelnost biomasy. Místo toho členským státům doporučí jak využití biomasy zlepšit.

Evropská komise prohlásila, že obrovská rozmanitost různých druhů biomasy znemožňuje přijetí harmonizovaného schématu, který by bral v potaz rozdílnou schopnost jednotlivých druhů snižovat emise skleníkových plynů.

Dále Komise prohlásila, že ekologické nebezpečí spojené s domácí produkcí biomasy „je v současnosti nízké“ a nevyžaduje přijetí zvláštní legislativy na úrovni Unie.

Toto téma rozděluje Evropskou komisi i členské státy. Oddělení Evropské komise pro životní prostředí s podporou několika členských států (např. Nizozemska či Velké Británie) prosazovalo vznik závazných kritérií udržitelnosti, která by zajišťovala integritu výroby energie z biomasy. Převážil ale názor oddělení Komise pro energetiku a dopravu, podle kterého není třeba v tomto oboru přijímat nové legislativní akty.

„Biomasa je jedním z nejdůležitějších zdrojů při naší snaze splnit vytyčené plány v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Již nyní se z biomasy vyrábí více než polovina „obnovitelné energie“, kterou EU spotřebuje. Poskytuje nám čistý, bezpečný a konkurenceschopný zdroj energie,“ říká eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger.

Zpráva vyjadřuje obavy z udržitelnosti výroby biomasy. Jako problematické oblasti vidí ochranu biodiverzity různých ekosystémů a oblastí zachycujících velké množství uhlíku (zejména lesů). Podotýká ale, že bioodpad a zbytky z dřevozpracovatelského průmyslu by vznikaly za každých okolností, bez ohledu na situaci v energetickém sektoru.

Dokument navíc zmiňuje, že celosvětové odlesňování a změna způsobu využívání úrodné půdy (tedy větší prostor pro plodiny používané např. do biopaliv) může vést k tomu, že lesy a půda nebudou schopny udržet dostatečné množství uhlíku. Komise zastává názor, že podobnou tematiku lze nejefektivněji řešit na nadnárodní úrovni a vyjádřila přání, aby pravidla upravující využití krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví (LULUCF) určila nová mezinárodní klimatická dohoda.

Nicméně Komise tvrdí, že celou situaci znovu zhodnotí do konce roku 2011 a zváží vliv potenciálních závazných pravidel na udržitelnost v případě, že celou věc nebude uspokojivě řešit žádná mezinárodní dohoda.

Dobrovolná kritéria

Přestože neexistují žádná celounijní pravidla týkající se udržitelnosti, Komise navrhla kritéria, kterými se jednotlivé členské státy mohou dobrovolně řídit.

Mezi návrhy Komise patří například metodologie pro výpočet vlivu jednotlivých druhů biomasy na vypouštění skleníkových plynů. Ta má zajistit, aby emise CO2 z biopaliv byly alespoň o 35 % nižší oproti fosilním palivům. Toto kritérium se má postupně zpřísňovat. V roce 2017 se má jednat už o 50 % a v roce 2018 o 60 %. Nicméně členské země by neměly aplikovat tato pravidla na bioodpad, který ošetřuje zvláštní legislativa o bioodpadu.

Zpráva doporučuje, aby se k výrobě biomasy nepoužívala půda, která byla získána vykácením lesa nebo jiných oblastí s velkou mírou biodiverzity a nebo vysokým obsahem uhlíku. Komise také vyzvala členské státy, aby si udržovaly přehled o původu biomasy a získané údaje předávaly Komisi. Ta je pak bude moct použít pro monitoring potenciálně zranitelných oblastí.

Dále zpráva Komise říká, že by členské státy měly tvořit různé národní plány na podporu elektroinstalací (například chladících či naopak topných) tak, aby podporovaly rozvoj „obnovitelné energie“. Zpráva pro letošní rok navrhuje zavedení jasných požadavků na minimální účinnost menších kotlů na pevná paliva.

O závazných pravidlech by Unie mohla znovu začít uvažovat příští rok. Evropská komise vydá do konce roku 2011 zprávu, která zhodnotí zda není potřeba přijmout další legislativní akty.