Finanční plán na rozvoj energetických technologií bude až na podzim

Finanční plán na rozvoj strategických energetických technologií (tzv. SET plán), s jehož pomocí Evropská unie hodlá podpořit výzkum nových nízkoemisních a bezemisních technologií představí Komise s největší pravděpodobností na podzim. O jeho vytvoření se přitom rozhodlo již před dvěma roky.

Souvislosti:

S návrhem plánu na podporu rozvoje strategických energetických technologií (SET plán) přišla Evropská komise na podzim roku 2007. Jedná se o jeden z nástrojů, který má Evropské unii pomoci splnit její klimaticko-energetické cíle – zvýšit do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů na 20% a snížit o 20% emise oxidu uhličitého. Komise věří, že jasná a srozumitelná strategie povede k lepší spolupráci na vývoji nových energetických technologií a pomůže Evropě nastartovat investice do jejich výzkumu.

SET Plán vyzývá k větší spolupráci na evropské úrovni a podpoře inovací a přichází s následujícími opatřeními:

  • Založit tzv. Evropské průmyslové iniciativy pro větrnou a solární energii, biomasu, ale i pro jadernou energii, technologii CCS (zachycování a ukládání emisí CO2) a přenosové sítě. Způsoby financování těchto iniciativ mají být různé. Jednou z možností je společné financování ze soukromých a veřejných zdrojů (PPP), jinou například společné financování z pokladen členských států. Další alternativy Komise specifikuje blíže ve svém sdělení k SET plánu zveřejněném v listopadu 2007.
  • Vytvořit Evropskou alianci pro výzkum v energetice. Jedná se o sdružení desítky významných výzkumných institucí, které mají koordinovat svůj výzkum v oblasti energetiky a realizovat společné výzkumné programy.
  • Založit na mezivládní úrovni řídící skupinu pro strategické energetické technologie (Steering Group on Strategic Energy Technologies).
  • Vytvořit Informační systém o energetických technologiích.
  • Uspořádat v roce 2009 Evropský summit o energetických technologiích.

Témata:

Původně měla Evropská komise představit návrh plánu financování rozvoje nízkoemisních technologií koncem roku 2008. Jeho zveřejnění nakonec ale několikrát posunula a nyní říká, že jej předloží pravděpodobně v průběhu září nebo začátkem října.

SET plán Komise zveřejnila v listopadu 2007. Slibuje si od něj, že v Evropě pomůže nastartovat výzkum energetických technologií. Jinak podle ní hrozí, že Evropa nebude na rychle rostoucím trhu s nízkoemisními technologiemi schopná konkurovat Spojeným státům a dalším světovým ekonomikám. Výdaje na výzkum a vývoj v Unii navzdory všem politickým proklamacím navíc stále klesají a podnikatelé nejsou schopni přilákat dostatečný objem rizikového kapitálu.

Samotný plán je souborem politik na podporu výzkumu obnovitelných zdrojů, čistého uhlí, inteligentních sítí a jaderné energie, které by měly iniciovat spolupráci a navýšit finanční zdroje. Návrh jak přesně by se všechny tyto iniciativy měly financovat ale Komise několikrát odložila.

Na jeho přípravě pracují tři generální ředitelství Evropské komise – pro výzkum, energetiku a pro hospodářské a finanční otázky – byrokracii evropské exekutivy tak trvá déle, než dokument vytvoří. Zdroje které na přípravě dokumentu pracují EurActivu sdělily, že komisař Janez Potočnik (slovinský komisař pro vědu a výzkum) by rád návrh zveřejnil ještě před tím než svůj post v říjnu opustí. DG Energy (generální ředitelství Komise pro energetiku) chce ale ještě přes léto se zájmovými skupinami konzultovat tzv. „cestovní mapy k technologiím“.

Tyto dokumenty, které připravuje Společné výzkumné centrum Evropské komise (Joint Research Center) mají tvořit základ pro vyhodnocení finančních potřeb jednotlivých technologií. Popisuje se v nich současné postavení nejdůležitějších nízkoemisních technologií a očekávaný vývoj do budoucna včetně takových otázek jako je jejich potenciál snížit emise nebo jaké jsou překážky bránící jejich uplatnění na trhu.

Zdroj z DG Energy uvedl, že sdělení bude definovat finanční potřeby jednotlivých odvětví a porovná je s tím, co už je dostupné nebo co se blíží realizaci. Jakmile se podaří zjistit, kolik prostředků ještě schází, navrhne nové zdroje financování, které by tyto potřeby měly pokrýt.

Vzhledem k tomu, že Komise na dokumentu stále pracuje, není zatím úplně jasné, o jaké „nové zdroje“ by se mělo jednat. Dá se ale předpokládat, že Komise využije dostupné nástroje jako jsou 7. rámcový program (7. FP), program transevropských sítí (TEN-E) a finanční nástroje Evropské investiční banky (EIB).

Nový impuls

O výzkumu energetických technologií se letos na podzim bude zřejmě hodně mluvit. Švédské předsednictví totiž plánuje 21.-22. října ve Stockholmu uspořádat konferenci, která se bude zabývat právě SET plánem.

Konference se mají zúčastnit politici, zástupci průmyslu, vědci, ale i zástupci finančních institucí. Společně by zde měli diskutovat o možnostech jak cílů, které plán obsahuje, dosáhnout a jak by se jejich realizace měla financovat. Každé technologii (větrnou, solární, biomasu, atd.) má být na konferenci vyhrazen jeden samostatný blok.

Zhruba v téže době, kdy Komise zveřejní své sdělení k financování SET plánu má být navíc spuštěna internetová stránka, která se bude věnovat výhradně zmíněným cestovním mapám k jednotlivým technologiím.