Evropa světovou špičkou v energetických technologiích?

Tento týden Komise zveřejní Plán pro strategické energetické technologie, který má Evropě pomoci při zvyšování podílu výroby energií z obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO2. Plán má podpořit rozvoj čistých technologií, který je ochromen vysokými náklady, překážkami na trhu a nedostatkem investic.

Souvislosti:

Rozvoj technologií představuje významnou součást Energetické politiky pro Evropu, která byla oficiálně spuštěna 10. ledna, kdy Evropská komise zveřejnila svůj balíček politik v oblasti energetiky a klimatických změn. V březnu pak tyto politiky schválila Evropská rada.

Ve sdělení o Plánu pro strategické energetické technologie (tzv. Plán SET), které je součástí lednového balíčku, Komise uvádí, že ani Evropská unie ani zbytek světa nereagují dostatečně rychle na výzvy v podobě rostoucích cen ropy a emisí skleníkových plynů, málo využívají nízkoemisní technologie a vyvíjejí nedostatečné úsilí při zvyšování energetické účinnosti.

Témata:

Cílem Plánu SET je „urychlit dostupnost energetických technologií a zároveň do tohoto procesu zapojit evropský průmysl tak, aby v tomto sektoru dosáhl celosvětové vedoucí pozice“, píše se v prohlášení, které Komise včera zveřejnila.

Komise je přesvědčena, že nedostatek investic byl v minulosti způsoben levnou ropou a lituje, že proces vytváření nových energetických technologií a inovací trpí strukturálními nedostatky, jako je například dlouhá doba, která uplyne mezi vývojem nové technologie a jejím masovým rozšířením, vysoké investice do infrastruktury, nedostatek tržní motivace nebo obtíže spojené s propojením sítí.

Financování výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a investice v soukromém sektoru podle Komise v Evropě od roku 1991 klesaly. Komise chce ve svém Plánu SET tyto údaje porovnat s rozvojem nových technologií ve Spojených státech a Japonsku a vytvořit jakousi „technologickou mapu“, z níž bude srovnání s EU jasně patrné. Mapa má informovat o situaci v níž se nyní Evropa nachází a v oblasti vývoje energetických technologií nabídnout výhled do budoucna.

Ačkoliv není dosud jasné, co bude Plán SET konkrétně obsahovat, Komise upozorňuje na čtrnáct energetických technologií a zdůrazňuje potřebu vytvořit dlouhodobý politický rámec.

Z krátkodobého pohledu jsou součástí seznamu obnovitelné zdroje, jako je solární nebo větrná energie ale také jaderná a dekarbonizovaná fosilní paliva. V dlouhodobé vizi mají své místo fúzní energie, vodík, palivové články a jaderné reaktory nové generace. Tyto technologie budou ovšem vyžadovat značné inovace, které by snížily jejich náklady a usnadnily tržní využití. Komise to uvádí ve své tiskové zprávě.

V lednovém sdělení Evropská komise také naznačila, že „vytváření rámcových podmínek a motivace k rozvoji a rozšířování energetických technologií je záležitostí veřejné politiky“ a navrhla několik opatření na národní i evropské úrovni, jako je například:

  • využití evropského financování výzkumu a vytvoření výhodných podmínek pro financování ze strany Evropské investiční banky (EIB),
  • vytvoření legislativních nástrojů, které povzbudí poptávku po technologiích – ty by zahrnovaly cíle, minimální požadavky, obchodování s emisemi, označování výrobků, udělování „zelených“ certifikátů, apod.,
  • posílení koordinace výzkumu a vzdělávání, mimo jiné i prostřednictvím Evropského technologického institutu (EIT).

Dodatky ke sdělení obsahují několik „možností, které jsou do budoucna klíčové“, jako je například geotermální energie, metoda zachycování a ukládání emisí oxidu uhličitého (CCS) nebo energie moří a oceánů.

Další kroky:

  • Komise představí 22. listopadu 2007 Plán pro strategické energetické technologie (Plán SET),
  • V březnu 2008 by se Plánem SET měla zabývat jarní Evropská rada. Diskutovat by mimo jiné měla i možnosti financování.