EU chce lépe koordinovat energetický výzkum

Andris Piebalgs, komisař pro energetiku, a Janez Potočnik, komisař pro výzkum a vývoj, na tiskové konferenci k Plánu SET; zdroj: Evropská komise

Evropská komise včera zveřejnila svůj plán pro „strategické energetické technologie“ (plán SET). Jeho cílem je vytvořit společný evropský přístup k výzkumu a vývoji nových energetických technologií, které by Evropě umožnily splnit ambiciózní cíle schválené letos v březnu.

Souvislosti:

Evropská komise včera zveřejnila návrh, podle nějž by měla EU lépe koordinovat výzkum a vývoj nových technologií v oblasti energetiky.

Má-li Evropa úspěšně čelit výzvám, které představují klimatické změny a bezpečnost dodávek energií, musí svůj přístup radikálně změnit, říká Komise. Ambiciózní cíle na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020 a zvyšování podílu výroby energií z obnovitelných zdrojů, které vrcholní představitelé členských států schválili letos v březnu, není podle Komise možné splnit se stávajícími technologiemi.

Ani technologie, které jsou již v současné době dostupné, nemohou však často nalézt cestu k tržnímu využití z důvodů vysokých investičních nákladů nebo potíží spojených s propojením sítí. Podle Komise je proto nutné zaměřit se na snižování nákladů a zvyšování výkonu nových technologií tak, aby vznikly „nové příležitosti pro podnikatele, stimuloval se rozvoj trhu a byly vyřešeny netechnologické překážky, které brání inovacím a tržnímu rozšíření účinných nízkoemisních technologií“.

Mezi hlavní technologické výzvy, které před EU v současné době stojí, patří podle dokumentu Komise například posilování konkurenceschopnosti biopaliv, podpora komerčního využití technologie zachycování a skladování emisí CO2 (CCS), zvyšování kapacit větrných elektráren, investice do zvyšování energetické účinnosti nebo vytvoření „inteligentní evropské přenosové soustavy“, která by umožnila integraci obnovitelných a decentralizovaných zdrojů energie.

Témata:

Cílem plánu pro strategické energetické technologie (plán SET) je společné strategické plánování, účinnější implementace politik, zvýšení objemu zdrojů (ať již finančních nebo lidských) a posílení mezinárodní spolupráce.

Společné strategické plánování

Komise navrhuje zahájit proces, který by vedl k dlouhodobému společnému plánování na evropské úrovni. Evropa by měla lépe koordinovat své politiky v oblasti výzkumu nových energetických technologií. Podle Komise je třeba propojit technologické programy členských zemí s programy na evropské úrovni a to vše koordinovat s evropskými cíli v oblasti energetiky.

„Jen stěží lze nesouhlasit s tím, že na tom všichni budou lépe, pokud definujeme priority společně,“ uvedl včera na tiskové konferenci komisař pro výzkum a vývoj Janez Potočnik. „Máme možnost stát se světovou špičkou v energetických technologiích budeme-li jednat společně a lépe než v současné době jednáme“, dodal.

Účinnější implementace politik

Aby byla zajištěna účinnější implementace, je zapotřebí mechanismů, které povedou k využití potenciálu evropského výzkumu a průmyslu, kterým Evropa disponuje, píše se v dokumentu Komise.

Komise navrhuje vytvoření šesti technologických iniciativ, které se zaměří na sektory, pro něž je přidaná hodnota jednotného evropského přístupu nejvyšší. Jedná se o iniciativy v oblasti větrné a solární energie, biomasy, CCS, rozvodných sítí a jaderné energie.

Od těchto iniciativ si Komise slibuje, že vytvoří poptávku po spolupráci soukromých podniků a výzkumných institucí. S konkrétními projekty ale musí přijít konkrétní firmy a výzkumníci, dodává komisař Potočnik.

Zdroje

Pro splnění uvedených úkolů je zapotřebí získat dodatečné zdroje a to jak finanční, tak lidské. Zdroje budou zapotřebí pro výzkum a výzkumnou infrastrukturu, realizaci pilotních projektů, ale také vzdělávání a odbornou přípravu. Koncem roku 2008 proto Komise předloží sdělení o financování nízkoemisních technologií, které se zaměří na potřeby a zdroje, možnosti získání ze soukromého sektoru, apod.

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce v globálním měřítku by se podle Komise měla stát základním pilířem evropské strategie. Opatření navrhovaná v plánu SET by měla posílit mezinárodní spolupráci. Je ovšem rovněž zapotřebí, aby Evropa navenek vystupovala jedním hlasem, říká Komise.