Inovace může Evropě přinést zcela novou formu prosperity

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

V pátek 4. února zasedala v Bruselu Evropská rada, instituce složená z hlav států či premiérů 27 členských zemí. Pod patronátem maďarského předsednictví se debatovalo o dvou oblastech, které jsou pro EU klíčové: energetika a inovace. Evropská komise tyto body označila za hlavní priority v rámci strategie EU2020.

Diskuze o energetice se zaměřují na energetickou politiku a na to, jak nejlépe přejít k nízkouhlíkové ekonomice a zajistit vyšší bezpečnosti zdrojů. S tím souvisí i otázka lépe integrovaného a propojeného trhu s energií. Jako zvláště významné se toto téma jeví zejména pro středoevropský region, jenž usiluje o růst a rozvoj infrastruktury.

Rada se rovněž zabývá tím, jak posílit inovační potenciál EU, aby mohla Evropa čelit nejzávažnějším společenským problémům. Ve studii, která byla vydána začátkem tohoto týdne, jsou středoevropské země z hlediska inovativnosti hodnoceny v rámci evropské sedmadvacítky jako podprůměrné. Tyto výsledky potvrzují zjištění výzkumu GE Globální inovační barometr vyhlášená minulý týden v Davosu. Podle nich se Německo a Švédsko řadí mezi inovační lídry po boku USA, Japonska a Číny. Při výzkumu bylo dotázáno tisíc představitelů firem z dvanácti zemí světa. Zřejmě to není tolik překvapivé vzhledem ke skutečnosti, že region se snaží držet krok co se týče rozvoje infrastruktury. Nicméně se nabízí otázka, jak to bude s konkurenceschopností regionu a také EU šířeji jako hlavní ekonomické síly.

Na ekonomickém fóru, které proběhlo v září v polské Krynici, se účastníci plenárního zasedání zabývali nesmírně podnětným tématem: Inovace nebo infrastruktura. Panel významných představitelů Evropské komise, politiků a podnikatelů se snažil prozkoumat, jak může region střední a východní Evropy konzistentněji využívat evropských i státních fondů, a tak výrazně pokročit v modernizaci. Zvláště v tomto roce, který je pro působení Maďarska a Polska v Unii klíčový, jde o velice aktuální diskuze.

V Krynici panoval jednoznačný souhlas s tím, že má-li region dosáhnout svých cílů, nejde jen o rozhodování mezi infrastrukturou a inovací. Zcela očividně je třeba obojí, což na plenárním zasedání zdůraznil i Janusz Lewandowski, evropský komisař pro rozpočet.

Ekonomická krize přivedla pozornost na to, že je třeba stimulovat oživení, rozvoj a obnovu v celé Evropské unii. V tomto kontextu byla debata skutečně dobře načasovaná: financování ze Strukturálních fondů, Fondu koheze a fondů regionální politiky by se mohlo a mělo využít v regionech na podporu dlouhodobě udržitelného růstu, ale současně také na zajištění vyspělé modernizované infrastruktury v dopravě, zdravotnictví, energetiky, vzdělávání a dalších oblastech.

Poněkud znepokojivé, i když v současném ekonomickém klimatu zřejmě nepříliš překvapivé, je to, jak pomalu se rozjíždí využívání Strukturálních fondů EU. Právě ty by přitom mohly regionu umožnit dosáhnout vysněných cílů. Při revizi v polovině období se zjistilo, že do konce roku 2009 bylo čerpáno jen 27% jejich výše. Příležitost zde tedy existuje a je povinností EU i národních vlád, aby využití fondů urychlily.

Tato stanoviska odpovídají nedávným zjištěním Inovačního barometru, který vznikl v Bruselu ve spolupráci s Maire Geoghegan-Quinnovou, Komisařkou pro výzkum, inovace a vědu. Šlo o studii 240 významných osobností evropské politiky, členů různých institucí, nevládních organizací i akademické sféry. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že Evropa musí být více inovativní, aby mohla nadále konkurenceschopně fungovat ve světové ekonomice.

Podle výzkumu 86% respondentů věří, že investice do inovací a inovativních projektů je nejlepším způsobem, jak zajistit pracovní místa a rozvoj v EU. V tomto směru se shodli na tom, že řešením je inovace v kombinaci s rozvojem infrastruktury.

Například 78% dotázaných se domnívá, že energetika bude jedním ze sektorů, které budou prosperovat a vytvářet pracovní místa, pokud je podpoří vylepšené inovace. Z dalších sektorů následovaly zdravotnictví s 66% a telekomunikace s 57%. Výzkum ukázal i to, že respondenti by uvítali lepší využití dostupných mechanismů financování včetně Strukturálních fondů k rychlejšímu inovování produktů a služeb. Zároveň se ale zjistilo i to, že v současnosti tomu mohou bránit různé překážky.

V tomto ohledu velmi vítáme iniciativu Evropské komise v podobě nedávno uveřejněných dokumentů „Vlajkové lodi Inovační unie“, které revidují využití Strukturálních fondů pro inovaci od nynějška do roku 2013, stejně tak i její odhodlání důkladně se zabývat otázkou financování po roce 2013 v novém rozpočtu.

Inovace je pro region důležitá, i když současně je třeba myslet na to, že v některých místech infrastruktura zastarává nebo dokonce chybí. Souhlasíme se závěry Inovačního barometru, že inovace ve využití dostupných finančních zdrojů podpoří nejen ekonomický růst, ale také zlepší a pozvedne život občanů také po stránce sociální nebo ekologické. Slovy komisařky pro inovace: „podporování inovační kultury v Evropě může změnit životy lidí a transformovat společnost. Může například zdokonalit léčbu nemocí jako Alzheimerova choroba a diabetes. A pomůže nám zajistit dostatek energie udržitelným způsobem, přestože naše potřeby na její množství neustále narůstají.“

Měli bychom si uvědomit, že se našemu regionu nabízí příležitost podílet se na politických rozhodnutích EU, která budou pro střední a východní Evropu velmi významná. Během tohoto roku, kdy se předsednictví EU zhostí po Maďarsku také Polsko, tu bude šance ovlivnit budoucí rozpočtovou a regionální politiku EU i společnou zemědělskou politiku.

Jde nepochybně o obrovskou výzvu i příležitost současně. Rád bych v této souvislosti uvedl dva zásadní závěry. Za prvé, rozvoj střední a východní Evropy lze značně urychlit pomocí přeshraniční a interregionální spolupráce. Nemluvím jen o Polsku a Maďarsku, nýbrž i dalších zemích regionu. Jen si představte sílu spolupráce v regionu s více než 103 miliony obyvatel. Za druhé, Inovační barometr GE poukázal na shodu respondentů v tom, že pro prosazení inovace a řešení některých současných problémů je třeba posílit spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Průmysl je připraven ujmout se své role při podporování regionu v růstu a rozvoji udržitelným způsobem. GE je velkým zastáncem spolupráce s regiony. Pokud vytvoří EU a členské státy vhodné podmínky, rozproudí se významné investice, které podpoří růst a současně pomůže řešit některé vážné, nikoliv však nepřekonatelné problémy, jimž v současnosti musíme čelit.