EU přemýšlí, jak v příštích dekádách renovovat budovy

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: ponsulak

Přijetí dlouhodobých národních strategií pro renovace budov je jedním z méně diskutovaných bodů nedávno dohodnuté směrnice o energetické účinnosti. Podle svých zastánců však kromě energetických úspor přináší řadu dalších pozitiv, ať už jde o stabilní investiční prostředí nebo stimulaci sektoru stavebnictví.

„Energetika je sektor, který vyžaduje dlouhodobé investice, a proto také potřebuje dlouhodobou jistotu pro plánování. Proto jsme zahájili debatu o cestovních mapách pro renovace,“ řekl minulý měsíc evropský komisař Günther Oettinger poté, co se zástupci členských států dohodli na podobě směrnice o energetické účinnosti (energy efficiency directive – EED).

Komentoval tak shodu nad vytvořením dlouhodobých národních strategií pro renovace budov, tzv. cestovních map pro renovace, které se staly jedním z bodů nové legislativy. Na jeho základě mají členské země do konce dubna 2014 předložit první plány na podporu úsporných renovací v budovách na svém území, které se budou každé tři roky aktualizovat.

S myšlenkou „cestovních map“ vystoupil Evropský parlament poté, co byly členskými státy oslabeny hlavní cíle původního návrhu směrnice, totiž povinnost renovovat každoročně 3 % veřejných budov a povinnost energetických dodavatelů zajistit u svých zákazníků každý rok úspory energie ve výši 1,5 % (EurActiv 30.4.2012).   

„Renovace budov obecně byly velkým předmětem sporu už v Radě EU, a proto návrh na zvyšování energetické účinnosti v této oblasti postrádal nejen ambice, ale také konkrétní dlouhodobé cíle,“ sdělil EurActivu zdroj z blízkosti Parlamentu.

Ano budovám

Podle svých zastánců pomohou dlouhodobé strategie v oblasti renovací vytvořit stabilní prostředí, které přispěje ke splnění jednoho z evropských energeticko-klimatických cílů do roku 2020, a to 20% zvýšení energetické účinnosti (oproti roku 1990). Budovy totiž představují 40 % veškeré spotřeby energie v EU a produkují 36 % emisí CO2.

Podle zmíněného zdroje jde také o pozitivní impuls pro stavebnické a související sektory, které se mohou spolehnout na to, že jejich obchodní plány nebudou narušovány změnami v legislativě.

„Stavebnictví představuje více než 10 % HDP EU a zaměstnává 32 milionu lidí ve velkých, středních i malých podnicích. V EU je 2,7 milionu stavebnických firem, z toho ale více než 95 % představují malé a střední podniky. V Evropě je více než 160 milionu budov a nové budovy zaznamenávají ročně zhruba 2 % nárůst. Nestačí proto stavět energeticky efektivní budovy, ale je také nutné renovovat ty stávající,“ uvedl zdroj.

Žádná čísla

Řada zelených organizací vyslovila pochybnosti o přínosu tohoto dodatečného bodu směrnice, protože není právně závazný.

„Přispívá do celkového rámce a přináší dlouhodobý výhled, do roku 2020 však nezajišťuje žádné velké úspory. Členské státy se nad tímto bodem shodly, protože nebudou muset implementovat cestovní mapy v nejbližší budoucnosti,“ prohlásila Erica Hope z organizace Climate Action Network Europe.  

Podle jednoho ze zdrojů EurActivu se během jednání v parlamentním výboru pro životní prostředí diskutovalo o konkrétně vyčíslených cílech pro renovační strategie, v kompromisním textu se však čísla neobjevila. Europoslanci přitom navrhovali, aby se členské státy do roku 2050 zavázaly k 80% úsporám v rámci existujícího stavebního fondu (ve srovnání s rokem 2010).

„Proti této formulaci se ohradila většina členských zemí včetně České republiky,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Paták. „Je potřeba si uvědomit, že horizont roku 2050 je příliš vzdálený. Posouzení potenciálu takto do budoucnosti by s sebou neslo řadu nejistých odhadů,“ dodal.

Členské země proto požadovaly pouze orientační hodnotu zmiňovaného cíle. Úkolem „cestovních map“ by podle nich měla být především identifikace možných opatření a doporučení, jak orientačního cíle dosáhnout. Ve finálním textu byl také termín „cestovní mapy“ oficiálně nahrazen výrazem „dlouhodobá strategie pro renovace“.

Ambiciózní cíle?

Podle zastánců renovačních cestovních map je pravděpodobné, že v době ekonomické krize se budou členské státy při vytváření svým národních strategií snažit vyhnout příliš ambiciózním cílům.

„Ambiciózní cíle na sebe zpravidla vážou vysoké náklady. Česká republika je v tomto kontextu velmi konzervativní. Při současné krizi lze takové chování očekávat i v jiných státech. Nicméně investice do energetické účinnosti jsou investicemi, které mohou podstatným způsobem pomoci v budoucnu české ekonomice v její konkurenceschopnosti,“ uvedl Jiří Karásek ze Střediska pro efektivní využívání energie.

„Stanovení ambiciózních cílů a jejich praktické naplňování je přínosné pro všechny. Nemá v podstatě žádná negativa. Je tedy logické se tímto tématem vážně zabývat i bez existence směrnice,“ domnívá se také předseda představenstva České rady pro šetrné budovy Petr Vogel.