Dodavatelé energií: Úspory má řešit účinnost celého systému

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: ponsulak

Energetické společnosti podle svých prohlášení považují úspory energie za důležité, povinnost snižovat spotřebu u svých koncových zákazníků však nepovažují za nejšťastnější řešení. Právě k tomu je však bude od roku 2014 zavazovat nová směrnice o energetické účinnosti. Podle firem mají státy ke snižování spotřeby energie daleko vhodnější nástroje.

Od roku 2014 do roku 2020 budou mít evropští dodavatelé energie povinnost zajišťovat u svých koncových zákazníků energetické úspory ve výši 1,5 % ročně. Jedná se o jeden z bodů směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED), na jejíž konečné podobě se v polovině června po dlouhém vyjednávání shodly evropské instituce (EurActiv 14.6.2012).  

„Za dva roky ve většině domácností a firem zazvoní pracovník ČEZu, E.Onu, Pražské energetiky nebo RWE, který nebude chtít pouze odečíst údaje z elektroměru či plynoměru. Nabídne zákazníkům energetický audit, příspěvek na úsporný spotřebič nebo jinou službu. Cesty k úsporám si budou dodavatelé vymýšlet sami,” přiblížil tuto situaci Karel Polanecký z Hnutí Duha.

Povinná podpora energetické účinnosti (energy efficiency obligation – EEO) pro dodavatele není v Evropě novinkou. Povinnost zajišťovat u svých zákazníků úspory energie již mají energetické společnosti v osmi zemích EU, polovině států USA nebo v Austrálii.

Podle zastánců tohoto principu mají právě dodavatelé pravidelný kontakt se zákazníky a potřebné odborné zázemí. Navíc nejsou závislí na změnách politického vedení země a peníze, které z úspor plynou, nejsou primárně příjmem státního rozpočtu. Díky tomu prý lze energetickou účinnost podporovat dlouhodobě s větší jistotou (EurActiv 7.6.2012).

Nemáme nástroje

Řada firem se však domnívá, že nejsou těmi ideálními hráči na trhu, kteří by měli úspory zajišťovat. Podle svých prohlášení úsilí o navyšování energetické účinnosti podporují, pro realizaci úspor u koncových zákazníků však prý nemají dostatečné nástroje.

„Každý ušetřený metr krychlový plynu v domácnostech může být například lépe, efektivněji a ekonomičtěji využit při kogenerační výrobě tepla a podobně. Zásadním problémem je ale nepoměr mezi prostředky, kterými prodejci nebo distributoři energie disponují, a povinnostmi, které by na ně byly uvaleny,“ sdělil EurActivu Vojtěch Meravý ze skupiny RWE.

Na distributory energie je tak prý uvalena „odpovědnost za něco, co nezpůsobili, a co nemohou ani ovlivnit“. Provádění kontroly energetických úspor je prý navíc administrativně náročné.  

Některé firmy se sice na programy podporující energetické úspory zaměřují již několik let, i z jejich řad však zaznívají argumenty, že směrnice tuto otázku neřeší ideálním způsobem.

„Zvyšování energetické účinnosti se naše společnost věnuje dlouhodobě,“ uvedla tisková mluvčí skupiny ČEZ Barbora Půlpánová. „ČEZ si uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí, a proto je v souladu s naší dlouhodobou strategií vést své zákazníky k šetrnějšímu a ekologičtějšímu chování,“ dodala.

Společnost Pražská energetika (PRE) se podle svého tiskového mluvčího Petra Holubce začala aktivně věnovat poradenství spotřebitelům v oblasti úspor energií již v roce 1998.

„Jsme si vědomi, že náklady na energie tvoří nezanedbatelnou část rozpočtů firem a domácností, které lze vhodnými opatřeními snížit,“ řekl EurActivu. I přesto prý spotřeba elektrické energie v Praze neustále stoupá průměrně o několik procent ročně a ani období hospodářské krize tento trend významně nenarušilo.

„Chápeme, že dosažení ambiciózních cílů Evropské unie v oblasti energetiky nebude bez přispění všech subjektů jednoduché. Domníváme se ovšem, že v centru zájmu by měla být především účinnost celého systému zásobování energiemi, a to nejen elektrickou,“ uvedl.

Za efektivní řešení v této oblasti firmy považují například investice do technologií, které zvyšují účinnost při výrobě elektřiny. Účinnost ve svých provozech by měli zvyšovat také velcí spotřebitelé energie.

Státy mají podle nich navíc k dispozici širokou škálu prostředků, jak podporovat dobrovolnou poptávku po energetických službách. Takovými prostředky jsou například fiskální stimuly a také úpravy legislativy, které přispějí k poptávce po energeticky účinnějších nemovitostech a spotřebičích.

Kompromisní řešení

Jak již bylo zmíněno, jednání o EED probíhala poměrně dlouhou dobu a byla komplikovaná zejména kvůli rozdílným postojům Evropské komise a Evropského parlamentu na straně jedné a členských států na straně druhé (EurActiv 5.4.2012).

Dánskému předsednictví se pak nakonec podařilo dosáhnout kompromisu, který umožnil získat souhlas ministrů jednotlivých zemí. V případě povinnosti 1,5% úspor energie získaly firmy možnost využít různých výjimek.

Do každoročních úspor energie tak budou moci započítat energii ušetřenou v předchozích letech, konkrétně od roku 2010. Budou mít také možnost zahrnout do konečného čísla předpokládané úspory z následujícího období, tedy let 2020–2023.

„Dosažený kompromis považujeme za jistý pokrok,“ řekl EurActivu Vojtěch Meravý z RWE.

Hlavní problémy však podle něj přetrvávají. Firma proto považuje za důležité, aby bylo dosaženo maximální flexibility v naplňování směrnice s ohledem na specifické podmínky každého členského státu. Zároveň by prý mělo pokračovat úsilí o snížení administrativního břemene u všech účastníků trhu.

„Očekáváme, že ministerstvo průmyslu a obchodu bude se všemi zainteresovanými subjekty diskutovat o optimální cestě, jak finální podobou směrnice harmonizovat do českého prostředí,“ uvedl také Petr Holubec z PRE.  

Právě účinné převedení směrnice do národních právních předpisů považuje podle svých slov za zásadní i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.  

„Česká republika se po dobu vyjednávání snažila prosadit maximum svých zájmů a usilovala zejména o to, aby navrhovaná opatření mohla být flexibilně aplikována v často se lišících podmínkách jednotlivých členských států,“ uvedl. 

Podle Karla Polaneckého z Hnutí Duha nejsou zmíněné úpravy ve směrnici z pohledu spotřebitelů ani dodavatelů v České republice zcela podstatné.

„Pro ČR je významné, že direktiva předepisuje zavedení tohoto principu v členských státech. Důležitá bude podoba zákonů, které budou směrnici implementovat do českého právního řádu – zatím například není jasné, na které energetické firmy se bude EEO vztahovat,“ řekl. „Na poslancích a senátorech teď bude záležet, nakolik se podaří naplnit záměr direktivy: umožnit spotřebitelům, aby si mohli vybrat z nabídky energetických služeb, a v důsledku ušetřit na platbách za energie.“

Stanoviska:

„Aby se chytrá řešení energetických úspor stala běžnými, prosazuje Hnutí Duha prostřednictvím iniciativy ‚Velká výzva‘ nový zákon, který závazně stanoví tempo snižování závislosti na drahých fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku,” sdělil médiím Karel Polanecký z Hnutí Duha. „Rozhýbe tak investice například do energeticky úsporných domů, pohodlné veřejné dopravy, snadné recyklace, čisté energie nebo místních potravin v obchodech. Sníží tím zároveň účty domácnostem, posílí ekonomiku a srazí dovoz ropy a plynu,” dodal.

„Podpora úspor energií navíc pomáhá stabilizovat trh s elektřinou tím, že působí proti možným energetickým krizím,“ uvedla Barbora Půlpánová ze skupiny ČEZ.

„Jsme přesvědčeni, že energetická efektivita se může nejlépe rozvíjet jen v tržním prostředí, které nejlépe zajistí ekonomičnost přijatých opatření a rozvoj inovací v tomto oboru. Toto tržní prostředí by ale návrh směrnice bohužel nezajistil, spíše naopak,“ řekl EurActivu Vojtěch Meravý z RWE.

„Jako možný způsob, jak podpořit snížení spotřeby energie, vidíme podporu elektromobility, která sice povede k nárůstu spotřeby elektrické energie, ale zároveň k výraznému snížení spotřeby klasických pohonných hmot,“ uvedl Petr Holubec z PRE. Další možností, jak bez nutnosti nákladného investování do energeticky úspornějších zařízení snížit spotřebu elektrické energie, je podle firmy motivace spotřebitelů ke kontrole stand-by režimů jejich spotřebičů. „Úplné vypnutí spotřebiče místo uvedení do stand-by by mělo na spotřebu elektrické energie nezanedbatelně pozitivní vliv,“ dodal.