PŘEHLED: Co je v zimním balíčku k energetické unii

zdroj: Evropská komise

Evropská komise se tentokrát s balíčkem návrhů zaměřila na energetickou bezpečnost a zemní plyn. Sklízí za to kritiku, protože po pařížské konferenci o klimatu by prý bylo vhodnější zaměřit se na čisté zdroje. I na to pamatujeme, odpovídá Komise. Jaké součásti nejnovější legislativní balík obsahuje?

V souvislost s klimaticko-energetickou politikou slýchala EU v poslední době především o klimatickém rozměru této problematiky, a to i kvůli mezinárodní konferenci v Paříži, kde na konci roku vznikla nová globální dohoda o ochraně klimatu.

Dnes však Evropská komise představila další balíček návrhů, které mají členské státy posunout blíže k energetické unii. Ten připomněl hlavně bezpečnostní rozměr energetické politiky.

Přečtěte si také nedávný ROZHOVOR s Marošem Šefčovičem.

Takzvaný zimní balíček zahrnuje nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu, rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti energetiky, strategii pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladování plynu a strategii pro vytápění a chlazení.

„Po krizích v dodávkách plynu v letech 2006 a 2009, které postihly miliony občanů, jsme řekli, že se tato situace již nikdy nesmí opakovat. Zátěžové testy v roce 2014 však ukázaly, že jsme vůči vážným přerušením dodávek zemního plynu stále příliš zranitelní. Politické napětí na našich hranicích je palčivou připomínkou, že tento problém sám od sebe nezmizí,“ uvedl návrhy komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Cañete.

„Zimní balíček“ je tedy především plynovým balíčkem. Za to sklízela Komise už v předchozích týdnech kritiku ekologických organizací a zastánců ambiciózní klimatické politiky, kterým se nelíbí, že se po pařížské konferenci zaměřuje právě na zemní plyn. Ten sice vytváří výrazně menší znečištění než uhlí, ale je stále fosilním palivem. Návrhy týkající se energetické účinnosti nebo obnovitelných zdrojů (OZE) zatím Komise připravuje a na veřejnost by se měly dostat až v průběhu letošního roku.

Jenže v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku se bez plynu stejně neobejdeme, dalo by se opsat vysvětlení Komise. Zemní plyn je totiž považován za palivo, které lze dobře kombinovat s hůře předvídatelnou výrobou energie z OZE, a proto by prý měl hrát v evropské energetice významnou roli.

Podívejte se také na KOMENTÁŘ Tomáše Prouzy.

„Strategie pro energetickou unii, která byla zahájena před rokem, slibovala poskytnout všem Evropanům bezpečnou, udržitelnou a konkurenceschopnou energii. Dnešní balíček se zaměřuje na bezpečnost našich dodávek, avšak dotýká se všech tří hlavních cílů. Snížením naší poptávky po energii a lepším řízením našich dodávek z externích zdrojů plníme slib a posilujeme stabilitu evropského trhu s energií,“ řekl k tomu místopředseda Komise odpovědný za energetikou unii Maroš Šefčovič.

Balíček se totiž nezaměřuje jen na hledání nových zdrojů plynu a dopravních tras, ale také na efektivní využití těch stávajících. Ve strategii pro vytápění a chlazení se navíc zaměřuje i na využití obnovitelné energie.

Co obsahují jednotlivé návrhy, které dnes Komise představila:

Nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu
EU by měla podle Komise posílit odolnost svých trhů pro případ, že by musela čelit přerušení dodávek zemního plynu. Ideálně by měly být národní a regionální trhy propojené, likvidní a konkurenční. Proto je prý třeba zlepšit na evropském trhu se zemním plynem transparentnost. Komise navrhuje, aby se při přípravě opatření v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu přešlo od vnitrostátního přístupu k přístupu regionálnímu. Chce také mezi členskými zeměmi zavést zásadu solidarity, podle které by měli mít chránění zákazníci v případě nouze zajištěny dodávky z okolních států. Mezi tyto spotřebitele patří domácnosti, nemocnice, malé a střední podniky nebo složky záchranného systému.

Rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti energetiky
Pokud dnes členská země EU uzavře mezivládní dohodu týkající se dodávek zemního plynu, dostane se k ní Komise až zpětně. Nově se ale navrhuje, aby měla exekutiva možnost podoby kontraktů ovlivňovat ještě před jejich podpisem. Chce tak zajistit, že dohody se třetími zeměmi budou transparentní a v souladu s právními předpisy EU. Mělo by se tak zabránit vytváření dominantního postavení, jaké má například ruský Gazprom ve střední Evropě. Pokud jde o komerční kontrakty, na základě výše zmíněného nařízení by měly být smlouvy uzavírané na období delší než jeden rok a pokrývající více než 40 % trhu dané země automaticky předkládány k notifikaci u Komise.

Strategie pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladování plynu
Díky možnosti přepravy v tankerech po moři by se mohl zemní plyn podle Komise stát globální komoditou a obchod s ním by byl daleko otevřenější. Toho by prý měla EU využít. Její celková kapacita pro dovoz zkapalněného zemního plynu v současností dostačuje k pokrytí asi 43 % současné celkové poptávky po plynu (údaje za rok 2015). Mezi jednotlivými regiony ale panují velké rozdíly. Komise proto připravila strategii pro LNG, která má zlepšit přístup všech členských států k tomuto palivu jako alternativnímu zdroji. Ústředním bodem této strategie je budování strategické infrastruktury, a to především propojení mezi členskými zeměmi, které umožní, že ke zkapalněném plynu budou mít přístup všechny státy, ať už přímo nebo prostřednictvím sousedů.  

Strategie pro vytápění a chlazení
Na vytápění a chlazení budov a průmyslu se spotřebovává polovina energie v EU.  To je slušný potenciál k úsporám, které mají být podle Komise základem energetické unie. Tím spíš, že ze 75 % je vytápění a chlazení závislé na fosilních palivech. Strategie se tak zaměřuje na odstraňování překážek pro snižování emisí uhlíku v budovách a průmyslu. Klade také důraz na to, že zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie bude mít dopad na bezpečnost dodávek energie. Vzhledem k tomu, že EU chce snížit svou závislost na externích dodavatelích, má strategičtější přístup k tomuto sektoru podle Komise zásadní význam.

Autor: Adéla Denková