Doporučení Evropské komise

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: nuttakit.

Začátkem června vydala Evropská komise ekonomická doporučení pro jednotlivé státy Evropské unie, jež jim mají pomoci posílit tak dlouho očekávané hospodářské oživení.

Jednotlivá doporučení vyplývají z podrobných ekonomických analýz členských zemí, na základě kterých pak Evropská komise radí státům Evropské unie jakým způsobem postupovat v mnoha oblastech pro následující období.

Snaží se pomoci ještě zlepšovat a udržet nově nastolený hospodářský růst, udržet zdravé veřejné finance a zvyšovat tak konkurenceschopnost i proti ostatním ekonomikám světa. Velká pozornost je věnována situaci na trhu práce, která se potýkala a stále potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, zvláště mladých lidí.
Tato doporučení se zaměřují na období následujících dvanácti až osmnácti měsíců a jsou postavena na poznatcích z roční analýzy růstu vypracovanou Komisí na konci minulého roku na základě předložených informací ze střednědobých rozpočtových plánů jednotlivých členských států.

Fáze cyklu

Hospodářská krize, jež tak silně zasáhla nejen evropské státy, ukázala potřebu posílené správy ekonomických záležitostí a lepší koordinace politik mezi členskými státy. Tato koordinace má přinést své ovoce přispěním konvergence a stability jak z pohledu Evropské unie jako celku, tak i jednotlivých členských států.

Nynější doporučení Evropské komise nejsou tedy jednorázovou akcí. Do roku 2010 byly koordinace hospodářských politik uplatňovány nezávisle na sobě. Ukázala se však potřeba tyto postupy synchronizovat a celý tento systém zjednodušit, aby se v jednotlivých oblastech zohlednily i společné cíle. Z těchto důvodů zavedly členské státy Evropské unie v roce 2010 evropský semestr v rámci širší reformy.

Evropský semestr představuje cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU. Během evropského semestru uvádějí státy Evropské unie své rozpočtové a hospodářské politiky do souladu s cíli a pravidly dohodnutými na úrovni EU. První takový cyklus proběhl v roce 2011. Předcházelo tomu představení strategie Evropa 2020 Evropskou komisí v březnu 2010 a její následné schválení v červnu téhož roku.

Česká republika svůj první národní program schválila koncem dubna 2011. Schválením jednotlivých doporučení Evropskou radou začátkem letošního června došlo k vyvrcholení již čtvrtého evropského semestru. Součástí takového evropského semestru je jasně stanovený harmonogram, v souladu s nímž členské státy obdrží rady na úrovni EU a poté předkládají své plány politik, které je třeba posoudit na úrovni EU. Po jejich vyhodnocení jsou členským státům podána příslušná doporučení týkající se jejich vnitrostátních rozpočtových a reformních politik.

V nezbytných případech členské státy obdrží rovněž doporučení k nápravě makroekonomické nerovnováhy. Cílem tohoto postupu je zajistit, aby členské státy doporučení zohlednily při stanovování svého rozpočtu na nadcházející rok.