Země G20 mají plán reformy globálního finančního systému

Vrcholní představitelé dvacítky největších světových ekonomik se na sobotním summitu ve Washingtonu dohodli na pětibodovém akčním plánu reformy globálního finančního systému. Summit se uskutečnil v době, kdy Spojené státy i Evropa začínají pociťovat dopady finanční krize na reálnou ekonomiku.

Souvislosti:

Cílem summitu, který se konal o víkendu ve Washingtonu, byla obnova globálního finančního systému, kterým otřásla krize na finančních trzích.

Evropskou unii na jednáních zastupovali čtyři velké evropské ekonomiky – Francie, Německo, Itálie a Velká Británie. Po usilovném lobbyingu získaly na poslední chvíli pozvání na summit také Španělsko a Nizozemsko.

Vrcholní představitelé zemí Evropské unie se na společném stanovisku pro jednání ve Washingtonu shodli na své mimořádné schůzce, která se konala 7. listopadu v Bruselu (EurActiv.cz 10.11.2008).

Hospodářská situace se ve většině zemí Evropy zhoršuje. Eurozóna se minulý pátek (14. listopadu 2008) podle oficiálních statistik již dostala do recese. Ta je charakterizována jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí se záporným růstem.

Témata:

Na jednání ve Washingtonu se představitelé největších světových ekonomik shodli na tom, že je třeba přijmout opatření, která by vedla ke stabilizaci finančních trhů a podpořila hospodářský růst. S útlumem hospodářského růstu se začínají potýkat jak vyspělé, tak rozvíjející se ekonomiky.

„Shodli jsme se na tom, že je zapotřebí rozsáhlejší politické reakce, která bude založená na těsnější spolupráci v makroekonomické oblasti a povede k obnově hospodářského růstu,“ píše se v zavěrečném prohlášení summitu.

Mezi opatřeními, jež mají podpořit hospodářský růst, jsou „fiskální opatření zaměřená na stimulaci domácí poptávky“ a pomoc, která by novým a rozvíjejícím se ekonomikám umožnila získat přístup k financování v době, kdy na finančních trzích vládne nedůvěra a neochota půjčovat.

Vrcholní představitelé se navíc shodli na tom, že je třeba „odmítnout protekcionismus“, který podle nich spíše zhoršuje než zlepšuje finanční a hospodářské výzvy“.

Ze summitu vzešel také program reformy globálního finančního systému, který obsahuje jak krátkodobá tak dlouhodobá opatření.

Reforma mezinárodních finančních institucí

Okamžitým opatřením je rozšíření Fóra finanční stability (FSF) o některé nově se rozvíjející ekonomiky. K němu má dojít 31. března 2009.

Pokud jde o střednědobá opatření, státy G20 se dohodly na tom, že by nové a rozvíjející se ekonomiky měly získat větší hlasovací práva a silnější zastoupení v institucích jako jsou Mezinárodní měnový fond a Fórum finanční stability. „Zdůraznili jsme, že je třeba brettonwoodské instituce komplexně reformovat tak, aby byly schopné adekvátněji reagovat na změnu ekonomických vah ve světové ekonomice a byly schopné pohotově reagovat na budoucí výzvy,“ píše se v prohlášení.

Regulace a dohled

Do konce března 2009 by měly být přijaty další kroky, v jejichž rámci budou firmy povinné zveřejňovat své komplexní finanční nástroje účastníkům trhu. Důvodem k přijetí tohoto opatření jsou slabiny v účetních standardech a požadavcích na zveřejňování informací, jimiž se řídí finanční instituce.

Regulační orgány se budou dále snažit zmírnit procyklické chování bank. Ty mohou například způsobem ohodnocování aktiv, využíváním finanční páky nebo způsobem odměňování managementu přispívat k prohlubování cyklických trendů.

Země G20 se dále zavázaly, že provedou „revizi rozsahu finanční regulace se zvláštním důrazem na instituce, nástroje a trhy, které v současné době nepodléhají regulaci“. Státy G20 v této souvislosti uvedly, že zajistí, aby „všechny systémově důležité instituce byly přiměřeným způsobem regulovány“.

Mělo by například dojít ke změně pravidel pro ratingové agentury tak, aby se „vyhnuly střetu zájmů, poskytovaly investorům a emitentům informace ve větším rozsahu a ve větší míře rozlišovaly rating komplexních produktů“. Ve střednědobém horizontu by měl vzniknout registrační systém pro všechny ratingové agentury a mělo by dojít k zavedení globálních účetních standardů.

Podpora integrity na finančních trzích

Mezi okamžitými opatřeními, která mají vstoupit v platnost k 31. březnu 2009, má být posílení „regulatorní spolupráce mezi jednotlivými jurisdikcemi na regionální a mezinárodní úrovni“ a posílení výměny informací o hrozbách, které mohou ovlivnit stabilitu trhu.

Ve střednědobém horizontu má dojít k implementaci opatření, která mají „ochránit globální finanční systém“ před „netransparentními jurisdikcemi, které představují riziko v podobě nepovolených finančních aktivit,“ jakými jsou praní špinavých peněz nebo financování teroristů. „Nedostatečnou transparentnost a odmítání výměny informací pro daňové účely je třeba řešit rázně,“ stojí v závěrech summitu.

Posílení mezinárodní spolupráce

Do konce března 2009 mají být přijata ještě další opatření jako je například vytvoření kolegia, které má dohlížet na všechny zásadní finanční instituce, které působí v několika zemích současně. Toto opatření je součástí snahy o zlepšení dohledu nad nadnárodními společnostmi.

Ve střednědobém rámci budou národní instituce hledat oblasti, kde je zapotřebí silnější spolupráce. Může se jednat například o „účetní standady, audit a pojištění vkladů“.