Výbor regionů dnes vydá své stanovisko ke aplikacím pro Galileo

Evropská komise zahájila v minulém roce konzultaci o aplikacích družicového systému Galileo. Výbor regionů, v němž je zpravodajem pro aplikace družicové navigace Petr Osvald, člen zastupitelstva města Plzeň, má dnes přijmout své stanovisko, které předá Komisi.

Souvislosti:

O osudu družicového navigačního systému Galileo jednala minulý týden Rada ministrů financí, která schválila návrh Komise na dofinancování projektu z prostředků Evropské unie. Komise návrh předložila po průtazích, kdy konsorcium soukromých firem nebylo schopné nalézt způsob realizace projektu Galileo. O návrhu budou na Radě pro dopravu 3. prosince 2007 jednat také ministři dopravy. Očekává se však, že ministři návrh Komise posvětí.

Stranou otázek financování probíhají od loňského roku konzultace nad Zelenou knihou o praktických aplikacích družicového systému. Dokument, jenž předložila vloni v prosinci Evropská komise, se soustředí na vytvoření rámce pro vývoj aplikací satelitní navigace. Jak u příležitosti zveřejnění Zelené knihy prohlásil komisař pro dopravu Jacques Barrot, cílem konzultace je „stimulovat diskusi mezi zájmovými skupinami a nabídnout veřejnému sektoru nové nápady jakým způsobem by měl podporovat rozvoj takových aplikací.“

Témata:

Výbor regionů se dnes bude na svém plenárním zasedání zabývat návrhem stanoviska k Zelené knize o aplikacích družicového systému. Zpravodajem k návrhu je Petr Osvald, člen zastupitelstva města Plzeň.

Výbor podle návrhu stanoviska od Galilea očekává, že přispěje k posílení rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti v evropských regionech. „Ve městech a regionech napomůže lepšímu řízení hromadné, individuální a nákladní dopravy. Bude možné přesněji připravit povodňové a jiné modely krizového řízení, řídit záchranné práce, sledovat změny životního prostředí. V kombinaci s mapovými systémy sítí a podloží se bude lépe plánovat územní rozvoj a stavby, výrazně se zvýší mobilita handicapovaných osob atd.,“ píše se ve zprávě.

Dokument dále navrhuje, aby sídlo Galilea bylo umístěno v některé z nových členských zemí. Je to podle něj „v zájmu větší podpory pro satelitní navigační systém Galileo a jeho jednotného celoevropského využití…, zejména mezi novými členskými státy.“ O umístění sídla Galilea přitom projevila v minulosti zájem také Česká republika.

Podle zprávy má Galileo potenciál stát prostředkem, který významně přispěje k realizaci Lisabonské strategie. „Je však nezbytné, aby do tohoto procesu byly aktivně zapojeny nejen všechny členské země, ale i všechny evropské regiony. Na míře zapojení a zainteresovanosti lokálních subjektů závisí úspěšnost tohoto projektu.“

K tomu, aby bylo možné rychleji zavést na trh konkrétní aplikace družicového systému, je podle zprávy zapotřebí, aby došlo k novelizaci mnoha technických předpisů tak, aby byly založeny na standardech systému Galileo. Jedině tak je možné zajistit interoperabilitu různých systémů a aplikací.

Návrh upozorňuje, že z hlediska ochrany soukromí související se zavedením služeb využívajících Galilea je zapotřebí jednotlivé aplikace certifikovat a vytvořit opatření proti zneužití získaných dat.

V otázce, jak by mohly úřady a orgány veřejné správy povzbudit malé a střední podniky k vývoji konkrétních aplikací dokument Komisi doporučuje vytvořit celoevropský systém propagace, pobídek a vzdělávání. „Pouze koordinovaný přístup může přinést potřebný efekt,“ píše se v návrhu. V této souvislosti Výbor dále doporučuje Komisi vytvořit evropskou agenturu, která by podporovala tvorbu aplikací a propagovala projekt Galileo.

V mezinárodní oblasti je podle návrhu třeba podporovat jednání, která povedou k zajištění kompatibility a interoperability s dalšími světovými navigačními systémy, jako jsou Glonass, Compass a GPS. Zároveň je třeba usilovat nejen o kompatibilitu systému, ale také o kompatibilitu aplikací.

Návrh stanoviska Výboru regionů v závěru vyzývá Evropskou komisi a Radu k vytvoření přesného časového harmonogramu realizace projektu Galileo. „Nelze připouštět jakákoli další zpoždění.“ Vývoj nových aplikací by měl navíc probíhat současně s realizací systému Galileo tak, aby nedošlo k dalším zpožděním, která by vznikla, pokud by vývoj aplikací začal až po uvedení Galilea do provozu.

Další kroky:

  • Výbor regionů o přijetí uvedeného stanoviska bude hlasovat dnes, 28. listopadu 2007.
  • Ministři budou jednat o financování systému Galileo na Radě pro dopravu 3. prosince 2007.