Léčba po finanční krizi: finanční dohled je stále prioritou EU

Přestože na summitu otázka posilování dohledu nad bankami a pojišťovnami mezi energeticko-klimatickými diskusemi a dalšími ožehavými tématy téměř zapadla, vrcholní politici Unie dali najevo, že pro ně tato oblast i nadále představuje jednu z hlavních priorit. V závěrech summitu proto vyzývají k urychlenému přijetí příslušných opatření.

Souvislosti:

Na potřebu zesíleného dohledu a regulace evropských finančních institucí ukázala finanční krize, která otřásla finančními trhy po celé Evropě. Stále četnější přeshraniční aktivity finančních institucí totiž často unikají kontrole národních orgánů.

Možnosti, jak by mohla Evropská unie při regulaci bank a pojišťoven postupovat, jsou v zásadě tři: skupinový dozor (college supervision), režim skupinové podpory (group support supervision) a společný dozor (common supervisor).

V prvním případě spolu orgány dohledu spolupracují na rovnocenném základě. V režimu skupinové podpory by se měly náhodně scházet dozorčí orgány z těch zemí, v nichž vybraná nadnárodní finanční společnost (jako například Generali nebo Axa) působí. Z důvodu lepšího rozhodování by ale v tomto případě měl dozorčí orgán té země, v níž má daná finanční instituce svou centrálu, ve skupině hlavní slovo.

Zatímco v případě dvou prvních variant se v zásadě jedná o zachování současného status quo (tj. spolupráce mezi národními orgány), v případě poslední varianty jde o velký skok kupředu, neboť by znamenala vytvoření jednotného orgánu dozoru pro celou EU.

Myšlenka na vytvoření jednotného dozorčího orgánu se ale většině členských zemí včetně České republiky nezamlouvá. Nejodvážnějí návrh, s nímž Komise přišla, se proto týkal pouze režimu skupinové podpory pro pojišťovnický sektor. Ale i tento návrh členské státy z návrhu směrnice na svém setkání počátkem prosince odstranily. V návrhu na posílení dohledu v bankovním sektoru, který je součástí směrnice o kapitálových požadavcích, proto Komise zmiňuje již pouze skupinový dozor.

Témata:

Přestože se oproti poslednímu summitu (konal se 15. října v době největších otřesů na finančích krizích) pocit naléhavosti poněkud vytratil, v závěrech z Evropské rady, která se konala v Bruselu ve dnech 11.-12. prosince se znovu objevuje varování, že „finanční trhy jsou stále křehké“.

Vrcholní představitelé členských států a vlád by neradi, aby se práce na reformě finačních trhů zpomalila. Zavázeli se proto na summitu k tomu, že přijmou opatření, která „vytvoří větší stabilitu, lepší dohled a transparentnost finančního sektoru“.

Politici svou výzvu zopakovali i přes nedávný neúspěch při vyjednávání o směrnici „Solventnost II“, z níž ministři členských zemí vyřadili návrh na vytváření skupin národních dozorčích orgánů v nahodilém složení podle toho, v kterých zemích by sledovaná nadnárodní finanční instituce působila.

Vzhledem k tomu, jakou ránu ministři uštědřili směrnici Solventnost II, se pozornost Bruselu nyní obrátila k pracovní skupině na vysoké úrovni, kterou v říjnu v době vrcholící finanční krize ustanovila Evropská komise.

Skupina, kterou vede bývalý vrchní ředitel Mezinárodního měnového fondu Jacques De Larosière by svá první doporučení měla zveřejnit na příští Evropské radě, která se bude konat již za českého předsednictví v březnu 2009. De Larosière zaujal k nejkontroverznější otázce, která se týká vzniku jednotného dozorčího orgánu, velmi opatrný přístup. Dá se ale očekávat, že jeho práce bude i tak vystavena nelítostné kritice v případě, že nenavrhne žádné ambiciózní řešení v případě režimu skupinové podpory.

Závěry skupiny budou tvořit základ očekávaného společného stanoviska Unie ke globálnímu finančnímu dohledu pro příští summit G20, který se bude konat 2. dubna 2009 v Londýně. Toto setkání bude druhou schůzkou zástupců nejvyspělejších zemí světa a bude navazovat na listopadový summit ve Washingtonu, na němž Evropská unie vyzvala k reformě bretton-woodských institucí. Londýnský summit bude také prvním setkáním, jehož se zúčastní nový americký prezident Barack Obama.

Vrcholní představitelé členských zemí Unie se v pátek dohodli, že by Rada měla na přípravě spolupracovat společně s Komisí a společně by měly pro jarní Evropskou radu vydat zprávu o pokroku s „přihlédnutím k příštímu summitu, který se uskuteční 2. dubna 2009 v Londýně“.

Politici se také znovu vyslovili pro „rychlé přijetí“ dalších zásadních směrnic k finančním otázkám. Jedná se zejména o směrnici o kapitálových požadavcích, směrnici Solvency II, novelu směrnice UCITS (směrnice o jednotkách kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) a pravidla na ochranu úspor. Mezi další priority Evropské rady patří reforma pravidel, jimiž se řídí ratingové agentury a reforma účetních standardů.

Další kroky:

  • Únor 2009: Parlament bude v plénu hlasovat o směrnici Solventnost II

  • Ve dnech 19.-20. března 2009: Summit EU se bude zabývat De Larosièrovou zprávou

  • 2. dubna 2009: Summit G20 v Londýně