EU musí změnit svůj postoj k výzkumu a inovacím, říkají odborníci

výzkum vývoj

Evropská komise přijala v pátek závěrečnou zprávu od nezávislé expertní skupiny, která měla za úkol najít doporučení, jež by vedla k posílení role výzkumu a inovací v Evropě. Skupina vyzvala evropské představitele k přijetí radikálních opatření „dříve než bude příliš pozdě“.

Odborníci kritizují dosavadní přístup Unie ke společnosti vědění, kterou EU oficiálně prosazuje jako jeden z klíčových témat Lisabonské strategie. Podle nich je však politická rétorika stále daleko před skutečnými změnami v rozpočtových prioritách.

Čtyřčlenná skupina, která vznikla po říjnovém zasedání Evropské rady v Hampton Courtu v říjnu loňského roku, vytvořila strategii, která se ve čtyřech bodech zaměřuje na vytvoření „inovačně přívětivého“ trhu, posílení zdrojů pro výzkum a vývoj, zvyšování strukturální mobility a posilování kultury, která si cení inovací.

Jedním z důvodů velkého zaostávání EU za Spojenými státy nebo Japonskem ve výdajích na vědu, výzkum a inovace je neexistence inovačně přívětivého trhu, který by usnadnil přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praktických aplikací a do výroby nových produktů a služeb.

Pro zlepšení inovačního prostředí odborníci doporučují harmonizaci pravidel na podporu inovací napříč Unií, posílení poptávky po inovacích prostřednictvím veřejných zakázek a vytvoření konkurenčního prostředí v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Experti dále předpokládají vytvoření funkce Evropského koordinátora pro harmonizaci opatření na podporu výzkumu a inovací napříč členskými státy.

Podle odborné skupiny je pro efektivnější financování výzkumu nezbytné cílené financování, s nímž souvisí přesun zdrojů k oblastem s vyšší úrovní priority. Ke změnám by mělo dojít i uvnitř rozpočtů EU. Strukturální fondy by měly hrát v procesu podpory výzkumu významnější roli než doposud a měly by na něj přispívat až do výše 20% rozpočtu.

Unie by měla dále podpořit strukturální mobilitu výzkumných pracovníků. Cílem je, aby se až 10% z celkového počtu výzkumných pracovníků pohybovalo ročně mezi hranicemi jednotlivých průmyslových odvětví a vědních oborů.

Další doporučení směřují k zvrácení nepříznivého trendu v přílivu rizikového kapitálu, který velkou měrou přispívá k zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Zatímco v roce 2000 do EU plynulo 9.660 milionů eur ročně, v roce 2002 to bylo jen 5.370 milionů eur a v roce příliv rizikového kapitálu poklesl dokonce až na úroveň 946 milionů eur.