Členské země a Evropský parlament mají kompromis o recyklaci odpadů

Zástupci členských zemí, poslanci EP a zástupci Evropské komise se počátkem týdne sešli v Bruselu aby společně diskutovali sporný návrh evropské směrnice o odpadech. Výsledný kompomis ale nepotěšil zástupce ekologických sdružení, neboť recyklační cíle pro rok 2020 nemají být závazné.

Souvislosti:

Problematika hospodaření s odpadem a otázka recyklování odpadů patří mezi základní prvky evropské politiky na ochranu životního prostředí. Tato politika je ovšem velmi často kritizována za přílišnou roztříštěnost a malou účinnost. Cílem rámcové směrnice o odpadech by měla tento problém pomoci vyřešit.

Témata:

Členské země a Evropský parlament se dlouhou dobu nemohly shodnout na konkrétních cílech pro recyklaci komunálního a stavebního a demoličního odpadu. Poslanci výboru pro životní prostředí navrhovali, aby se členské země zavázaly, že do roku 2020 budou recyklovat 50% veškerého komunálního odpadu a 70% stavebního a demoličního odpadu. Splnění těchto cílů by podle poslanců znamenalo, že se produkce odpadů do roku 2012 stabilizuje.

Členské státy ovšem tento návrh odmítly a namísto toho požadovaly, aby oba cíle byly o pět procentních bodů nižší (tj. 45% pro komunální a 65% pro stavební odpad). Argumentovaly přitom rozdílnými politikami členských zemí v oblasti recyklace odpadů.

Ve finále obě strany dospěly ke kompromisu, podle nějž zůstanou zachovány cíle navrhované Evropským parlamentem, členské země ale za plnění těchto cílů nebudou přímo odpovědné. V případě komunálního odpadu se navíc požadavek na recyklaci 50% odpadu dotkne pouze některých vybraných složek – skla, papíru, plastů nebo kovů.

Sporným tématem byla také otázka klasifikace spaloven. Některé členské země, které mají na svém území velké množství spaloven, jako například Francie, ale usilovaly o to, aby tato zařízení byla klasifikována jako „regenerační“ provozy, neboť součástí spalovacího procesu je také výroba energie. Taková klasifikace by jim totiž umožnila získávat evropské dotace v rámci státní pomoci v rámci politiky na ochranu životního prostředí.

Kompromisní návrh, s kterým již v dubnu přišla Evropská komise ale stanovil, že spalovny bude možné označit jako „regenerační“ pouze v případě, že budou splňovat určitá kritéria efektivity, která Brusel připraví. Po dvou letech by tato pravidla byla vyhodnocena.

Stanoviska:

Caroline Jackson (EPP-ED), parlamentní zpravodajka ke směrnici o odpadech, přivítala, že Rada přijala návrhy předložené Evropským parlamentem, zejména „zvýšení recyklačních cílů pro komunální odpad na 50% a pro stavební a demoliční odpad na 70%“.

Poslankyně dodala, že věří, že poslanci EP zvednou na plenárním zasedání 16. června ruku pro kompromisní návrh směrnice o odpadech, neboť „jde o nejlepší dohodu, kterou je Rada ochotná podpořit“.

Jill Evans (Zelení v EP), ale vyjádřila nad přijatým kompromisem zklamání. „Namísto vytvoření ambiciózních cílů, které by vedly ke stabilizaci odpadů, jejich omezení a k recyklaci Rada dala souhlas pouze k dalším studiím a nezávazným cílům v oblastech, které by měly být prioritou.“

Klasifikace některých spaloven jako „regeneračních“ podle ní pouze podporuje spalování odpadu a ne jeho recyklaci.

Návrh se nelíbí ekologickému sdružení Přátelé země, které parlamentní výbor kritizuje za to, že se ve vyjednáváních vzdal svého pevného postoje k cílům v oblasti recyklace odpadů a ustoupil vládám, jež se „vyhýbají zásadním závazkům, které by zlepšily prevenci vzniku odpadů a posílily recyklaci“.

Další kroky:

  • Směrnicí o odpadech se budou zabývat poslanci v Evropském parlamentu na svém plenárním zasedání 16. června.

  • Směrnicí se bude také věnovat veřejná diskuse organizovaná poslankyní EP Janou Hybáškovou (EPP-ED), která se odehraje v Praze v pondělí 9. června.