Ekologická auta

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: ponsulak

(Zveřejněno 12.9.2005; neaktualizováno)

Krátce:

EU podporuje prosazování ekologičtějších aut skrz kombinaci závazných a nezávazných opatření. „Čistá auta“ zahrnují nízké emise u vozidel tankovaných běžným způsobem stejně jako vozidla poháněná alternativními zdroji. Výroba takovýchto aut, které produkují méně emisí oxidu uhličitého (CO2), vyžaduje inovaci v palivech, alternativní technologie pohonů, snížení hluku a nové materiály.

Nejnovější vývoj & další kroky:

 • Komise vydá sdělení o dalších krocích k podpoře využití přírodních plynových a vodíkových dopravních paliv.
 • Evropská legislativa ovlivňuje změny po celém světě. Čína snížila standardy objemu automobilových emisí založených na evropských směrnicích.

Pozadí:

Motorová vozidla se stala v dnešní době hlavním nástrojem osobní a obchodní mobility. Rostoucí prosperita vede k obrovskému nárůstu využití aut – fenomén, který se potvrzuje v nových členských státech, které se k Unii připojily v roce 2004. V Číně a dalších rostoucích ekonomikách s volnějšími pravidly proti znečišťování než má EU trendy ukazují obrovský nárůst v osobní přepravě. Tento úspěch vyvolal vážné obavy z dopadů využití aut na životní prostředí, především dopravní zácpy, poškozování ovzduší, choroby způsobené dopravou a hlukem.

Navíc více než 90% dopravy (silniční/železniční/letecké/námořní) je závislých na ropě, zdroje se snižují. Po sto letech zkoumání a těžby se nachází velmi málo nových ropných zdrojů. Pokud klesne nabídka a poptávka bude stále stoupat, svět by se mohl ocitnout v závažném nedostatku. Řada expertů varuje, že ropa bude stále nákladnější.

Tyto obavy vedly EU k formulaci cíle odpoutání ekonomického růstu od růstu dopravy. EU vypracovala novou legislativu a iniciativy, které by měly směřovat k využívání ekologických vozů a zároveň prosazovat udržitelné způsoby přepravy a posun ve způsobu přepravy (vlaky, vnitrozemská doprava, hromadná doprava, kola).

Zájem o čistší a méně znečišťující auta a paliva v poslední době rapidně stoupl. Emise z benzínových a dieselových motorů se v posledním desetiletí díky evropské legislativě výrazně snížily a tento trend bude pokračovat i v budoucnosti.

Nová auta na trhu podléhají přísnější environmentální legislativě a benefitují z vylepšených environmentálních technologií. Mnohem méně znečišťují, protože musí splnit náročnější standardy. Stará auta (deset nebo patnáct let) jsou problematická, ale je politický obtížné je stáhnout z trhu, protože jejich vlastníky jsou středně či níže postavené rodiny, které jsou na nich ze sociálních důvodů závislé.

Témata:

EU zahájila řadu iniciativ (legislativních a dobrovolných kroků), aby stimulovala výrobu a marketing přírodě nakloněnějších vozů.

 • snížení emisí oxidu uhličitého auty a změna chování spotřebitelů (viz níže)
 • snížení emisí škodlivin a drobných částic (viz níže)
 • směřování k palivům bez obsahu síry (viz níže)
 • vybavování vozidel novými technologiemi (viz níže)
 • alternativní paliva (biopaliva, přírodní plyn, vodík) (viz níže)
 • výzkum v oblasti dopravy (viz níže)
 • životnější klimatizace (viz níže)
 • elektronická bezpečnost (viz níže)
 • snížení emisí z pneumatik (viz níže)
 • vyřazené vozy (viz níže)

Řada dopravních expertů zpochybňuje, že zmíněná opatření přinesou udržitelné řešení v dlouhodobém měřítku. Růst využití aut (především v rozvojových zemích) a nároky na dopravu obecně by mohly vykompenzovat výhody, které přinášejí ekologická auta na vyspělých trzích.

Snížení automobilových emisí oxidu uhličitého a změna chování spotřebitelů

V EU je téměř 40% emisí oxidu uhličitého produkováno soukromými auty ve městech. Emise oxidu uhličitého škodí životnímu prostředí a přispívají ke změnám klimatu.

Benzínové i dieselové motory mají své dobré a špatné stránky co se týká emisí. Dieselové motory emitují méně oxidu uhličitého než benzínové. Na druhou stranu dieselové motory vypouští více rakovinotvorných látek do ovzduší.

Výrobci automobilů se dobrovolně zavázali, že sníží emise oxidu uhličitého u osobních vozů. Asociace evropských výrobců automobilů (Association of European Automobile Manufacturers, ACEA) se dobrovolně zavázala, že dosáhne cíle CO2 140g/km pro nové osobní vozy, které se v EU vyrobí, do roku 2008. Komise každoročně hodnotí dosažený pokrok v tomto směru. Podobné dohody uzavřely Asociace japonských výrobců automobilů (JAMA) a Asociace korejských výrobců automobilů (KAMA). Cíle emisí oxidu uhličitého má být dosaženo technologickým vývojem a změnami na trhu souvisejícími s tímto vývojem (viz stránka Komise o dobrovolných závazcích v automobilovém průmyslu).

Výrobci automobilů dosáhli většího pokroku než se očekávalo. Shrnuto – hlavním cílem EU je dosáhnout (nejpozději do roku 2010) průměrné úrovně emisí CO2 120g/km pro všechny osobní vozy na trhu Unie.

Evropská legislativa požaduje, aby spotřebitelé měli informace o emisích oxidu uhličitého aut, které jsou nabízeny k prodeji či na leasing (viz nařízení 1999/94/EC o poskytování informací o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého výrobci osobních automobilů.

Nicméně obliba vozidel s pohonem na čtyři kola ukazuje, že spotřebitelé ještě nejsou připraveni na změnu svého chování. Tato auta mají větší spotřebu paliva a mají malou životnost. Poptávka po těchto vozech komplikuje odhodlání výrobců aut plnit jejich závazek ekologičtějších modelech.

Zdanění není v kompetenci EU a členské státy si chtějí ponechat autonomii ve stanovování výše daní. Nicméně Komise se snaží podpořit daňové výhody pro ekologická auta. Komise chce, aby se výše daní vztahovala k objemu emisí oxidu uhličitého. Zveřejnila sdělení o zdanění osobních automobilů, kde navrhuje zohlednění nových parametrů pro základ výpočtu daní u osobních automobilů tak, aby byly částečně, nebo zcela založeny na emisích. V současné době Komise navrhuje směrnici založenou na tomto sdělení. Zároveň se vytvářejí národní plány.

Komise se také snaží, aby byl vyvinut preferenční daňový systém pro čistší paliva.

Snížení emisí škodlivin a znečišťujících částic

Znečišťování ovzduší způsobené emisemi aut má dopad na zdraví. Mezi problémy se řadí přitížení při dýchacích a kardiovaskulárních chorobách, astma a snížená funkce plic. Studie také ukazují, že zachycení jemných částeček v plicích způsobuje rakovinu.

Evropská legislativa se snaží o snížení těchto nepříznivých emisí. Stále přísnější standardy na objem emisí u osobních aut a jiných vozů započaly výrazné snížení znečištění ovzduší na ujetý kilometr. Od roku 1993 se limity určené evropskými nařízeními o znečištění vzduchu emisemi motorových vozidel nazývají „standardy“. Všechny standardy účinné od určitého data spadají pod jednotný výraz „Euro“, za kterým následuje číslo. Pro osobní auta jsou data účinnosti následující: standard Euro 1 – 92/93; Euro 2 – 96/97; Euro 3 – 2000/2001 a Euro 4 – 2005/2006,

Technologie na měření emisí (filtry částeček, katalyzátory) jsou dostupné, ale nákladné. Začala diskuse o nových standardech Euro (Euro 5 a Euro 6), které by měly vstoupit v platnost do roku 2010. Tyto nové standardy se soustředí na snížení emisí rakovinotvorných částeček dieselových aut.

Vývoj paliva bez obsahu síry

Komise v roce 2005 předloží doplňovací návrh o obsahu síry v benzínu a dieselu. Palivo bez obsahu síry by mělo být k dispozici od roku 2005 a povinné od roku 2009. Až bude směrnice schválena, povede výrobce automobilů k využití ekologičtějších technologií (viz stránky Komise o kvalitě paliva pro automobily).

Vybavení vozidel novými technologiemi

Aby se splnily výše uvedené standardy, musí automobilový průmysl vyrábět ekologičtější auta s nižší spotřebou paliva. Cílem je zvýšit efektivitu motorů a snížit hmotnost aut.

Různé pohonné technologie (moderní spalovací motory, různé verze hybridního pohonu a pohon prostřednictvím palivových článků) se testují v současné době. Nejlepší technologie se na trhu objeví hned, jak budou odbourány technologické a komerční bariéry. Cena těchto nových technologií je v současné době velmi vysoká a spotřebitelé nejsou připraveni zaplatit za auta více. V budoucnosti se očekává diferenciace v pohonných technologiích.

Alternativní paliva

Jiný způsob, jak učinit vyráběná auta více ekologickými, je využití alternativních paliv. Sdělení Komise k alternativním palivům navrhuje cíl 20% využití alternativních paliv v silniční dopravě do roku 2020. Komise uzavírá, že pouze tři možnosti mají potenciál dosáhnout jednotlivě více než 5% celkové spotřeby paliva v příštích dvaceti letech. Biopaliva, která již jsou k dispozici, zemní plyn ve střednědobé perspektivě a vodíkové palivové články v dlouhodobé perspektivě.

Biopaliva v současné době představují přibližně pouze 0,3% dieselové a benzínové spotřeby v EU. V květnu 2003 Komise přijala návrh směrnice, která po členských státech EU vyžaduje, aby přijaly nezbytná opatření ke zvýšení podílu biopaliv na trhu. Členské státy musí zajistit, aby minimální podíl biopaliv prodaných na jejich trzích představoval nejpozději do 31. prosince 2005 2% a do prosince 2010 5,75%. Pokud si jakýkoli členský stát stanoví nižší cíle, bude toto muset objektivně odůvodnit. Komise odhaduje, že efektivní implementace směrnice o biopalivech z roku 2003 pomůže ušetřit 19 milionů tun ropy do roku 2010.

Zemní plyn kromě toho, že se jedná o čistý přírodní zdroj, nabízí výhodu zajištění bezpečné nabídky. Expertní zpráva z roku 2003 o alternativních palivech zpracovaná pro Komisi uzavírá, že zemní plyn je jediným alternativním palivem, které může získat významný podíl na trhu vyšší než 5% do roku 2020 a může v případě zralého trhu konkurovat konvenčním palivům i ekonomicky. „Zemní plyn může získat větší podíl na trhu, bude-li v dlouhodobé perspektivě daňově zvýhodněn, což mu poskytne stabilní podmínky do doby, než se vyvine vhodné tržní prostředí,“ tvrdí autoři zprávy. Zpráva doporučuje, aby se pro širší komercializaci vozidel poháněných zemním plynem na evropské úrovni harmonizovaly pravidla a standardy pro využití zemního plynu jako automobilového paliva.

Vodík je čistý a uskladnitelný vektor energie, který může být vyroben z řady primárních zdrojů energie (včetně fosilních, obnovitelných a nukleárních). V září 2003 Komise zveřejnila sdělení, kde navrhuje vytvoření Evropského partnerství technologie hydrogenu a palivových článků k podpoře výzkumu o hydrogenu v Evropě. Ten je považován za bohatý alternativní zdroj energie (viz EurActiv, 10. září 2003). Komise v lednu 2004 spustila „Evropskou platformu vodíku“. Příznivci vodíku tvrdí, že „ekonomika vodíku“ by vyřešila problémy životního prostředí (jakými jsou globální oteplování a znečištění ovzduší) a zajistila nezávislost dodávky energie.

Existují i další iniciativy k ekologičtějších automobilům:

Dopravní výzkum: k doplnění výše zmíněných opatření se stal výzkum čistší a bezpečnější dopravy prioritní oblastí EU. Na výzkum vodíku a palivových článků bylo v rámci 6. Rámcového výzkumného programu vyčleněno 100 milionů eur. Tato částka bude doplněna soukromými investicemi. Neexistuje shoda o tom, zda se vodík v dlouhodobé perspektivě ekonomicky vyplatí, jaké budou průmyslové investice a jak velký je potenciál na snížení emisí. Kritici poukazují, že je v současné době hlavní část produkce vodíku vyráběna z tradičních fosilních paliv v extrémně energeticky náročném procesu.

Životnější klimatizace: Klimatizační systémy v automobilech jsou obecně považovány za zodpovědné za značnou část vypouštění fluorizačních plynů do atmosféry. Kvůli jejich vysokému Potenciálu pro globální oteplování (Global Warming Potential, GWP) Komise představila legislativu, která má monitorovat, kontrolovat a postupně vyřazovat některé tyto plyny (viz LinkDossier o fluorizačních plynech a změnách klimatu).

Elektronická bezpečnost: Vybavení vozidel informačními systémy povede k lepšímu uspořádání dopravy, což sníží znečištění a hluk (viz LinkDossier o elektronické bezpečnosti).

Snížení znečištění ovzduší z pneumatik: Komise navrhla v únoru 2004 drasticky snížit podíl určitých technických chemikálií používaných při výrobě pneumatik automobilů do konce roku 2008. Podle Komise pneumatiky po oježdění vypouští toxické částice do ovzduší, což může způsobovat rakovinu. Cílem tohoto návrhu je jednak snížit emise ze zbytků pneumatik, které obsahují toxické substance a jednak zavést jednotná pravidla na vnitřním trhu Unie. Směrnici musí přezkoumat Parlament a Rada v rámci procedury spolurozhodování. Přijata bude nejdříve tento rok.

Recyklace vyřazených vozidel: Každý rok vyřazené automobily představují mezi osmi a devíti miliony tun odpadu. Aby se tento problém s odpadem zvládl, Evropský parlament a Rada v září 2000 přijaly směrnici, která činí rozebrání a recyklaci šetrnější k přírodě, stanovuje jasná kvantifikovaná pravidla pro opětovné využití, recyklaci a obnovu vozidel a jejich součástí a tlačí spotřebitele, aby vyráběli nové vozy s ohledem na jejich budoucí recyklovatelnost.

Stanoviska:

Bývalá komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová uvedla: „Oceňuji úsilí, že automobilový průmysl, především pak evropský a japonský, se snaží snížit emise CO2 a snížit tak dopad emisí aut na globální klima. Toto je důležité, protože emise z dopravního sektoru rostou. Od roku 1990 se zvýšily o 20%! Pokud chceme dosáhnout závazků z Kjóta, musíme snížit emise z dopravy. A využívání nových technologických poznatků k snížení emisí CO2 v tom hraje velkou roli. Podporuji, aby průmysl pokračoval v zavádění nových technonologií vedoucích ke snížení emisí a těším se na již rozběhnutou diskusi o emisích oxidu uhličitého.“

Evropská rada pro výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu (European Council for Automatice R & D, EUCAR), CONCAWE (Asociace ropných společností) a Společné výzkumné středisko Evropské komise zpracovaly studii, která analyzuje využití energie a emise skleníkových plynů pro široký okruh potenciálních pohonů pro budoucnost. Studie ukazuje, že:

 • žádný samostatný způsob pohonu nepředstavuje krátkodobou cestu k velkému množství pohonných hmot s nízkým obsahem uhlíku;
 • bude zapotřebí příspění řady technologií/pohonů;
 • na trhu se dá očekávat širší nabídka paliv;
 • o směsích s obsahem klasických paliv a doplňujících substancí lze uvažovat, pokud nabídnou snížení emisí skleníkových plynů za rozumnou cenu.

Studie také ukazuje, že posun k obnovitelným zdrojům energie či efektivnější využívání fosilních paliv nabídne potenciál pro znatelné snížení emisí skleníkových plynů, ale obecně vyžaduje větší spotřebu energie a ta je v současné době drahá. Studie také vyslovila potřebu, aby ropný průmysl spolupracoval s výrobci automobilů, aby vyvinuli postupné změny ve specifikaci paliv.

Podle Evropské asociace výrobců automobilů (European Automobile Manufacturers Association, ACEA) přinesla široká komercionalizace technologií produkující menší množství CO2 na trh nová auta s atraktivními produktovými charakteristikami, které od té doby vyvolaly změny na trhu (např. růst podílu nafty oproti benzínu po spuštění DI dieselových motorů apod.)

Světoví výrobci automobilů jsou ochotní podpořit technologii vodíkových a palivových článků s cílem snížit spotřebu neobnovitelných zdrojů a envirnomentální dopady dopravy. Shoichiro Toyoda (společnost Toyota) na otázku EurActivu, jaký je jím předpokládaný časový plán zavedení motorů, které výrazně méně poškozují životní prostředí, naznačil, že trendem je jednat před tím, než problém nastane, zatímco v minulosti byl přístup spíše reaktivní. Podle Toyody však motory využívající palivové články ještě nejsou dostatečně zralé: využití nové technologie v budoucnosti „se bude odvíjet od práce inženýrů“. Zatím mohou být využívány hybridní technologi, které kombinují klasické motory s elektřinou nebo palivovými články (viz zpráva Carmakers and oil companies unveil sustainable transport goals for 2030, 7. července 2004).

Výrobci pneumatik jsou jen částečně spokojení s návrhem Komise na snížení ovzduší z pneumatik. Evropská asociace gumárenského průmyslu (European Association of the Rubber Industry, BLIC) si myslí, že Komise postupuje příliš rychle. Podle Asociace bude náhražky ropy možné využít až koncem roku 2009, rok po konečném termíně stanoveným v návrhu Komise.