Eva Klvačová: Většina Čechů neví, že euro přijmout musíme

Eva Klvačová, prorektorka pro vědu a výzkum, NEWTON College.

O možném termínu přijetí eura a připravenosti Česka na tento krok EurActiv mluvil s Evou Klvačovou, prorektorkou pro vědu a výzkum, NEWTON College, a.s. Je podle ní nutné, aby čeští politici začali konečně brát společnou evropskou měnu vážně a udělali vše potřebné k jejímu přijetí.

  • Česká republika nemá definitivně stanoven termín přijetí eura. Jaký je váš názor na tuto otázku? Podporujete brzký vstup do eurozóny, nebo je podle vás lepší zatím s přijetím nespěchat?

Přijetí společné měny euro Českou republikou je závazek přijatý v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Je to závazek, o jehož splnění je Česká republika povinna usilovat v nejbližším možném termínu. Nacházíme se v postavení země, která má pouze přechodnou (nikoli časově neomezenou) výjimku pro zavedení eura. Nejsem si jista, zda si většina občanů ČR tuto skutečnost plně uvědomuje. Řekla bych, že u nich často vzniká spíše dojem, že rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout euro je stále ještě v rukou českých politiků. Tak tomu ovšem není a přijaté závazky je nutné plnit. Je tak trochu zvláštní mít Národní plán zavedení eura v ČR bez stanoveného termínu tohoto zavedení. Plán je sice podobný jiným národním plánům zavedení eura, shrnuje základní zásady a základní úkoly ze zavedení eura vyplývající, ale neříká nic o tom, kdy zásady vstoupí v platnost a úkoly budou muset být plněny.

Spěchat či nespěchat, toť otázka. Splnění přijatého závazku lze samozřejmě odkládat s tím, že ČR není na přijetí eura dostatečně připravena a samozřejmě lze „tvůrčím způsobem“ pracovat s plněním maastrichtských kritérií, podle nichž se míra připravenosti na přijetí společné měny posuzuje. Je to ovšem poněkud nedůstojné.

  • Jaká jsou podle vás hlavní rizika a přínosy přijetí společné evropské měny? Jaká skupina obyvatel či sektor ekonomiky by utrpěl přijetím eura největší ztráty a pro koho by naopak byl nejpřínosnější?

Často uváděným rizikem je ztráta samostatné měnové politiky. To je nesporně relevantní důvod, ale je třeba říci, že již v současnosti je míra autonomie centrální banky malé země s otevřenou ekonomikou operující v rámci globální ekonomiky značně omezená. Nepovažuji za příliš smysluplné argumenty o bezprostřední hrozbě růstu inflace po zavedení eura. Hlavní přínos přijetí společné evropské měny spatřuji v tom, že společná měna do značné míry redukuje riziko turbulencí na měnových trzích. Zajišťování se proti kurzovým rizikům, například ze strany exportérů, je drahá záležitost, přijetí společné měny ji činí do určité míry (alespoň na evropských trzích) méně nezbytnou. Samozřejmě, ti, kdo se zajišťováním proti kurzovým rizikům zabývají a živí, přijdou o část svého podnikání a svých zisků. Ztráty utrpí – za jinak stejných podmínek – všichni podnikatelé, jejichž předmětem podnikání je spekulace na vývoj kurzu.

  • Co musí ještě čeští politici učinit proto, abychom byli připraveni na přijetí společné měny?

Za prvé dosáhnout shody v ochotě být připraveni. To předpokládá nejen shodu mezi vládou a opozicí či mezi pravicí a levicí, ale i předchozí shodu mezi zájmovými skupinami, jichž se zavedení eura dotkne, a politickou reprezentací. Za druhé plnit podmínky stanovené maastrichtskými kritérii. To ostatně České republice prospěje v každém případě – i kdyby se termín přijetí eura dále odkládal. Za třetí doplnit do Národního plánu zavedení eura v ČR konkrétní datum. A za čtvrté začít Národní plán zavedení eura plnit.

  • Jsou podle Vás zkušenosti států, které se rozhodly vstoupit do eurozóny zatím spíše pozitivní, nebo negativní?

Spíše pozitivní. Samozřejmě, je příjemné těšit se ze zhodnocování vlastní měny, ale to nikdy netrvá věčně. Euro je – navzdory původním spíše negativním očekáváním – měna úspěšná a respektovaná. Je jakýmsi valem proti globalizačním rizikům, přináší podnikatelské sféře i občanům určité jednotné měřítko hodnot – alespoň pro území Evropské unie. Nepotvrdily se obavy z rychlého nárůstu inflace po zavedení eura. Mechanismů pro ohlídání cenového vývoje je v národních plánech dostatečné množství. I v Národním plánu zavedení eura v České republice.

  • Jsou obavy českých exportérů z posilování koruny oprávněné? Vyřešilo by přijetí eura jejich problém?

Nejde jen o to, že koruna posiluje, ale hlavně o to, proč a jak rychle. Posilování měny může působit jako zdravý stimul pro podnikání a export, ale může působit i ničivě. Záleží na tom, zda odráží reálný ekonomický vývoj a zda exportéři mají čas se mu přizpůsobit. Jestliže měna posiluje extrémně rychle především proto, že se stává útočištěm spekulantů, nejedná se o odraz zdravého vývoje ekonomiky a účinky posilování na export nutně musí být negativní. Myslím, že si čeští exportéři dost oddychli po posledních akcích ČNB ve směru oslabení koruny.

Přijetí eura by problémy exportérů v každém případě zmírnilo. Samozřejmě, i euro posiluje například k americkému dolaru. Ale v každém případě se jedná o velkou a silnou měnu, se kterou si spekulanti nemohou hrát stejně snadno jako například s českou korunou.

Eva Klvačová vystoupí na konferenci „Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny“ konané příští středu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.