Regionální rada Střední Čechy vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy otevřela nové výzvy pro předkládání projektů ve třech prioritních osách Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Nové výzvy se týkají pěti oblastí podpory spadajících do tří prioritních os – Prioritní osy 1 Doprava, Prioritní osy 2 Cestovní ruch a Prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy).

Prioritní osa 1 Doprava

Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Cílem oblasti podpory je zvýšit kvalitu a kapacitu silnic II. a III. třídy, zlepšit jejich bezpečnost, snížit dopady provozu na těchto silnicích na životní prostředí, snižovat dopravní problémy v centrech měst a zlepšit napojení průmyslových areálů na regionální síť.

Podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, zajištění tangenciálního spojení středočeských měst, zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikační sítí, obchvaty).
 • odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová křížení, mosty), úprava nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující železniční přejezdy) a dopravně závadných křižovatek (např. přetížené křižovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy.
 • úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.)
 • realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi).
 • zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy.

Celkem je na realizaci projektů v této výzvě vyčleněno 500 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 milionů Kč, maximální není stanovena.

Prioritní osa 2 Cestovní ruch

Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 

Cílem této oblasti podpory je rozšířit nabídku atraktivních aktivit v oblast cestovního ruchu, které se zaměří zejména na kulturně-poznávací problematiku.

Podporované aktivity:

 • Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, rozhledny a obdobná zařízení) vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů).
 • Investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny). V rámci této aktivity nebudou podporovány základní služby typu ubytování a stravování.
 • Výstavba a vybavení sportovně-rekreačních zařízení ve vazbě na další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. multifunkční sportovní zařízení a sportovně-rekreační areály vč. půjčoven sportovních potřeb, infrastruktura pro rekreační plavbu, infrastruktura pro poskytování služeb v rámci venkovského CR, služeb v rámci incentivní turistiky a služeb v rámci lázeňského CR).
 • Rekonstrukce a vybavení sportovně-rekreačních zařízení ve vazbě na další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. multifunkční sportovní zařízení a sportovně-rekreační areály vč. půjčoven sportovních potřeb, infrastruktura pro poskytování služeb v rámci venkovského CR, služeb v rámci incentivní turistiky a služeb v rámci lázeňského CR). Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření kapacit zařízení.
 • Investice do další doprovodné infrastruktury ve vazbě na další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf). Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková.
 • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu. Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková.
 • Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpaček, pískovišť). Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková.

Na realizaci těchto aktivit je alokováno 50 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč, maximální není stanovena. Platí ale, že maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 10 milionů Kč.

Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu (vše mimo cyklostezek)

Cílem této oblasti podpory je vybudovat a zvýšit kvalitu infrastruktury pro rozvoj některých forem cestovního ruchu ve Středních Čechách, zvýšit informovanost návštěvníků tohoto regionu a atraktivitu jeho turistických destinací.

Podporované aktivity:

 • Budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky, in-line stezky), vč. stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden, zřízení půjčoven in-line bruslí (vč. vybavení). Jako doplňková aktivita bude podporována propagace turistických stezek (např. mapy).
 • Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť (vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších stravovacích zařízení, a podobně), budování navigačních systémů, pořízení vybavení pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (např. vč. nákupů lodí), výstavba čerpacích stanic pro rekreační lodě.
 • Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC. V případě, že se žadatel zaváže k certifikaci IC, musí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.
 • Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku), vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě na aktivní trávení volného času. Podporována bude taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci sloužícím objektům na ubytovací zařízení. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení. Certifikace musí být provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.
 • Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku, ekoturistiku nebo lázeňský cestovní ruch), vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě na aktivní trávení volného času. Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení (pokud daný typ ubytovacího zařízení certifikaci dosud nemá). Certifikace musí být provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Podporovány budou také investice do další doprovodné infrastruktury ve vazbě na výše zmíněné typy ubytovacích zařízení (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf, wellness zařízení).
 • Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra, ubytování).
 • Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů).

Doplňkové aktivity:

 • Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.
 • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.
 • Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami, pískovišti).

Celkem je na tuto oblast podpory vyčleněno 80 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč, maximální není stanovena. Maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 20 milionů Kč.

Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst– oblast fyzické revitalizace

Cílem oblasti podpory je zlepšit kvalitu života obyvatel žijících ve městech, zvýšit atraktivitu měst pro turisty, zlepšit dostupnost veřejných služeb a zvýšit jejich kvalitu.

Podporované aktivity:

 • úprava a vybavení veřejných prostranství (např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, dětská hřiště včetně vybavení, městský mobiliář, drobné architektonické prvky). Tyto činnosti nebudou podporovány v rámci úpravy sídlištního prostoru.
 • renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území. V rámci stavebních úprav (vliv fyzického opotřebení) objektů tvořících souvislou uliční linii bude podporována pouze oprava uliční fronty domů (fasády), které jsou ve vlastnictví žadatele a ve kterých není vyvíjena ekonomická činnost (např. pronájem bytových a nebytových prostor nebo provozování samostatně výdělečné činnosti).
 • přeložky a výstavba technické infrastruktury pouze v nezbytné míře (např. rekonstrukce inženýrských sítí na území regenerovaného městského jádra nebo jiné části města) ve vazbě na revitalizaci území. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další stavební činnost. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • hrubé terénní úpravy. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.
 • místní a účelové obslužné komunikace bezprostředně souvisící s revitalizací území (rekonstrukce, modernizace a v omezené míře i výstavba). Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.
 • veřejný rozhlas (systémy ozvučení a místního rozhlasu). Nebudou podporovány varovné systémy, které jsou součástí integrovaného záchranného systému. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.

Na realizaci aktivit bylo alokováno 135 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 miliony Kč, maximální výše není stanovena. Maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 30 mil. Kč.

Pro tuto výzvu platí, že města jsou definována jako obce s rozšířenou působností a obce s počtem obyvatel nad 5000.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace

Cílem této oblasti podpory je stabilizace venkovského osídlení, zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb na venkově a zvýšení kvality životního prostředí ve venkovských obcích.

Podporované aktivity:

 • úprava a vybavení veřejných prostranství (např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, dětská hřiště včetně vybavení, městský mobiliář, drobné architektonické prvky). Tyto činnosti nebudou podporovány v rámci úpravy sídlištního prostoru.
 • renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území. V rámci stavebních úprav (vliv fyzického opotřebení) objektů tvořících souvislou uliční linii bude podporována pouze oprava uliční fronty domů (fasády), které jsou ve vlastnictví žadatele a ve kterých není vyvíjena ekonomická činnost (např. pronájem bytových a nebytových prostor nebo provozování samostatně výdělečné činnosti).
 • přeložky a výstavba technické infrastruktury pouze v nezbytné míře (např. rekonstrukce inženýrských sítí na území regenerovaného městského jádra nebo jiné části města) ve vazbě na revitalizaci území. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další stavební činnost. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • hrubé terénní úpravy. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.
 • místní a účelové obslužné komunikace bezprostředně souvisící s revitalizací území (rekonstrukce, modernizace a v omezené míře i výstavba). Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.
 • veřejný rozhlas (systémy ozvučení a místního rozhlasu). Nebudou podporovány varovné systémy, které jsou součástí integrovaného záchranného systému. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková

Na realizaci aktivit v této výzvě bylo vyčleněno 80 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální není stanovena. Maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 20 milionů Kč.

Pro tuto výzvu jsou venkovské obce definovány jako obce s počtem obyvatel pod 5000 (mimo Votice, které jsou obcí s rozšířenou působností a budou podpořeny v oblasti podpory 3.2).

Žádosti se předkládají osobně v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Karlovo nám. 313/8, Praha 2, PSČ: 120 00, oddělení Administrace projektů od 15. července do 15. září 2009 do 12:00 hodin.