Nové výzvy v rámci ROP Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Výzvy se týkají tří prioritních os Regionálního operačního programu Střední Čechy – Prioritní osa 1 Doprava, Prioritní osa 2 Cestovní ruch a Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území.

Prioritní osa 1 Doprava

Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Cílem této oblasti podpory je zvýšení kvality a kapacity silnic II. a III. třídy, zvýšení bezpečnosti provozu na těchto silnicích a snížení dopadů provozu na životní prostředí. Mezi další cíle patří snížení dopravních problémů v centrálních částech měst a zlepšení napojení průmyslových areálů na regionální síť.

Podporované aktivity:

 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť. Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či založených obcemi. Nebudou podporovány komunikace vedoucí pouze k drobným provozovnám.

Na realizaci projektů v této výzvě bylo alokováno 60 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 3 miliony Kč. Maximální přípustná výše není stanovena, ale platí, že maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 20 milionů Kč.

Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

Tato oblast podpory se zaměřuje na vybudování integrovaného systému veřejné dopravy, zvýšení pohodlí zákazníků veřejné dopravy, zlepšení podmínek pro pravidelné využívání cyklodopravy a posílení ekologických forem dopravy.

Podporované aktivity:

 • Zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středočeského kraje. Podporovány budou koncepční materiály a analýzy, které budou sloužit pro vypracování SID.
 • Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Park and Ride"  u železničních zastávek a významných autobusových terminálů.
 • Zřizované či rozšiřované plochy systému "Park and Ride"  musí mít bezprostřední vazbu na koordinaci jednotlivých druhů dopravy, tzn., musí se nacházet v blízkosti dopravně důležitých železničních zastávek a autobusových terminálů. Nebudou podpořeny projekty bez zjevné vazby na koordinaci jednotlivých druhů dopravy ani projekty, které budou primárně řešit parkování obyvatel dané obce a zaměstnanců a zákazníků firem v okolí důležitých železničních zastávek a autobusových terminálů.
 • V nezbytně nutné míře (max. do výše 10 % celkových způsobilých výdajů) bude rovněž podpořena doprovodná infrastruktura (např. naváděcí cedule, úprava komunikací).
 • Výstavba infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG) – pouze pro využití ve veřejné dopravě. Vystavěná infrastruktura musí být přístupná všem dopravním podnikům poskytujícím služby veřejné dopravy (v závazku veřejné služby) za rovných a nediskriminačních podmínek

Na tuto oblast podpory je v této výzvě vyčleněno 100 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální není stanovena. Maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 20 milionů Kč.

Prioritní osa 2 Cestovní ruch

Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

Cílem této oblasti podpory je budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem cestovního ruchu ve Středních Čechách, zlepšení informovanosti návštěvníků a turistů a celkově zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech.

Podporované aktivity:

Primárně budou podpořeny následující aktivity:

 • Budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky, in-line stezky), vč. stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden, zřízení půjčoven in-line bruslí (vč. vybavení). Jako doplňková aktivita bude podporována propagace turistických stezek (např. mapy).
 • Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť (vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších stravovacích zařízení, a podobně), budování navigačních systémů, pořízení vybavení pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (např. vč. nákupů lodí), výstavba čerpacích stanic pro rekreační lodě.
 • Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC. V případě, že se žadatel zaváže k certifikaci IC, musí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.
 • Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku), vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě na aktivní trávení volného času. Podporována bude taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci sloužícím objektům na ubytovací zařízení. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení. Certifikace musí být provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.
 • Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku, ekoturistiku nebo lázeňský cestovní ruch), vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě na aktivní trávení volného času. Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení (pokud daný typ ubytovacího zařízení certifikaci dosud nemá). Certifikace musí být provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Podporovány budou také investice do další doprovodné infrastruktury ve vazbě na výše zmíněné typy ubytovacích zařízení (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf, wellness zařízení).

V návaznosti na primárně podpořené aktivity projektu bude možné v této výzvě podpořit sekundárně také následující aktivity:

 • Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra, ubytování).
 • Investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR
 • Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů).

Doplňkové aktivity:

 • Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.
 • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.
 • Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami, pískovišti).

Na realizaci těchto aktivit je alokováno 100 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 miliony Kč, maximální není stanovena. Platí, že maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 20 milionů Kč.

Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – oblast fyzické revitalizace

Tato oblast podpory se zaměřuje na zvýšení kvality života obyvatel měst, zvýšení atraktivnosti měst pro investory a návštěvníky a na zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb.

Podporované aktivity:

 • Odstranění starých ekologických zátěží malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním využitím. Nebudou podporovány brownfields s budoucím využitím pro zemědělství a pro podnikání v průmyslu. Posouzení rozsahu a závažnosti starých ekologických zátěží bude vždy podléhat stanovisku MŽP. 
 • Úprava a vybavení veřejných prostranství (např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, dětská hřiště včetně vybavení, městský mobiliář, drobné architektonické prvky) v rámci revitalizace brownfields. Tyto činnosti nebudou podporovány v rámci úpravy sídlištního prostoru.
 • Přeložky technické infrastruktury pouze v nezbytné míře (např. rekonstrukce inženýrských sítí na území regenerovaného brownfields) ve vazbě na revitalizaci území. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další stavební činnost. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (ve výjimečných a řádně odůvodněných případech i více).
 • Hrubé terénní úpravy. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.
 • Místní a účelové obslužné komunikace bezprostředně souvisící s revitalizací území (rekonstrukce, modernizace a v omezené míře i výstavba). Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.

Na tuto výzvu je alokováno 100 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč, maximální výše není stanovena.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace

Cílem oblasti podpory je stabilizace venkovského osídlení, zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb na venkově a kvality prostředí ve venkovských obcích.

Podporované aktivity:

 • Odstranění starých ekologických zátěží malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním využitím. Nebudou podporovány brownfields s budoucím využitím pro zemědělství a pro podnikání v průmyslu. Posouzení rozsahu a závažnosti starých ekologických zátěží bude vždy podléhat stanovisku MŽP. 
 • Úprava a vybavení veřejných prostranství (např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, dětská hřiště včetně vybavení, městský mobiliář, drobné architektonické prvky) v rámci revitalizace brownfields. Tyto činnosti nebudou podporovány v rámci úpravy sídlištního prostoru.
 • Přeložky technické infrastruktury pouze v nezbytné míře (např. rekonstrukce inženýrských sítí na území regenerovaného brownfields) ve vazbě na revitalizaci území. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další stavební činnost. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (ve výjimečných a řádně odůvodněných případech i více).
 • Hrubé terénní úpravy. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.
 • Místní a účelové obslužné komunikace bezprostředně souvisící s revitalizací území (rekonstrukce, modernizace a v omezené míře i výstavba). Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.

Na realizaci výše uvedených aktivit je alokováno 50 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 milion Kč. Maximální výše není stanovena.

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – volnočasové aktivity

Podporované aktivity:

 • Budování infrastruktury (nákup, výstavba);
 • Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů;
 • Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce;
 • Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem);
 • Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.

V oblasti volnočasových aktivit budou podporovány investice do následujících typů zařízení:

 • Zařízení nabízející prostory pro kulturní aktivity – knihovny, víceúčelové kulturní sály, divadla, muzea, kina
 • Zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity (např. spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží)

Na realizaci projektů v této výzvě bylo alokováno 45 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony Kč. Maximální přípustná výše není stanovena, ale platí, že maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 20 milionů Kč.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – volnočasové aktivity

Podporované aktivity:

 • Budování infrastruktury (nákup, výstavba)
 • Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů
 • Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce
 • Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • Terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková

V oblasti volnočasových aktivit budou podporovány investice do následujících typů zařízení:

 • Zařízení nabízející prostory pro kulturní aktivity – knihovny, víceúčelové kulturní sály, divadla, muzea, kina
 • Zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity (např. spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží)

Na tuto oblast podpory je v této výzvě vyčleněno 45 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální není stanovena. Maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 20 milionů Kč.

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – volnočasové aktivity

Podporované aktivity:

 • Budování infrastruktury (nákup, výstavba);
 • Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů;
 • Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce;
 • Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem);
 • Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.

V oblasti volnočasových aktivit budou v této výzvě podporovány investice do následujících typů zařízení – dětská hřiště.

Na realizaci těchto aktivit je alokováno 15 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 0,5 milionu Kč, maximální není stanovena. Platí, že maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 2 miliony Kč.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – volnočasové aktivity

Podporované aktivity:

 • Budování infrastruktury (nákup, výstavba);
 • Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů;
 • Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce;
 • Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem);
 • Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.

V oblasti volnočasových aktivit budou v této výzvě podporovány investice do následujících typů zařízení – dětská hřiště.

Na tuto výzvu je vyčleněno 15 milionů Kč. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 0,5 milionu Kč, maximální není stanovena. Platí, že maximální celková výše dotace z ROP Střední Čechy nesmí přesáhnout 2 miliony Kč.

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – zdravotnictví

Podporované aktivity:

 • modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů
 • transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce
 • zavádění moderních technologií a dalších inovací
 • pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb
 • pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková

Na realizaci výše uvedených aktivit je alokováno 660 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt jsou 2 miliony Kč. Maximální výše není stanovena.

Projektové žádosti se předkládají osobně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, oddělení Administrace projektů, Zborovská 11, Praha 5 do 15. června 2009 do 12.00 hodin.