Nová výzva v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela novou výzvu v oblasti dopravní infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Šestnáctá výzva byla vyhlášena v oblasti podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, Prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Cílem oblasti podpory je zajistit lepší dopravní obslužnost regionu prostřednictvím veřejné hromadné dopravy, zvýšit její ekologičnost, atraktivitu a její dostupnost pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podporované aktivity:

Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob zajišťujících regionální železniční dopravu v rámci závazku veřejné služby

  • investice spojené s nákupem a modernizací drážních vozidel veřejné dopravy zajišťujících regionální železniční dopravu v rámci závazku veřejné služby
  • opatření zaměřená na přístupnost drážních vozidel veřejné hromadné dopravy (zajišťujících regionální železniční dopravu v rámci závazku veřejné služby) pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením

Alokace ze strukturálních fondů na tuto výzvu činí 605 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 milionů Kč.

Projektové žádosti se přijímají do 26. února 2010 do 12:00 hodin na příslušném územním odboru realizace programu – Liberec (Masarykova 542/18, 460 01 Liberec), Pardubice (Sukova třída 1556, 532 33 Pardubice) nebo Hradec Králové (Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové).